Translations by LOGIPAM

LOGIPAM has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

18 of 8 results
4.
An introduction to the background and philosophy of the Ubuntu operating system.
2010-01-07
Yon entwodiksyon sou filozofi ak sa ki dèyè tèt sistèm eksplwatasyon Ubuntu a.
7.
Credits and License
2010-01-07
Kredi ak Lisans
11.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
2010-01-07
Dokimantasyon sa a distribye nan espwa ke li pral itil yon bagay, men SAN OKENN GARANTI; san menm garanti sou VALÈ MACHANN li osinon ITILIZASYON LI A YON BI PATIKILYE JAN SA DI NAN AVÈTISMAN AN.
12.
A copy of the license is available here: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/libs/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
2010-01-07
Ou ka jwenn yon kopi lisans lan nan lyen sa a <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/libs/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
13.
2008
2010-01-07
2008
14.
Ubuntu Documentation Project
2010-01-07
Pwojè dokimantasyon sistèm Ubuntu
18.
This section is an introduction to Ubuntu. It explains the Ubuntu philosophy and roots, gives information about how to contribute to Ubuntu, and shows how to get help with Ubuntu.
2010-01-07
Seksyon sa a se yon entwodiksyon a Ubuntu. Li eksplike filozofi ak rasin Ubuntu, li bay enfòmasyon nan fason pou kontribye nan Ubuntu, e montre kijan pou w jwenn èd ak Ubuntu.
20.
Ubuntu will always be free of charge, and there is no extra fee for the "enterprise edition"; we make our very best work available to everyone on the same Free terms.
2010-01-07
Ubuntu ap toujou rete gratis ti cheri, e pap genyen okenn lò frè pou "edisyon antrepriz la"; n ap fè tout pi bon travay nou disponib pou tout moun nan menm kondisyon gratis ti cheri yo.