Translations by Vilson Gjeci

Vilson Gjeci has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 73 results
~
Flexible onscreen keyboard for gnome
2010-01-21
Tastierë fleksibël në ekran për gnome
~
_Show icon in system tray to hide/show onboard
2010-01-21
_Shfaq ikonën në shiritin e sistemit për të fshehur/shfaqur onboard
~
Show on icon in the system tray. A click on that icon hides or shows onboard.
2010-01-21
Shfaq ikonë në shiritin e sistemit. Një klikim në atë ikonë fsheh apo shfaq onboard.
~
Personalise current layout
2009-10-09
Personalizo daljen e tanishme
~
Open layout folder
2009-10-09
Hap folderin e daljes
~
_Settings
2009-05-21
_Rregullime
~
Show settings
2009-05-21
Shfaq parametrat
~
Quit onBoard
2009-05-21
Dil onBoard
~
Switch Buttons
2009-05-21
Switch Buttons
~
_Quit
2009-05-21
_Dalja
1.
Change onBoard settings
2010-01-21
Ndrysho parametrat onBoard
2.
onBoard Settings
2010-01-21
Parametrat onBorad
3.
onBoard onscreen keyboard settings
2010-01-21
Parametrat e tastierës në ekran onBoard
4.
Enter text for snippet
2010-01-21
Vendos tekstin për snippet
5.
No file manager to open layout folder
2010-01-21
Nuk ka menaxhues skedarësh për të hapur dosjen në dalje
6.
Enter name for personalised layout
2010-01-21
Vendosjen emrin për daljen e personalizuar
7.
<b><i>Scanning mode only works with layouts which are designed for the purpose.</i></b>
2010-01-21
<b><i>Mënyra e skanimit punon vetëm me daljet që janë dizenjuar për atë qëllim.</i></b>
8.
Desktop Integration
2010-02-18
Integrimi i Desktopit
9.
General
2009-10-09
Të Përgjithshme
10.
Interval
2010-01-21
Intervali
11.
Layouts
2009-10-09
Daljet
12.
Option When Hidden
2010-02-18
Opsioni Kur Janë të Fshehura
13.
Personalise _current layout
2010-02-18
Personalizo _daljen e tanishme
14.
Scanning
2009-10-09
Skanimi
15.
Scanning mode
2009-10-09
Mënyra e skanimit
16.
Show a floating icon on the desktop when onboard is hidden. A click on the icon makes onboard reappear.
2010-01-21
Shfaq një ikonë që pluskon në desktop kur onboard është e fshehur. Një klikim në ikonë e bën onboard të rishfaqet.
17.
Show floating _icon when onboard is hidden
2010-01-21
Shfaq _ikonë që pluskon kur onboard është fshehur
18.
Show onboard when _unlocking the screen
2010-02-18
Shfaq në bord kur _zhbllokon ekranin
19.
Show onboard when the dialog to unlock the screen appears; this way onboard can be used for example to enter the password to dismiss the screensaver when it is set to ask for it.
2010-02-19
Shfaq onboard kur shfaqet dialogu për të zhbllokuar ekranin; në këtë mënyrë onboard mund të përdoret përshembull për të vendosur fjalëkalimin për të hequr shpëtuesin e ekranit kur është vendosur të kërkojë për të.
20.
Show the status item. A click on that icon hides or shows onboard.
2010-02-19
Shfaq temën e gjendjes. Një klikim mbi atë ikonë fsheh apo shfaq onboard.
21.
Snippets
2010-01-21
Snippets
22.
Snippets are pieces of text which are entered when the corresponding button in Onboard is pressed.
2010-01-21
Snippets janë copëza teksti të cilat vendosen kur shtypet butoni korrespondues Onboard.
23.
Some password dialogs disable the area around them, making it impossible to click on onboard. By activating this option, these dialogs behave as normal windows and the area around the dialog remains active. This option is also available in the Assistive Technologies control panel.
2010-02-19
Disa dialogje të fjalëkalimeve e çaktivizojnë zonën përeth tyre, duke e bërë të pamundur të klikoni onboard. Duke aktivizuar këtë opsion, këto dialogje sillen sidritare normale dhe zona rreth dialogut ngelet aktive. Ky opsion është gjithashtu i disponueshëm në panelin e kontrollit të Teknologjive Ndihmëse.
24.
Start onboard _minimized
2010-01-21
Niste onboard të _minimizuar
25.
Start onboard hidden.
2010-01-21
Nise onboard të fshehur.
26.
Startup Option
2010-02-18
Opsioni në Nisje
27.
_Open custom layouts folder
2010-02-19
_Hap dosjen e daljeve të sistemit
28.
_Password dialogs as normal windows
2010-02-18
_Dialogjet e fjalëkalimeve si dritare normale
29.
_Show status icon
2010-02-18
_Shfaq ikonën e gjendjes
30.
_Show Onboard
2010-02-19
_Shfaq Onboard
31.
_Hide Onboard
2010-02-19
_Fshihe Onboard
32.
Flexible onscreen keyboard for GNOME
2010-02-19
Tastierë fleksibël në ekran për GNOME
33.
onBoard
2010-01-21
onBoard
34.
onBoard onscreen keyboard
2010-01-21
onBoard tastierë në ekran
35.
Onboard is configured to appear with the dialog to unlock the screen; for example to dismiss the password-protected screensaver. However the system is not configured anymore to use onboard to unlock the screen. A possible reason can be that another application configured the system to use something else. Would you like to reconfigure the system to show onboard when unlocking the screen?
2010-02-19
Onboard është konfiguruar që të shfaqet me dialogun për të zhbllokuar ekranin; përshembull për të hequr ruajtësin e ekranit të mbrojtur nga fjalëkalimi. Sidoqoftë sistemi nuk është më i konfiguruar të përdorë onboard për të zhbllokuar ekranin. një arsye e mundshme është që një program tjetër e ka konfiguruar sistemin që të përdorë diçka tjetër. Do të dëshironit ta rikonfiguronit sistemin që të shfaqë onboard kur zhbllokon ekranin?
36.
Onboard is configured to appear with the dialog to unlock the screen; for example to dismiss the password-protected screensaver. However this function is disabled in the system. Would you like to activate it?
2010-02-19
Onboard është konfiguruar të shfaqet me dialogun për të zhbllokuar ekranin; përshembull për të hequr ruajtësin e mbrojtur të ekranit. Sidoqoftë ky funksion është çaktivizuar në sistem. Do të dëshironit ta aktivizonit atë?
37.
Units for canvas height and width must currently be px (pixels).
2010-01-21
Njësitë për gjerësinë dhe lartësinë e tabelës duhet të jenë në px (pikselë).
38.
%s appears in scanning definition only
2010-01-21
%s shfaqet vetëm në përkufizimin e skanimit
39.
Error loading
2010-01-21
Gabim gjatë ngarkimit
40.
Snippet
2010-01-21
Snippet