Translations by Hallvard Indgjerd

Hallvard Indgjerd has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 132 results
~
Because of this you will only have limited access to these devices. Unmount all mounted partitions on a device to get full access.
2006-10-17
Grunna dette vil du berre ha avgrensa tilgjenge til desse einingane. Monter av alle monterte partisjonar på ei eining for å få fullt tilgjenge.
~
DiskLabelType:
2006-10-15
Disketikett-type:
~
Sectors/Track:
2006-10-15
Sektorar/spor:
~
Applying all listed operations.
2006-10-14
Utfør alle oppramsa oppgåver.
~
First Sector:
2006-10-14
Fyrste sektor:
~
Total Sectors:
2006-10-14
Talet på sektorar:
~
Last Sector:
2006-10-14
Siste sektor:
~
Free Space Following (MiB):
2006-10-14
Etterfylgjande fri plass (MiB)
~
New Size (MiB):
2006-10-14
Ny storleik (MiB)
~
Maximum Size: %1 MiB
2006-10-14
Største storleik: %1 MiB
~
Minimum Size: %1 MiB
2006-10-14
Minste storleik: %1 MiB
~
Free Space Preceding (MiB):
2006-10-14
Foregåande fri plass (MiB)
2.
GParted
2006-10-15
GParted
8.
Round to cylinders
2006-10-14
Rund av til sylindrar
9.
Resize
2006-10-14
Endre storleik
10.
Resize/Move
2006-10-14
Endre storleik/flytt
16.
Advanced
2006-10-14
Avansert
18.
Paste %1
2006-10-14
Lim inn %1
19.
Information about %1
2006-10-14
Informasjon om %1
20.
Warning:
2006-10-14
Merknad:
22.
Size:
2006-10-14
Storleik:
23.
Used:
2006-10-14
Nytta:
24.
Unused:
2006-10-14
Ledig:
25.
Flags:
2006-10-14
Flagg:
26.
Path:
2006-10-14
Stig:
27.
Status:
2006-10-14
Status:
28.
Busy (At least one logical partition is mounted)
2006-10-14
Oppteken (minst ein logisk partisjon er montert)
29.
Active
2006-10-14
I bruk
30.
Mounted on %1
2006-10-14
Montert på %1
31.
Not busy (There are no mounted logical partitions)
2006-10-14
Ikkje oppteken (det er ingen monterte logiske partisjonar)
32.
Not active
2006-10-14
Ikkje i bruk
33.
Not mounted
2006-10-14
Ikkje montert
40.
Create new Partition
2006-10-14
opprett ny partisjon
41.
Create as:
2006-10-14
Opprett som:
42.
Primary Partition
2006-10-14
Primær partisjon
43.
Logical Partition
2006-10-14
Logisk partisjon
44.
Extended Partition
2006-10-14
Utvida partisjon
45.
New Partition #%1
2006-10-14
Ny partisjon #%1
46.
Resize/Move %1
2006-10-14
Endre storleik/flytt %1
47.
Resize %1
2006-10-14
Endre storleik på %1
48.
Applying pending operations
2006-10-14
Utfør ventande oppgåver
49.
Depending on the amount and type of operations this might take a long time.
2006-10-14
Dette kan ta lang tid, avhengig av talet på oppgåver og oppgåvetype.
50.
Completed Operations:
2006-10-14
Fullførte oppgåver:
51.
Details
2006-10-14
Detaljar
52.
%1 of %2 operations completed
2006-10-14
%1 av %2 oppgåver er fullførte
53.
_Save Details
2006-10-14
_Lagre detaljar
57.
An error occurred while applying the operations
2006-10-14
Ein feil oppsod medan oppgåvene vart utførte
62.
Are you sure you want to cancel the current operation?
2006-10-14
Er du sikker på at du vil bryte av den gjeldande oppgåva?
64.
Continue Operation
2006-10-14
Hald fram med oppgåva
65.
Cancel Operation
2006-10-14
Avbryt oppgåva