Browsing Kashubian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
110 of 18 results
1.
Menu item '%1' could not be highlighted.
Element menu '%1' nie mòże bëc pòdsztrëchniãti.
Translated by Mark Kwidzińsczi on 2009-01-31
Located in kde-menu.cpp:93
2.
KDE Menu query tool.
This tool can be used to find in which menu a specific application is shown.
The --highlight option can be used to visually indicate to the user where
in the KDE menu a specific application is located.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Nôrzãdze zapëtaniów KDE Menu.
To nôrzãdze mòże bëc brëkòwóné do nalezeniô w jaczim menu je aplikacëjô.
Òptacëjô --highlight mòże bëc ùżëtô do pòdsztrichniãcô dlô brëkòwnika dze
je môl apartny aplikacëji.
Translated by Michôł Òstrowsczi on 2008-10-05
Located in kde-menu.cpp:106
3.
kde-menu
kde-menu
Translated by Michôł Òstrowsczi on 2008-10-05
Located in kde-menu.cpp:111
4.
(c) 2003 Waldo Bastian
(c) 2003 Waldo Bastian
Translated by Michôł Òstrowsczi on 2008-10-05
Located in kde-menu.cpp:113
5.
Waldo Bastian
Waldo Bastian
Translated by Michôł Òstrowsczi on 2008-10-05
Located in kde-menu.cpp:114
6.
Author
Ùsôdzca
Translated by Michôł Òstrowsczi on 2008-10-05
Located in kde-menu.cpp:114
7.
Output data in UTF-8 instead of local encoding
Wińdzeniowi pòdôwczi w kòdowaniu UTF-8 w môl môlowégò kòdowaniô
Translated by Michôł Òstrowsczi on 2008-10-05
Located in kde-menu.cpp:119
8.
Print menu-id of the menu that contains
the application
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Pòkôżë id menu, jaczé zamëkô
aplikacëjã
Translated by Michôł Òstrowsczi on 2008-10-05
Located in kde-menu.cpp:120
9.
Print menu name (caption) of the menu that
contains the application
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Pòkôżë miono menu, jaczé zamëkô
aplikacëjã
Translated by Michôł Òstrowsczi on 2008-10-05
Located in kde-menu.cpp:121
10.
Highlight the entry in the menu
Pòdsztrëchiwô element menu
Translated by Mark Kwidzińsczi on 2009-01-31
Located in kde-menu.cpp:122
110 of 18 results

This translation is managed by Ubuntu Kashubian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Mark Kwidzińsczi, Michôł Òstrowsczi.