Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
110 of 1218 results
1.
- In the 'Boards' section you can change the list of activities. Just untoggle them in the treeview. You can change the language used for reading, for example, then the language used for saying the names of colors.
- You can save multiple configurations, and switch between them easily. In the 'Profile' section add a profile, then in the 'Board' section select the profile in the combobox, then select the boards you want to be active. You can add multiple profiles, with different lists of boards, and different languages. You set the default profile in the 'Profile' section, by choosing the profile you want, then clicking on the 'Default' button. You can also choose a profile from the command line.
- You can add users, classes and for each class, you can create groups of users. Note that you can import users from a comma-separated file. Assign one or more groups to a profile, after which those new logins will appear after restarting GCompris. Being able to identify individual children in GCompris means we can provide individual reports. It also recognizes the children as individuals; they can learn to type in and recognize their own usernames (login is configurable).
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Trong phần « Bảng » thì bán có thể sửa đổi danh sách hoạt động. Chỉ hãy tắt mỗi hoạt động trong khung xem cây. Cũng có thể thay đổi ngôn ngữ đọc, lấy thí dụ ngôn ngữ dùng để nói tên màu sắc.
Bạn có thể lưu nhiều cấu hình, và chuyển đổi giữa chúng một cách dễ dàng. Trong phần « Xác lập », hãy thêm một xác lập, rồi trong phần « Bảng », hãy chọn xác lập đó trong hộp tổ hợp, rồi chọn những bảng bạn muốn là hoạt động. Có thể thêm nhiều xác lập, với danh sách bảng khác nhau, và ngôn ngữ khác nhau. Để đặt xác lập mặc định, hãy chọn trong phần « Xác lập » xác lập bạn muốn, rồi nhắp vào nút mặc định. Cũng có thể chọn xác lập từ dòng lệnh.
Bạn có thể thêm người dùng và lớp, và cho mỗi lớp, bạn có thể tạo nhóm người dùng. Hãy ghi chú rằng cũng có thể nhập người dùng từ tập tin định giới bằng dấu phẩy. Hãy gán một hai nhóm cho mỗi xác lập: đăng nhập mới đó sẽ xuất hiện sau khi khởi chạy lại GCompris.
Vì chúng ta có thể nhận diện mỗi trẻ con, có thể cung cấp phiếu thành tích học tập cho mỗi trẻ con. Chúng ta cũng nhận diện mỗi trẻ con là người độc đáo : họ có thể học biết gõ vào và nhận ra tên người dùng riêng (có thể cấu hình khả năng đăng nhập).
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2007-06-09
Located in ../src/administration-activity/administration.xml.in.h:1
2.
GCompris Administration Menu
Trình đơn quản lý GCompris
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2006-05-09
Located in ../src/administration-activity/administration.xml.in.h:4
3.
If you want to fine tune GCompris to your needs, you can use the administration module here. The ultimate goal is to provide child-specific reporting for parents and teacher who want to monitor the progress, strengths and needs of their children.
Nếu bạn muốn điều chỉnh trình GCompris một cách thích hợp với sự cần của bạn, bạn có thể sử dụng mô-đun quản lý này. Mục đích cuối cùng là cung cấp phiếu thành tích học tập đặc trưng cho mỗi trẻ con. Phải có khả năng này, cho cha mẹ và giáo viên theo dõi tiến hành, sức mạnh và sự cần của trẻ con.
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2007-06-09
Located in ../src/administration-activity/administration.xml.in.h:5
4.
Left-Click with the mouse to select an activity
Nhắp trái trên chuột để chọn hoạt động
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2006-05-09
Located in ../src/administration-activity/administration.xml.in.h:6
5.
Advanced colors
Màu sắc cấp cao
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2006-05-09
Located in ../src/advanced_colors-activity/advanced_colors.xml.in.h:1
6.
Can read
Có thể đọc
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2006-05-09
Located in ../src/advanced_colors-activity/advanced_colors.xml.in.h:2 ../src/read_colors-activity/read_colors.xml.in.h:1
7.
Click on the correct color
Nhắp vào màu đúng
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2006-05-09
Located in ../src/advanced_colors-activity/advanced_colors.xml.in.h:3
8.
Click on the correct colored box.
Nhắp vào hộp có màu đúng.
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2006-05-09
Located in ../src/advanced_colors-activity/advanced_colors.xml.in.h:4
9.
Learn to recognize unusual colors.
Học thấy biết màu sắc không thường.
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2006-05-09
Located in ../src/advanced_colors-activity/advanced_colors.xml.in.h:5
10.
almond
hạnh
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2006-05-09
Located in ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board1.xml.in.h:1
110 of 1218 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Clytie Siddall.