Translations by Anh Vu

Anh Vu has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 108 results
~
If you don't like this feature, choose the option "No temporary switch".
2007-06-19
Nếu bạn không thích tính năng này, chọn tùy chọn "Không chuyển đổi tạm thời".
2007-06-19
Nếu bạn không thích tính năng này, chọn tùy chọn "Không chuyển đổi tạm thời".
2007-06-19
Nếu bạn không thích tính năng này, chọn tùy chọn "Không chuyển đổi tạm thời".
~
If you are unsure, then use the default /dev/tty[1-6] which stands for six virtual consoles. If you use devfs, then enter /dev/vc/[1-6] instead.
2007-06-19
Nếu bạn không chắc chắn, hãy sử dụng các /dev/tty[1-6] mặc định là 6 console ảo. Nếu bạn chọn devfs, hãy gõ /dev/vc/[1-6] thay thế.
2007-06-19
Nếu bạn không chắc chắn, hãy sử dụng các /dev/tty[1-6] mặc định là 6 console ảo. Nếu bạn chọn devfs, hãy gõ /dev/vc/[1-6] thay thế.
2007-06-19
Nếu bạn không chắc chắn, hãy sử dụng các /dev/tty[1-6] mặc định là 6 console ảo. Nếu bạn chọn devfs, hãy gõ /dev/vc/[1-6] thay thế.
~
When you boot into the new system, you will be able to log in as the 'oem' user with the password you selected earlier; this user also has administrative privileges using 'sudo'. You will then be able to make any additional modifications you require to the system.
2007-06-19
Khi bạn khởi động vào hệ thống mới, bạn có thể đăng nhập vào với tư cách người dùng 'oem' với mật khẩu bạn chọn trước đó. Sau đó bạn có thể thay đổi thêm theo yêu cầu.
~
Set of characters that should be supported by the console font:
2007-06-19
Tập các ký tự cần được hỗ trợ bởi phông chữ của console:
2007-06-19
Tập các ký tự cần được hỗ trợ bởi phông chữ của console:
2007-06-19
Tập các ký tự cần được hỗ trợ bởi phông chữ của console:
~
Would you like the installer to try to unmount these partitions again?
2007-06-19
Bạn có muốn chương trình cài đặt cố gỡ bỏ các phân vùng này lần nữa?
~
Encoding on the console:
2007-06-19
Bảng mã dùng trong console:
2007-06-19
Bảng mã dùng trong console:
2007-06-19
Bảng mã dùng trong console:
~
Finding the distribution to copy...
2007-06-19
Đang tìm bản phát hành để chép...
~
Language: ${LANGUAGE} Keyboard layout: ${KEYMAP} Name: ${FULLNAME} Login name: ${USERNAME} Location: ${LOCATION} Migration Assistant: ${MIGRATE}
2007-06-19
Ngôn ngữ: ${LANGUAGE} Kiểu bàn phím: ${KEYMAP} Tên: ${FULLNAME} Tên đăng nhập: ${USERNAME} Địa điểm: ${LOCATION} Trợ lý di cư: ${MIGRATE}
~
Boot loader
2007-06-19
Chương trình hỗ trợ khởi động
~
Configuring target system...
2007-06-19
Đang cấu hình hệ thống chỉ định...
~
The installer encountered an error copying files to the hard disk:
2007-06-19
Chương trình cài đặt bị lỗi khi chép các tập tin vào đĩa cứng:
~
Importing documents and settings...
2007-06-19
Đang nhập tài liệu và thiết lập...
~
Configuring keyboard...
2007-06-19
Đang cấu hình bàn phím...
~
Ready to install? Once you answer a few questions, the contents of the live CD can be installed on this computer so you can run the system at full speed and without the CD.
2007-06-19
Bạn đã sẵn sàng cài đặt? Sau khi bạn trả lời một số câu hỏi, nội dung của live CD sẽ được cài đặt trên máy tính này và bạn có thể chạy hệ thống ở tốc độ tối đa mà không cần CD.
~
If you do not wish to import any accounts, select nothing and go to the next page.
2007-06-19
Nếu bạn không muốn nhập tài khoản nào thì đừng chọn gì hết và đi sang trang kế.
~
Release Notes
2007-06-19
Chú ý về bản phát hành
~
If you have Internet access, read the release notes for information on problems that may affect you.
2007-06-19
Nếu bạn có kết nối Internet, hãy đọc các chú ý về bản phát hành để biết thông tin về những vấn đề có thể ảnh hưởng tới bạn.
97.
. Arabic
2007-06-19
. Arabic
2007-06-19
. Arabic
2007-06-19
. Arabic
98.
# Armenian
2007-06-19
# Armenian
2007-06-19
# Armenian
2007-06-19
# Armenian
99.
# Cyrillic - KOI8-R and KOI8-U
2007-06-19
# Cyrillic - KOI8-R và KOI8-U
2007-06-19
# Cyrillic - KOI8-R và KOI8-U
2007-06-19
# Cyrillic - KOI8-R và KOI8-U
100.
# Cyrillic - non-Slavic languages
2007-06-19
# Cyrillic - ngôn ngữ không phải Slavic
2007-06-19
# Cyrillic - ngôn ngữ không phải Slavic
2007-06-19
# Cyrillic - ngôn ngữ không phải Slavic
101.
# Cyrillic - Slavic languages (also Bosnian and Serbian Latin)
2007-06-19
# Cyrillic - Ngôn ngữ Slavic (gồm Bosnian và Serbian Latin)
2007-06-19
# Cyrillic - Ngôn ngữ Slavic (gồm Bosnian và Serbian Latin)
2007-06-19
# Cyrillic - Ngôn ngữ Slavic (gồm Bosnian và Serbian Latin)
102.
. Ethiopic
2007-06-19
. Ethiopic
2007-06-19
. Ethiopic
2007-06-19
. Ethiopic
103.
# Georgian
2007-06-19
# Georgian
104.
# Greek
2007-06-19
# Hy Lạp
105.
# Hebrew
2007-06-19
# Do Thái
106.
# Lao
2007-06-19
# Lào
107.
# Latin1 and Latin5 - western Europe and Turkic languages
2007-06-19
# Latin1 and Latin5 - ngôn ngữ Tây Âu và Turkic
2007-06-19
# Latin1 and Latin5 - ngôn ngữ Tây Âu và Turkic
2007-06-19
# Latin1 and Latin5 - ngôn ngữ Tây Âu và Turkic