Translations by Hans Fredrik Nordhaug

Hans Fredrik Nordhaug has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 261 results
4.
Package %s version %s has an unmet dep:
2006-03-20
Pakken %s versjon %s har et uinnfridd avhengighetsforhold:
5.
Unable to locate package %s
2006-03-20
Klarer ikke å finne pakken %s
6.
Total package names:
2010-09-07
Antall pakkenavn:
2008-08-20
Plassmengde pakkenavn:
7.
Normal packages:
2006-03-20
Vanlige pakker:
8.
Pure virtual packages:
2006-03-20
Rent virtuelle pakker:
9.
Single virtual packages:
2006-03-20
Enkle virtuelle pakker:
10.
Mixed virtual packages:
2006-03-20
Sammensatte virtuelle pakker:
11.
Missing:
2006-03-20
Mangler:
12.
Total distinct versions:
2006-03-20
Antall unike versjoner:
13.
Total distinct descriptions:
2008-08-20
Antall unike beskrivelser:
14.
Total dependencies:
2006-03-20
Antall avhengighetsforhold:
15.
Total ver/file relations:
2006-03-20
Antall forhold versjon/fil:
16.
Total Desc/File relations:
2008-08-20
Antall forhold beskrivelse/fil:
2006-08-23
Antall forhold versjon/fil:
2006-08-23
Antall forhold versjon/fil:
17.
Total Provides mappings:
2006-03-20
Antall tilbudte tilknyttinger:
18.
Total globbed strings:
2006-03-20
Antall utvidede strenger:
19.
Total dependency version space:
2006-03-20
Total plass for avhengighetsforhold/versjoner:
20.
Total slack space:
2006-03-20
Plass brukt av slark:
21.
Total space accounted for:
2006-03-20
Samlet mengde redegjort plass:
22.
Package file %s is out of sync.
2006-03-20
Pakkefila %s er ikke oppdatert.
23.
You must give exactly one pattern
2006-03-20
Du må oppgi nøyaktig ett mønster
24.
No packages found
2006-03-20
Fant ingen pakker
25.
Package files:
2006-03-20
Pakkefiler:
26.
Cache is out of sync, can't x-ref a package file
2006-03-20
Mellomlageret er ikke oppdatert, kan ikke kryssreferere til en pakkefil
27.
Pinned packages:
2006-03-20
Låste pakker:
28.
(not found)
2006-03-20
(ikke funnet)
29.
Installed:
2006-03-20
Installert:
30.
(none)
2006-03-20
(ingen)
31.
Candidate:
2006-03-20
Kandidat:
32.
Package pin:
2006-03-20
Pakke låst til:
33.
Version table:
2006-03-20
Versjonstabell:
34.
%4i %s
2006-03-20
%4i %s
36.
Usage: apt-cache [options] command apt-cache [options] add file1 [file2 ...] apt-cache [options] showpkg pkg1 [pkg2 ...] apt-cache [options] showsrc pkg1 [pkg2 ...] apt-cache is a low-level tool used to manipulate APT's binary cache files, and query information from them Commands: add - Add a package file to the source cache gencaches - Build both the package and source cache showpkg - Show some general information for a single package showsrc - Show source records stats - Show some basic statistics dump - Show the entire file in a terse form dumpavail - Print an available file to stdout unmet - Show unmet dependencies search - Search the package list for a regex pattern show - Show a readable record for the package depends - Show raw dependency information for a package rdepends - Show reverse dependency information for a package pkgnames - List the names of all packages in the system dotty - Generate package graphs for GraphViz xvcg - Generate package graphs for xvcg policy - Show policy settings Options: -h This help text. -p=? The package cache. -s=? The source cache. -q Disable progress indicator. -i Show only important deps for the unmet command. -c=? Read this configuration file -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp See the apt-cache(8) and apt.conf(5) manual pages for more information.
2008-12-29
Bruk: apt-cache [innstillinger] kommando apt-cache [innstillinger] add fil1 [fil2 ...] apt-cache [innstillinger] showpkg pakke1 [pakke2 ...] apt-cache [innstillinger] showsrc pakke1 [pakke2 ...] apt-cache er et lavnivå-verktøy, som brukes til å håndtere APT sine binære lagerfiler, og spørre dem om informasjon. Kommandoer: add - Legg en fil til kildelageret gencaches - Bygg lagrene for både pakke og kildekode showpkg - Vis overordnet informasjon om en enkelt pakke showsrc - Vis data om kildekoden stats - Vis en enkel statistikk dump - Vis fila med liste over tilgjengelige pakker i kompakt form dumpavail - Send hele lista over tilgjengelige pakker til standard ut unmet - Vis uinnfridde avhengighetsforhold search - Søk i pakkelista etter et regulært uttrykkr show - Vis et lesbart oppslag for pakken depends - Vis rå informasjon om avhengighetsforholdene for pakken rdepends - Vis informasjon om de reverserte avhengighetsforholdene for pakken pkgnames - List alle pakkenavn på systemet dotty - Lag pakke-grafer for GraphViz xvcg - Lag pakke-grafer for xvcg policy - Vis regelinnstillingerr Innstillinger: -h Denne hjelpeteksten -p=? Pakkelageret. -s=? Kildekodelageret. -q Ikke vis framdrift. -i Vis bare viktige avhengighetsforhold for kommandoen «unmet». -c=? Les denne innstillingsfila. -o=? Sett en vilkårlig innstilling, f.eks. -o dir::cache=/tmp Les manualsidene apt-cache(8) og apt.conf(5) for mer informasjon.
37.
Please provide a name for this Disc, such as 'Debian 2.1r1 Disk 1'
2007-06-19
Oppgi et navn for disken, eksempelvis «Debian 2.1r1 disk 1»
38.
Please insert a Disc in the drive and press enter
2007-06-19
Sett inn en disk i lagringsenheten og trykk Enter
2006-03-20
Bytte av media: sett inn CD-en som er merket «%s» i «%s» og trykk «Enter»
39.
Repeat this process for the rest of the CDs in your set.
2008-01-16
Gjenta denne prosessen for resten av CD-ene i ditt sett.
40.
Arguments not in pairs
2006-03-20
Ikke parvise argumenter
41.
Usage: apt-config [options] command apt-config is a simple tool to read the APT config file Commands: shell - Shell mode dump - Show the configuration Options: -h This help text. -c=? Read this configuration file -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp
2008-12-29
Bruk: apt-config [innstillinger] kommando apt-config er et enkelt verktøy til å lese APTs innstillingsfil Kommandoer: shell - Skallmodus dump - Vis innstillingene Innstillinger: -h Denne hjelpeteksten -c=? Les denne innstillingsfila. -o=? Sett en vilkårlig innstilling, f.eks. -o dir::cache=/tmp
2006-03-20
Bruk: apt-config [innstillinger] kommando apt-config er et enkelt verktøy til å lese APTs innstillingsfil Ordrer: shell - Skallmodus dump - Vis innstillingene Innstillinger: -h Denne hjelpeteksten -c=? Les denne innstillingsfila. -o=? Sett en vilkårlig innstilling, f.eks. -o dir::cache=/tmp
2006-03-20
Bruk: apt-config [innstillinger] kommando apt-config er et enkelt verktøy til å lese APTs innstillingsfil Ordrer: shell - Skallmodus dump - Vis innstillingene Innstillinger: -h Denne hjelpeteksten -c=? Les denne innstillingsfila. -o=? Sett en vilkårlig innstilling, f.eks. -o dir::cache=/tmp
2006-03-20
Bruk: apt-config [innstillinger] kommando apt-config er et enkelt verktøy til å lese APTs innstillingsfil Ordrer: shell - Skallmodus dump - Vis innstillingene Innstillinger: -h Denne hjelpeteksten -c=? Les denne innstillingsfila. -o=? Sett en vilkårlig innstilling, f.eks. -o dir::cache=/tmp
2006-03-20
Bruk: apt-config [innstillinger] kommando apt-config er et enkelt verktøy til å lese APTs innstillingsfil Ordrer: shell - Skallmodus dump - Vis innstillingene Innstillinger: -h Denne hjelpeteksten -c=? Les denne innstillingsfila. -o=? Sett en vilkårlig innstilling, f.eks. -o dir::cache=/tmp
42.
%s not a valid DEB package.
2006-03-20
%s er ikke en gyldig debianpakke.
43.
Usage: apt-extracttemplates file1 [file2 ...] apt-extracttemplates is a tool to extract config and template info from debian packages Options: -h This help text -t Set the temp dir -c=? Read this configuration file -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp
2006-03-20
Bruk: apt-extracttemplates fil1 [fil2 ...] apt-extracttemplates er et verktøy til å hente ut informasjon om innstillinger og maler fra debianpakker. Innstillinger: -h Denne hjelpeteksten -t Lag en midlertidig mappe -c=? Les denne innstillingsfila. -o=? Sett en vilkårlig innstilling, f.eks. -o dir::cache=/tmp
44.
Unable to write to %s
2006-03-20
Kan ikke skrive til %s
45.
Cannot get debconf version. Is debconf installed?
2006-03-20
Kan ikke fastslå debconf-versjonen. Er debconf installert?
46.
Package extension list is too long
2006-03-20
Lista over pakkeutvidelser er for lang