Translations by David Planella

David Planella has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 194 results
1.
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntu Documentation Project)
2008-01-25
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (projecte de documentació de l'Ubuntu)
3.
2006-09-07
2008-01-25
07-09-2006
4.
Placeholder.
2008-01-25
Text variable.
5.
Credits and License
2008-01-25
Crèdits i llicència
6.
This document is maintained by the Ubuntu documentation team (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For a list of contributors, see the <ulink url="../../libs/C/contributors.xml">contributors page</ulink>
2008-10-19
Aquest document el manté l'equip de documentació de l'Ubuntu (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). Per a veure la llista de col·laboradors, aneu a la <ulink url="../../../libs/C/contributors.xml">pàgina dels col·laboradors</ulink>
7.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
2008-10-19
Aquest document es publica sota la Llicència Creative Commons ShareAlike 2.5 (CC-BY-SA).
2008-01-25
Aquest document està publicat sota la Llicència Creative Commons ShareAlike 2.5 (CC-BY-SA).
2008-01-25
Aquest document està publicat sota la Llicència Creative Commons ShareAlike 2.5 (CC-BY-SA).
8.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
2009-10-25
Sou lliure de modificar, ampliar i millorar el codi font de la documentació de l'Ubuntu segons els termes d'aquesta llicència. Totes les obres que se'n derivin s'hauran de fer públiques segons les condicions d'aquesta llicència.
2008-10-19
Sou lliures de modificar, ampliar i millorar el codi font de la documentació de l'Ubuntu segons els termes d'aquesta llicència. Totes les obres que se'n derivin s'hauran de fer públiques segons les condicions d'aquesta llicència.
2008-10-19
Sou lliures de modificar, ampliar i millorar el codi font de la documentació de l'Ubuntu segons els termes d'aquesta llicència. Totes les obres que se'n derivin s'hauran de fer públiques segons les condicions d'aquesta llicència.
2008-01-25
Sou lliure de modificar, ampliar i millorar el codi font de la documentació de l'Ubuntu segons els termes d'aquesta llicència. Totes les obres que se'n derivin s'hauran de fer públiques segons les condicions d'aquesta llicència.
9.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
2008-10-19
Aquesta documentació es distribueix amb l'esperança que serà útil, però SENSE CAP GARANTIA; ni tan sols la garantia de MERCANTIBILITAT o d'ADEQUACIÓ PER A UN FI PARTICULAR, COM ES DESCRIU EN AQUEST AVÍS D'EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT.
2008-01-25
Aquesta documentació es distribueix amb l'esperança que serà útil, però SENSE CAP GARANTIA; ni tan sols la garantia de MERCANTIBILITAT o d'ADEQUACIÓ PER UN FI PARTICULAR, COM ES DESCRIU EN AQUEST AVÍS D'EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT.
2008-01-25
Aquesta documentació es distribueix amb l'esperança que serà útil, però SENSE CAP GARANTIA; ni tan sols la garantia de MERCANTIBILITAT o d'ADEQUACIÓ PER UN FI PARTICULAR, COM ES DESCRIU EN AQUEST AVÍS D'EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT.
10.
A copy of the license is available here: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/libs/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
2008-10-19
Trobareu una còpia de la llicència aquí: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/libs/C/ccbysa.xml">Llicència ShareAlike de Creative Commons </ulink>.
11.
2008
2008-10-19
2008
12.
Ubuntu Documentation Project
2008-03-19
Projecte de documentació de l'Ubuntu
13.
Canonical Ltd. and members of the <placeholder-1/>
2008-03-19
Canonical Ltd. i els membres de <placeholder-1/>
14.
The Ubuntu Documentation Project
2008-01-25
El projecte de documentació de l'Ubuntu
15.
Your computer consists of a number of connected devices, which are collectively known as computer <emphasis>hardware</emphasis>.
2008-10-19
El vostre ordinador està compost d'un nombre de dispositius interconnectats, els quals es coneixen coŀlectivament com a <emphasis>maquinari</emphasis> de l'ordinador.
16.
Ubuntu normally configures your hardware automatically, but there may be occasions when you need to make changes to hardware settings yourself. This section provides information on tools which can be used to configure your hardware.
2008-10-19
L'Ubuntu normalment configura el vostre maquinari de manera automàtica, però pot ser que en algunes ocasions hàgiu de canviar-ne la configuració. Aquesta secció proporciona informació sobre les eines que podeu emprar per a fer-ho.
17.
Restricted drivers
2008-01-25
Controladors restrictius
18.
Some devices attached to your computer may need restricted drivers to be installed in order to work properly.
2008-10-19
És possible que alguns dispositius connectats al vostre ordinador necessitin controladors restrictius per a poder funcionar correctament un cop instaŀlats.
19.
Why are some drivers restricted?
2008-10-19
Com és que alguns controladors són restrictius?
2008-03-14
Com és que alguns controladors siguin restrictius?
2008-03-14
Com és que alguns controladors siguin restrictius?
20.
Restricted drivers are drivers for your hardware which are not freely available or open-source.
2008-10-19
Els controladors restrictius són controladors per al vostre maquinari que no són lliures o de codi font obert.
21.
Most of the devices (hardware) attached to your computer should function properly in Ubuntu. These devices are likely to have <emphasis>unrestricted</emphasis> drivers, which means that the drivers can be modified by the Ubuntu developers and problems with them can be fixed.
2008-10-19
La majoria de dispositius (maquinari) connectats al vostre ordinador haurien de funcionar correctament amb l'Ubuntu. El més probable és que aquests dispositius disposin de controladors lliures, cosa que significa que poden ser modificats pels desenvolupadors de l'Ubuntu i que es poden arreglar els problemes que s'hi detectin.
22.
Some hardware does not have unrestricted drivers, usually because the hardware manufacturer has not released details of their hardware which would make it possible to create such a driver. These devices may have limited functionality or may not work at all.
2008-10-19
Hi ha maquinari que no disposa de controladors lliures, generalment degut al fet que el fabricant del maquinari no ha fet públics els detalls del seu producte. És per això que es fa impossible crear-los de manera lliure. Aquests dispositius pot ser que funcionin de manera limitada o que simplement no funcionin.
23.
If a <emphasis>restricted driver</emphasis> is available for a certain device, you can install it in order to allow your device to function properly, or to add new features. For example, installing a restricted driver for certain graphics cards may allow you to use more advanced <ulink type="help" url="ghelp:desktop-effects">visual effects</ulink>.
2008-10-19
Si existeix un controlador restrictiu per a un dispositiu concret, podeu instaŀlar-lo per a fer-lo funcionar correctament, o per a millorar-ne les prestacions. Per exemple, instaŀlant un controlador restrictiu per a una certa targeta gràfica pot ser que obtingueu uns <ulink type="help" url="ghelp:desktop-effects">efectes visuals</ulink> més avançats.
24.
Some computers may not have any devices which can use restricted drivers, either because all of the devices are fully supported by unrestricted drivers or because no restricted drivers are yet available for the device.
2008-10-19
Pot ser que alguns ordinadors no tinguin cap dispositiu que disposi de controladors restringits, ja sigui perquè tots els dispositius funcionin completament amb controladors lliures o perquè no es disposa encara de controladors restrictius per a aquests.
25.
Restricted drivers are often maintained by the hardware manufacturer, and so cannot be modified by Ubuntu developers if there is a problem.
2008-10-19
Els controladors restrictius solen ser mantinguts pels fabricants del maquinari, per la qual cosa no poden ser modificats pels desenvolupadors de l'Ubuntu en cas de problemes.
26.
Enabling a restricted driver
2008-03-19
Com habilitar un controlador restrictiu
27.
To use a restricted driver for a device:
2008-03-19
Per a utilitzar un controlador restrictiu per a un dispositiu:
29.
Find the driver which you would like to enable and check the box in the <guilabel>Enabled</guilabel> column, next to its name
2008-10-19
Cerqueu el controlador que voleu habilitar i marqueu la casella de la columna <guilabel>Habilitat</guilabel>, al costat del seu nom
30.
You will be asked to confirm that you want to enable the driver. Press <guibutton>Enable Driver</guibutton>
2008-10-19
Se us demanarà confirmació per a habilitar el controlador. Premeu <guibutton>Habilita el controlador</guibutton>
31.
The restricted driver may have to be downloaded and installed
2008-10-19
És possible que hàgiu de baixar i instaŀlar el controlador restrictiu
32.
You may need to restart your computer to finish enabling the driver
2008-10-19
És possible que hagueu de reiniciar el vostre ordinador per a finalitzar la instalŀlació del controlador
33.
Disabling a restricted driver
2008-10-19
Com inhabilitar un controlador restringit
34.
If a restricted driver is causing problems, or you would just like to turn it off, follow the procedure below:
2008-10-19
Si un controlador restringit us està portant problemes, o voleu inhabilitar-lo, seguiu el procediment següent:
35.
Find the driver which you would like to disable and uncheck the box in the <guilabel>Enabled</guilabel> column, next to its name
2008-10-19
Cerqueu el controlador que voleu inhabilitar i desmarqueu la casella de la columna <guilabel>Habilitat</guilabel>, al costat del seu nom
36.
You will be asked to confirm that you would like to disable the driver. Press <guibutton>Disable Driver</guibutton>
2008-10-19
Se us demanarà confirmació per a inhhabilitar el controlador. Premeu <guibutton>Inhabilita el controlador</guibutton>
37.
You may need to restart your computer to finish disabling the driver
2008-10-19
És possible que hàgiu de reiniciar el vostre ordinador per a acabar d'inhabilitar el controlador.
38.
Disks and partitions
2008-10-19
Discs i particions
39.
This section provides instructions on how to handle disks and drives, such as removable hard disks.
2009-07-20
Aquesta secció proporciona instruccions sobre com gestionar discs i unitats com ara discs durs extraïbles.
2008-10-19
Aquesta secció proporciona instruccions sobre com gestionar discs i unitats com ara discs durs extraïbles
2008-10-19
Aquesta secció proporciona instruccions sobre com gestionar discs i unitats com ara discs durs extraïbles
40.
partition
2008-10-19
partició
41.
partitions
2008-10-19
particions