Translations by Nikola Kasabov

Nikola Kasabov has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 74 results
1.
0 KB
2007-12-04
2.
1 KB
2007-12-04
3.
%.0f KB
2008-11-01
%.0f KБ
2008-01-12
4.
%.1f MB
2008-01-12
5.
Server for %s
2008-01-12
6.
Main server
2008-01-12
7.
Custom servers
2008-01-12
9.
Use frontend. Currently available: DistUpgradeViewText, DistUpgradeViewGtk, DistUpgradeViewKDE
2008-11-01
Ползване на фронтенд. Текущо налични: DistUpgradeViewText, DistUpgradeViewGtk, DistUpgradeViewKDE
14.
Your system contains broken packages that couldn't be fixed with this software. Please fix them first using synaptic or apt-get before proceeding.
2006-11-23
Системата Ви съдържа повредени пакети, които не могат да бъдат поправени с този софтуер. Моля, поправете ги със synaptic или apt-get преди да продължите.
16.
A essential package would have to be removed
2006-11-23
Важен пакет ще трябва да бъде премахнат
20.
Could not calculate the upgrade
2006-11-23
Не може да бъде изчислено надграждането
24.
It was impossible to install a required package. Please report this as a bug.
2006-11-23
Не можеше да бъде инсталиран нужен пакет. Моля, докладвайте това като грешка.
27.
Failed to add the CD
2008-12-20
Грешка при добавяне на CD
28.
There was a error adding the CD, the upgrade will abort. Please report this as a bug if this is a valid Ubuntu CD. The error message was: '%s'
2008-12-20
Възникна грека при добавянето на CD, надграждането ще бъде прекратено. Моля докладвайте това като грешка ако става въпрос за оригинален Ubuntu компакт диск. Съобщението за грешка беше: '%s'
46.
After scanning your 'sources.list' no valid entry for '%s' was found. Should default entries for '%s' be added? If you select 'No' the update will cancel.
2006-12-05
След преглеждане на Вашия 'sources.list' не бе открит валиден запис за '%s'. Да бъдат ли добавени записи по подразбиране за '%s'? Ако изберете 'Не', актуализацията ще бъде отменена.
57.
Support for some applications ended
2006-12-05
Поддръжката за някои приложения приключи
71.
Restoring original system state
2006-08-25
Рестартиране на системата
75.
Preparing the upgrade failed
2006-12-05
Подготовката за надграждането се провали
76.
Preparing the system for the upgrade failed. Please report this as a bug against the 'update-manager' package and include the files in /var/log/dist-upgrade/ in the bugreport.
2006-12-05
Подготовката на системата за надграждането се провали. Моля, докладвайте това като грешка в пакета 'update-manager' и включете файловете намиращи се в /var/log/dist-upgrade/ в рапорта за грешката.
78.
The system was unable to get the prerequisites for the upgrade. The upgrade will abort now and restore the original system state. Please report this as a bug against the 'update-manager' package and include the files in /var/log/dist-upgrade/ in the bugreport.
2007-10-25
Невъзможно бе да се получат изискванията за надграждането. Надграждането ще бъде прекратено и ще бъде възстановено първоначалното състояние на системата. Моля, докладвайте това като грешка на пакета „update-manager” и към доклада приложете файловете в „/var/log/dist-upgrade/”!
81.
After your package information was updated the essential package '%s' can not be found anymore. This indicates a serious error, please report this bug against the 'update-manager' package and include the files in /var/log/dist-upgrade/ in the bugreport.
2006-12-05
След актуализиране на информацията за пакетите, важния пакет '%s' вече не може да бъде открит. Това показва сериозна грешка. Моля, докладвайте това като грешка в пакета 'update-manager' и включете файловете намиращи се в /var/log/dist-upgrade/ в рапорта за грешката.
87.
Fetching is complete
2006-12-05
Изтеглянето е завършено
89.
About %s remaining
2006-12-05
Остава около %s
90.
Fetching file %li of %li
2006-12-05
Изтегляне на файл %li от %li
94.
Replace the customized configuration file '%s'?
2006-12-06
Замяна на персонализиран конфигурационен файл '%s'?
95.
You will lose any changes you have made to this configuration file if you choose to replace it with a newer version.
2006-12-05
Ще изгубите всички промени, които сте направили в този конфигурационен файл ако изберете да го замените с по-нова версия.
109.
Details
2006-05-04
Детайли
112.
%li days %li hours %li minutes
2006-12-05
%li дни %li часа %li минути
113.
%li hours %li minutes
2006-12-05
%li часа %li минути
114.
%li minutes
2006-12-05
%li минути
115.
%li seconds
2006-12-05
%li секунди
116.
This download will take about %s with a 1Mbit DSL connection and about %s with a 56k modem
2006-12-05
Това смъкване ще отнеме около %s с 1 Mbit DSL връзка и около %s с 56k модем
129.
There are no upgrades available for your system. The upgrade will now be canceled.
2006-12-05
Няма налични надграждания за вашата система. Надграждането ще бъде прекратено.
141.
Verifying the upgrade failed. There may be a problem with the network or with the server.
2006-12-05
Проверката на надграждането се провали. Възможно е да има проблем с мрежата или със сървъра.
145.
Aborting
2008-01-12
147.
Continue [yN]
2007-10-01
_Продъжаване
148.
Details [d]
2007-10-01
Детайли
149.
y
2008-01-12
150.
n
2008-01-12
151.
d
2008-01-12
152.
Remove: %s
2007-10-01
Премахване на %s
154.
Upgrade: %s
2007-10-01
Надграждане на %s
161.
<b><big>Upgrading Ubuntu to version 8.04 LTS</big></b>
2008-04-11
<b><big>Надграждане на Убунту до версия 8.04 LTS</big></b>
167.
_Cancel Upgrade
2006-12-05
_Отмяна на надграждането
168.
_Continue
2006-12-05
_Продъжаване
173.
_Start Upgrade
2006-12-05
_Стартиране на надграждането
178.
Downloading file %(current)li of %(total)li with %(speed)s/s
2006-12-05
Смъкване на файл %(current)li от %(total)li при %(speed)s/сек
179.
Downloading file %(current)li of %(total)li
2006-12-05
Смъкване на файл %(current)li от %(total)li
180.
The list of changes is not available
2006-12-05
Списъкът с промените не е наличен