Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
110 of 61 results
1.
Not using locking for read only lock file %s
Không dùng khả năng khóa cho tập tin khóa chỉ đọc %s
Translated and reviewed by ducnha on 2007-06-29
Located in ../libgksu/libgksu.c:126
2.
Not using locking for nfs mounted lock file %s
Không dùng khả năng khóa cho tập tin khóa (đã mount) kiểu NFS %s
Translated and reviewed by ducnha on 2007-06-29
Located in ../libgksu/libgksu.c:146
3.
<b><big>Could not grab your mouse.</big></b>

A malicious client may be eavesdropping on your session or you may have just clicked a menu or some application just decided to get focus.

Try again.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<b><big>Không thể nhận giá trị từ chuột của bạn.</big></b>

Một chương trình gây hại có lẽ đang nghe trộm phiên làm việc của bạn hay bạn có lẽ nhấn vào một trình đơn hay một ứng dụng được quyết định được nổi bật.

Thử lại.
Translated and reviewed by ducnha on 2007-06-29
Located in ../libgksu/libgksu.c:612
4.
<b><big>Could not grab your keyboard.</big></b>

A malicious client may be eavesdropping on your session or you may have just clicked a menu or some application just decided to get focus.

Try again.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<b><big>Không thể nhận giá trị từ bàn phím.</big></b>

Một chương trình gây hại có lẽ đang nghe trộm phiên làm việc của bạn hay bạn có lẽ nhấn vào một trình đơn hay một ứng dụng được quyết định được nổi bật.

Thử lại.
Translated and reviewed by ducnha on 2007-06-29
Located in ../libgksu/libgksu.c:624
5.
<b><big>Enter your password to perform administrative tasks</big></b>

The application '%s' lets you modify essential parts of your system.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<b><big>Nhập mật khẩu của bạn để thực hiện công việc quản trị hệ thống</big></b>

Ứng dụng "%s" cho phép bạn thay đổi phần cốt yếu hệ thống của bạn.
Translated and reviewed by Hoàng Đức Hiếu on 2007-09-04
Located in ../libgksu/libgksu.c:992
6.
<b><big>Enter your password to run the application '%s' as user %s</big></b>
<b><big>Nhập mật khẩu của bạn để chạy ứng dụng '%s' với quyền người dùng %s</big></b>
Translated and reviewed by ducnha on 2007-06-29
Located in ../libgksu/libgksu.c:999
7.
<b><big>Enter the administrative password</big></b>

The application '%s' lets you modify essential parts of your system.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<b><big>Nhập mật khẩu quản trị hệ thống</big></b>

Ứng dụng '%s' cho phép bạn thay đổi các thành phần cốt yếu trong hệ thống của bạn.
Translated and reviewed by ducnha on 2007-06-29
Located in ../libgksu/libgksu.c:1007
8.
<b><big>Enter the password of %s to run the application '%s'</big></b>
<b><big>Nhập mật khẩu của %s để chạy ứng dụng '%s'</big></b>
Translated and reviewed by ducnha on 2007-07-01
Located in ../libgksu/libgksu.c:1014
9.
Password prompt canceled.
Không nhập mật khẩu nữa
Translated and reviewed by Hoàng Đức Hiếu on 2007-09-04
Located in ../libgksu/libgksu.c:1045
10.
<b><big>Granted permissions without asking for password</big></b>

The '%s' program was started with the privileges of the %s user without the need to ask for a password, due to your system's authentication mechanism setup.

It is possible that you are being allowed to run specific programs as user %s without the need for a password, or that the password is cached.

This is not a problem report; it's simply a notification to make sure you are aware of this.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<b><big>Công nhận quyền mà không hỏi mật khẩu</big></b>

Chương trình '%s' được chạy với quyền %s mà không hỏi mật khẩu, do sự thiết lập của hệ thống chứng thực của bạn.

Bạn có thể được phép chạy một ứng dụng nào đó với quyền %s mà không cần hỏi mật khẩu, hoặc là mật khẩu đã được lưu lại.

Đây không phải là một báo lỗi; Nó đơn giản chỉ là một thông báo để chắc chắn là bạn biết về nó.
Translated and reviewed by ducnha on 2007-07-01
Located in ../libgksu/libgksu.c:1117
110 of 61 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Hoàng Đức Hiếu, Ngô Huy Hoàng, ducnha.