Translations by Huxain

Huxain has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

122 of 22 results
2.
Extra Toolbar
2009-11-05
އިތުރު ޓޫލްބަރ
4.
Bookmark Toolbar
2009-12-09
ފާހަގަ ޓޫލްބަރ
41.
Limits
2009-12-09
ހައްދު
46.
Choose Font...
2009-12-09
ފޮންޓު އިޚްތިޔާރުކުރަން...
51.
Clear History
2009-12-09
ހިސްޓްރީ ފުހެލާ
56.
There was an error loading the module %1. The diagnostics is: %2
2009-10-28
މޮޑިއުލް %1 ލޯޑް ކުރުމުގައި މައްސަލަ އެއް ދިމާވެއްޖެ. މިކަން ހައްލު ކުރެވޭނީ : %2
57.
Konqueror
2009-06-06
ކޮންކުއަރަރ
60.
http://konqueror.kde.org
2009-10-28
http://konqueror.kde.org
92.
Start without a default window
2009-10-28
ޑިފޯލްޓް ވިންޑޯއެއްގައި ނޫންގޮތަކަށް ހުޅުވާ
93.
Preload for later use
2009-10-28
ފަހުގެ ބޭނުމަކަށް ކުރިން ލޯޑް ކޮށްފަ ބައިންދާ
94.
Profile to open
2009-10-28
ހުޅުވަންވީ ޕރޮފައިލް
95.
List available profiles
2009-10-28
ހުރި ޕޮރޮފައިލް ތަކުގެ ލިސްޓްތަށް
97.
For URLs that point to files, opens the directory and selects the file, instead of opening the actual file
2009-10-28
ފައިލް އަކަށް ޕޮއިންޓް ކުރާ ލިންކް ( URL ) ތަކުގައި ފައިލް ޑައިރެކްޓްކޮށް ހުޅުވުމުގެ ބަދަލުގައި އެ ފައިލް ހިމެނޭ ޑައިރެކްޓްރީ ހުޅުވާ އެ ފައިލް ނަގާށެވެ.
98.
Location to open
2009-10-28
ހުޅުވަންވީ ލޮކޭޝަން
170.
&Reload All Tabs
2009-10-28
&ހުރިހާ ޓެބެއް އަލުން ހުލުވާ
233.
&Profile name:
2009-12-09
&ޕްރޮފައިލްގެ ނަން
234.
Save &URLs in profile
2009-12-09
&ޔޫ.އާރް.އެލްސް ޕްރޮފައިލްގައި ރައްކާކުރޭ
242.
Open a new tab
2009-10-28
އައު ޓެބެއް ހުޅުވާ
243.
Close the current tab
2009-10-28
ހުޅުވާފއިވާ ޓެބް ލައްޕާލާ
245.
Resend
2009-10-28
އަލުން ފޮނުވާ
556.
Your names
2009-12-03
This is a dummy translation so that the credits are counted as translated.
557.
Your emails
2009-12-03
This is a dummy translation so that the credits are counted as translated.