Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
110 of 31 results
1.
Your names
Context:
NAME OF TRANSLATORS
To prevent privacy issues, this translation is not available to anonymous users,
if you want to see it, please, log in first.
Translated and reviewed by Phan Vinh Thinh on 2009-11-15
In upstream:
Phan Vĩnh Thịnh
Suggested by Phan Vinh Thinh on 2007-11-04
Located in _translatorinfo.cpp:1
2.
Your emails
Context:
EMAIL OF TRANSLATORS
To prevent privacy issues, this translation is not available to anonymous users,
if you want to see it, please, log in first.
Translated and reviewed by Phan Vinh Thinh on 2009-11-15
In upstream:
teppi82@gmail.com
Suggested by Phan Vinh Thinh on 2007-11-04
Located in _translatorinfo.cpp:3
3.
<b>Unable to contact the KDE smartcard service.</b>
i18n: file nosmartcardbase.ui line 24
<b>Không thể liên hệ với dịch vụ thẻ thông minh KDE.</b>
Translated and reviewed by Phan Vinh Thinh on 2006-08-27
Located in rc.cpp:3
4.
Possible Reasons
i18n: file nosmartcardbase.ui line 35
Lí do có thể
Translated and reviewed by Phan Vinh Thinh on 2006-08-27
Located in rc.cpp:6
5.

1) The KDE daemon, 'kded' is not running. You can restart it by running the command 'kdeinit' and then try reloading the KDE Control Center to see if this message goes away.

2) You don't appear to have smartcard support in the KDE libraries. You will need to recompile the kdelibs package with libpcsclite installed.
i18n: file nosmartcardbase.ui line 49
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.

1)Dịch vụ KDE, 'kded' chưa chạy. Bạn có thể khởi động lại nó bằng cách chạy lệnh kdeinit rồi thử tải lại Trung Tâm Điều Khiển KDE để xem thông điệp này có mất đi hay không.

2) Có thể bạn không có hỗ trợ thẻ thông minh trong các thư viện của KDE. Bạn sẽ cần phải biên dịch lại gói kdelibs để có libpcsclite được cài đặt.
Translated and reviewed by Phan Vinh Thinh on 2006-08-27
Located in rc.cpp:9
6.
Smartcard Support
i18n: file smartcardbase.ui line 31
Hỗ trợ thẻ thông minh
Translated and reviewed by Phan Vinh Thinh on 2006-08-27
Located in rc.cpp:15
7.
&Enable smartcard support
i18n: file smartcardbase.ui line 42
&Cho phép hỗ trợ thẻ thông minh
Translated and reviewed by Phan Vinh Thinh on 2006-08-27
Located in rc.cpp:18
8.
Enable &polling to autodetect card events
i18n: file smartcardbase.ui line 61
Cho phép thăm &dò để tự động nhận ra sự kiện thẻ
Translated and reviewed by Phan Vinh Thinh on 2006-08-27
Located in rc.cpp:21
9.
In most cases you should have this enabled. It allows KDE to automatically detect card insertion and reader hotplug events.
i18n: file smartcardbase.ui line 64
Trong đa số trường hợp, bạn cần dùng tùy chọn này. Nó cho phép KDE tự động dò tìm sự cắm thẻ vào và các sự kiện cắm nóng đầu đọc.
Translated and reviewed by Phan Vinh Thinh on 2006-08-27
Located in rc.cpp:24
10.
Automatically &launch card manager if inserted card is unclaimed
i18n: file smartcardbase.ui line 92
Tự động chạy trình &quản lý thẻ nếu không dùng thẻ cắm vào
Translated and reviewed by Phan Vinh Thinh on 2006-08-27
Located in rc.cpp:27
110 of 31 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Phan Vinh Thinh.