Browsing Frisian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Frisian guidelines.
110 of 57 results
1.
<h1>Konqueror Stylesheets</h1> This module allows you to apply your own color and font settings to Konqueror by using stylesheets (CSS). You can either specify options or apply your own self-written stylesheet by pointing to its location.<br> Note that these settings will always have precedence before all other settings made by the site author. This can be useful to visually impaired people or for web pages that are unreadable due to bad design.
<h1>Konqueror Stylblêden</h1> Mei dizze module kinne jo eigen ynstellings foar lettertypen en kleuren yn Konqueror brûke troch de help fan stylblêden (CSS). Jo kinne hjir de opsjes oantsjutte, of jo sels skreaune tapasse troch nei har lokaasje te ferwizen<br>Dizzen ynstellings wurde tapst ynstee fan alle oare ynstellings dy troch de skriuwer fan de side opjûn binne. Dit kin brûkber wêze foar bygelyks minsken mei min sicht, of foar websiden dy net lêsber binne troch in minne ynrjochting.
Translated and reviewed by berend on 2006-04-04
Located in kcmcss.cpp:37
2.
<b>Stylesheets</b><p>See http://www.w3.org/Style/CSS for further information on cascading style sheets.</p>
i18n: file: cssconfig.ui:5
i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QWidget, CSSConfigWidget)
i18n: file: csscustom.ui:13
i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QWidget, CSSCustomDialog)
<b>Stylblêden</b><p>Sjoch op http://www.w3.org/Style/CSS foar mear ynformaasje oer cascadearjende stylblêden.</p>
Translated and reviewed by berend on 2006-04-04
Located in rc.cpp:3 rc.cpp:33
3.
Stylesheets
i18n: file: cssconfig.ui:20
i18n: ectx: property (title), widget (QGroupBox, ButtonGroup1)
Stylblêden
Translated and reviewed by berend on 2006-04-04
Located in rc.cpp:9
4.
<b>Stylesheets</b><p>Use this groupbox to determine how Konqueror will render style sheets.</p>
i18n: file: cssconfig.ui:17
i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QGroupBox, ButtonGroup1)
<b>Stylblêden</b><p>Dit groepfak brûke om fêst te stellen hoe Konqueror stylblêden sil tekenje.</p>
Translated and reviewed by berend on 2006-04-04
Located in rc.cpp:6
5.
Us&e default stylesheet
i18n: file: cssconfig.ui:29
i18n: ectx: property (text), widget (QRadioButton, useDefault)
Standert &stylblêd brûke
Translated and reviewed by berend on 2006-04-04
Located in rc.cpp:15
6.
<b>Use default stylesheet</b><p>Select this option to use the default stylesheet.</p>
i18n: file: cssconfig.ui:26
i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QRadioButton, useDefault)
<b>Standert stylblêd brûke</b><p>Selektearje dizze opsje om it standert stylblêd te brûken.</p>
Translated and reviewed by berend on 2006-04-04
Located in rc.cpp:12
7.
Use &user-defined stylesheet
i18n: file: cssconfig.ui:42
i18n: ectx: property (text), widget (QRadioButton, useUser)
B&rûkersomskreaune stylblêd brûke
Translated and reviewed by berend on 2006-04-04
Located in rc.cpp:21
8.
<b>Use user-defined stylesheet</b><p>If this box is checked, Konqueror will try to load a user-defined style sheet as specified in the location below. The style sheet allows you to completely override the way web pages are rendered in your browser. The file specified should contain a valid style sheet (see http://www.w3.org/Style/CSS for further information on cascading style sheets).</p>
i18n: file: cssconfig.ui:39
i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QRadioButton, useUser)
<b>Brûkersomskreaune stylblêd brûke</b><p>As dizze opsje selektearre is, dan sil Konqueror besykje in brûkersomskreaune stylblêd te brûken sa as yn't ûndersteande fak oanjûn is. It stylblêd jout jo de mooglikheid om de manier wêrop websiden tekene wurde yn jo blêder folslein te feroarjen. Tink der om dat it oantsjutte triem in jildich stylblêd is (sjoch http://www.w3.org/Style/CSS foar mear ynformaasje oer cascadearjende stylblêden).</p>
Translated and reviewed by berend on 2006-04-04
Shared:
<b>Brûkersomskreaune stylblêd brûke</b><p>As dizze opsje selektearre is, dan sil Konqueror besykje in brûkersomskreaune stylblêd te brûken lykas yn't ûndersteande fak oanjûn is. It stylblêd jout jo de mooglikheid om de manier wêrop websiden tekene wurde yn jo blêder folslein te feroarjen. Tink der om dat it oantsjutte triem in jildich stylblêd is (sjoch http://www.w3.org/Style/CSS foar mear ynformaasje oer cascadearjende stylblêden).</p>
Suggested by berend on 2008-10-04
Located in rc.cpp:18
9.
U&se accessibility stylesheet
i18n: file: cssconfig.ui:97
i18n: ectx: property (text), widget (QRadioButton, useAccess)
Tagonklikheidsstylblêd brûke
Translated and reviewed by berend on 2006-04-04
Located in rc.cpp:27
10.
<b>Use accessibility stylesheet</b><p>Selecting this option will allow you to define a default font, font size, and font color with a few simple clicks of the mouse. Simply wander over to the Customize... dialog and pick out your desired options.</p>
i18n: file: cssconfig.ui:94
i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QRadioButton, useAccess)
<b>Tagonklikheidsstylblêd</b> <p>As jo dizze opsje selektearje, dan kinne jo mei in pear mûsklikken in standert lettertype, tekengrutte, en tekenkleur oanjaan. Fyts ienfâldich troch it 'Oanpasse' skerm en meitsje de kar foar jo winske opsjes.</p>
Translated and reviewed by berend on 2006-04-04
Located in rc.cpp:24
110 of 57 results

This translation is managed by Ubuntu Fryske Oersetting, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: berend.