Browsing Macedonian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
110 of 67 results
1.
Your names
Context:
NAME OF TRANSLATORS
To prevent privacy issues, this translation is not available to anonymous users,
if you want to see it, please, log in first.
Translated and reviewed by Bozidar Proevski on 2009-11-14
In upstream:
Божидар Проевски
Suggested by Bozidar Proevski on 2006-04-04
Located in _translatorinfo.cpp:1
2.
Your emails
Context:
EMAIL OF TRANSLATORS
To prevent privacy issues, this translation is not available to anonymous users,
if you want to see it, please, log in first.
Translated and reviewed by Bozidar Proevski on 2009-11-14
In upstream:
bobibobi@freemail.com.mk
Suggested by Bozidar Proevski on 2006-04-04
Located in _translatorinfo.cpp:3
3.
<h1>Colors</h1> This module allows you to choose the color scheme used for the KDE desktop. The different elements of the desktop, such as title bars, menu text, etc., are called "widgets". You can choose the widget whose color you want to change by selecting it from a list, or by clicking on a graphical representation of the desktop.<p> You can save color settings as complete color schemes, which can also be modified or deleted. KDE comes with several predefined color schemes on which you can base your own.<p> All KDE applications will obey the selected color scheme. Non-KDE applications may also obey some or all of the color settings, if this option is enabled.
<h1>Бои</h1> Овој модул ви овозможува да изберете шема на бои што ќе се користи за работната површина на KDE. Различните елементи на површината, како насловите ленти, текстот на менијата итн. се викаат „графички контроли“. Контролата, чија боја сакате да ја промените, може да ја изберете од листата или пак да ја изберете со кликање врз графичката репродукција на површината.<p> Може да ги зачувате поставувањата за боите како комплетни шеми што можат да се менуваат или бришат. KDE доаѓа со неколку дефинирани шеми на кои можете да ги засновате вашите сопствени шеми.<p> Сите апликации на KDE ќе ја почитуваат избраната шема. Апликациите кои не се од KDE исто така можат да почитуваат некои од поставувањата за боите. За повеќе информации видете го контролниот модул „Стил“ .
Translated and reviewed by Bozidar Proevski on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:100
4.
This is a preview of the color settings which will be applied if you click "Apply" or "OK". You can click on different parts of this preview image. The widget name in the "Widget color" box will change to reflect the part of the preview image you clicked.
Ова е преглед на поставувањата за боите што ќе се применат ако кликнете „Примени“ или „Во ред“. Може да кликнете на различни делови од сликата за преглед. Името на графичката контрола во кутијата „Боја на контроли“ ќе се смени за да каже на кој дел од сликата е кликнато.
Translated and reviewed by Bozidar Proevski on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:133
5.
Color Scheme
Шема со бои
Translated and reviewed by Bozidar Proevski on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:145
6.
This is a list of predefined color schemes, including any that you may have created. You can preview an existing color scheme by selecting it from the list. The current scheme will be replaced by the selected color scheme.<p> Warning: if you have not yet applied any changes you may have made to the current scheme, those changes will be lost if you select another color scheme.
Ова е листа на дефинирани шеми на бои, заедно со оние што вие сте ги создале. Може да прегледате постоечка шема со нејзино избирање од листата. Тековната шема ќе биде заменета со избраната.<p> Предупредување: ако не сте ги примениле измените што сте ги направиле на тековната шема, истите ќе се изгубат со избирање на друга шема.
Translated and reviewed by Bozidar Proevski on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:154
7.
&Save Scheme...
&Зачувај ја шемата...
Translated and reviewed by Bozidar Proevski on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:162
8.
Press this button if you want to save the current color settings as a color scheme. You will be prompted for a name.
Притиснете на ова копче ако сакате да ги снимите тековните поставувања на боите како шема. Ќе бидете прашани за име.
Translated and reviewed by Bozidar Proevski on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:165
9.
R&emove Scheme
&Отстрани шема
Translated and reviewed by Bozidar Proevski on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:169
10.
Press this button to remove the selected color scheme. Note that this button is disabled if you do not have permission to delete the color scheme.
Притиснете го ова копче за да ја отстраните избраната шема. Забележете дека ова копче е оневозможено ако немате дозвола за да избришете шемата.
Translated and reviewed by Bozidar Proevski on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:173
110 of 67 results

This translation is managed by Ubuntu Macedonian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Bozidar Proevski.