Translations by Joan Duran

Joan Duran has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

151199 of 199 results
344.
A list of strings representing the GTK+ modules that will be loaded, usually in addition to conditional and forcibly disabled ones.
2011-05-18
Una llista de cadenes que representen els mòduls de GTK+ que es carregaran, normalment a més dels condicionals i dels inhabilitats per força.
353.
Color calibration device added
2012-04-18
S'ha afegit el dispositiu de calibratge del color
354.
Color calibration device removed
2012-04-18
S'ha suprimit el dispositiu de calibratge del color
360.
Examine
2011-05-18
Examina
361.
Empty Trash
2009-10-20
Buida la paperera
362.
Ignore
2009-10-20
Ignora
366.
Low Disk Space
2009-03-03
Espai del disc baix
367.
This computer has only %s disk space remaining. You may free up some space by emptying the trash.
2011-05-18
Aquest ordinador només li resta %s d'espai de disc. Podeu alliberar espai buidant la paperera.
368.
This computer has only %s disk space remaining.
2010-04-29
Aquest ordinador només li resta %s d'espai de disc.
2009-10-20
Aquest ordinador només li resta %s d'espai de disc
375.
Unable to capture a screenshot
2013-09-09
No s'ha pogut fer una captura de pantalla
376.
Screenshot taken
2013-09-09
S'ha realitzat la captura de pantalla
377.
Screenshot from %s
2013-09-09
Captura de pantalla de %s
391.
Approximately %s remaining (%.0f%%)
2012-12-25
Queden aproximadament %s (%.0f%%)
392.
UPS low
2012-04-18
SAI baix
393.
Approximately %s of remaining UPS backup power (%.0f%%)
2012-12-25
Queden aproximadament %s d'energia de reserva del SAI (%.0f%%)
411.
Computer will hibernate very soon unless it is plugged in.
2012-04-18
L'ordinador hibernarà d'aquí poc si no el connecteu.
412.
Computer will shutdown very soon unless it is plugged in.
2012-04-18
L'ordinador s'aturarà d'aquí poc si no el connecteu.
413.
UPS critically low
2012-04-18
SAI críticament baix
414.
Approximately %s of remaining UPS power (%.0f%%). Restore AC power to your computer to avoid losing data.
2012-12-25
Queden aproximadament %s d'energia del SAI (%.0f%%). Connecteu l'ordinador a la xarxa elèctrica per evitar la pèrdua de dades.
424.
UPS is below the critical level and this computer is about to hibernate.
2012-04-18
El SAI està per sota del nivell crític i l'ordinador està a punt d'hibernar.
430.
Automatic logout
2013-09-09
Surt automàticament
431.
You will soon log out because of inactivity.
2013-09-09
Es tancarà la sessió d'aquí poc perquè no s'utilitza.
432.
Automatic suspend
2013-09-09
Atura temporalment automàticament
433.
Computer will suspend very soon because of inactivity.
2013-09-09
S'aturarà l'ordinador temporalment d'aquí poc perquè no s'utilitza.
434.
Automatic hibernation
2013-09-09
Hibernació automàtica
437.
Configuring new printer
2011-05-18
S'està configurant la impressora nova
439.
Missing printer driver
2011-05-18
Manca el controlador de la impressora
440.
No printer driver for %s.
2011-05-18
No hi ha cap controlador per a %s.
441.
No driver for this printer.
2011-05-18
No hi ha cap controlador per aquesta impressora.
456.
Toner low
2011-05-18
Poc tòner
457.
Toner empty
2011-05-18
Tòner buit
458.
Cover open
2011-05-18
Tapa oberta
459.
Printer configuration error
2011-05-18
S'ha produït un error en la configuració de la impressora
460.
Door open
2011-05-18
Porta oberta
461.
Marker supply low
2012-04-18
Nivell baix del subministrament d'un marcador
2011-05-18
Nivell baix del subministre d'un marcador
462.
Out of a marker supply
2012-04-18
Sense subministrament d'un marcador
2011-05-18
Sense subministre d'un marcador
463.
Paper low
2011-05-18
Poc paper
464.
Out of paper
2011-05-18
Sense paper
465.
Printer off-line
2011-05-18
La impressora està fora de línia
466.
Printer error
2011-05-18
S'ha produït un error en la impressora
467.
Printer added
2011-05-18
S'ha afegit la impressora
474.
Printer report
2012-03-19
Informe de la impressora
475.
Printer warning
2012-03-19
Avís de la impressora
478.
Modify the lit LED for a Wacom tablet
2012-03-19
Modifica la il·luminació LED d'una tauleta gràfica Wacom
479.
Authentication is required to modify the lit LED for a Wacom tablet
2012-03-19
Cal autenticació per modificar la il·luminació LED d'una tauleta gràfica Wacom
490.
OK
2012-12-25
D'acord