Translations by Joan Duran

Joan Duran has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 199 results
~
Brightness Up
2013-09-09
Augmenta la brillantor
~
Repeat
2013-09-09
Repeteix
~
Power Off
2013-09-09
Apaga
~
Brightness Down
2013-09-09
Disminueix la brillantor
~
Hibernate
2013-09-09
Hiberna
~
Keyboard Brightness Up
2013-09-09
Augmenta la brillantor del teclat
~
Rewind
2013-09-09
Rebobina
~
Forward
2013-09-09
Avança
~
Quiet Volume Down
2013-09-09
Abaixa el volum
~
Sleep
2013-09-09
Adorm
~
Keyboard Brightness Down
2013-09-09
Disminueix la brillantor del teclat
~
Touchpad Off
2013-09-09
Desactiva el ratolí tàctil
~
Battery Status
2013-09-09
Estat de la bateria
~
Lock Screen
2013-09-09
Bloca la pantalla
~
Quiet Volume Mute
2013-09-09
Silencia el volum
~
Random Play
2013-09-09
Reproducció aleatòria
~
Touchpad On
2013-09-09
Activa el ratolí tàctil
~
Keyboard Brightness Toggle
2013-09-09
Commuta la brillantor del teclat
~
Touchpad toggle
2013-09-09
Commuta el ratolí tàctil
~
Quiet Volume Up
2013-09-09
Apuja el volum
~
Highlights the current location of the pointer when the Control key is pressed and released.
2011-05-18
Realça la ubicació actual del punter quan es premi i s'alliberi la tecla Control.
1.
Priority to use for this plugin
2011-05-18
Prioritat per utilitzar aquest connector
3.
Activation of this plugin
2011-05-18
Activació d'aquest connector
5.
Smartcard removal action
2010-10-18
Acció d'extreure la targeta intel·ligent
10.
Double click time
2011-05-18
Temps del doble clic
11.
Length of a double click in milliseconds.
2011-05-18
Duració del doble clic en mil·lisegons.
12.
Drag threshold
2011-05-18
Llindar d'arrossegament
13.
Distance before a drag is started.
2011-05-18
Distància abans d'iniciar un arrossegament.
15.
Device hotplug custom command
2011-05-18
Ordre personalitzada en connectar un dispositiu en calent
16.
Command to be run when a device is added or removed. An exit value of 1 means that the device will not be handled further by gnome-settings-daemon.
2013-09-09
Ordre a executar quan s'adjunti o s'extregui un dispositiu. Un valor de sortida 1 significa que el gnome-settings-daemon no gestionarà més el dispositiu.
23.
Middle button emulation
2011-05-18
Emulació del botó del mig
24.
Enables middle mouse button emulation through simultaneous left and right button click.
2011-05-18
Habilita l'emulació del botó del mig del ratolí mitjançant el clic simultani dels botons esquerra i dreta.
31.
Disable touchpad while typing
2009-10-20
Inhabilita el ratolí tàctil mentre s'escriu
32.
Set this to TRUE if you have problems with accidentally hitting the touchpad while typing.
2009-10-20
Establiu-ho a «True» (cert) si accidentalment toqueu el ratolí tàctil mentre escriviu.
33.
Enable horizontal scrolling
2009-10-20
Habilita el desplaçament horitzontal
34.
Set this to TRUE to allow horizontal scrolling by the same method selected with the scroll_method key.
2010-03-09
Establiu-ho a «True» (cert) per permetre desplaçaments horitzontals utilitzant el mètode seleccionat amb la clau «scroll_method».
2009-10-20
Establiu-ho a «True» (cert) per a permetre desplaçaments horitzontals utilitzant el mètode seleccionat amb la clau «scroll_method».
35.
Select the touchpad scroll method
2009-10-20
Seleccioneu el mètode de desplaçament del ratolí tàctil
37.
Enable mouse clicks with touchpad
2009-10-20
Permet fer clic amb el ratolí tàctil
38.
Set this to TRUE to be able to send mouse clicks by tapping on the touchpad.
2010-03-09
Establiu-ho a «True» (cert) per permetre enviar clics de ratolí en prémer al ratolí tàctil.
2009-10-20
Establiu-ho a «True» (cert) per a permetre enviar clics de ratolí en prémer al ratolí tàctil.
39.
Enable touchpad
2010-03-09
Habilita el ratolí tàctil
40.
Set this to TRUE to enable all touchpads.
2010-03-09
Establiu-ho a «True» (cert) per habilitar tots els ratolins tàctils.
46.
Wacom stylus absolute mode
2011-05-18
Mode absolut de l'estilogràfica Wacom
47.
Enable this to set the tablet to absolute mode.
2012-03-19
Habilita-ho per establir la tauleta gràfica en mode absolut.
48.
Wacom tablet area
2012-03-19
Àrea de la tauleta gràfica Wacom
49.
Set this to x1, y1 and x2, y2 of the area usable by the tools.
2012-03-19
Establiu-ho a x1, y1 i x2, y2 de l'àrea utilitzable per a les eines.
50.
Wacom tablet aspect ratio
2012-12-25
Relació de l'aspecte de la tauleta gràfica Wacom
51.
Enable this to restrict the Wacom tablet area to match the aspect ratio of the output.
2012-12-25
Habilita-ho per per restringir l'àrea de la tauleta gràfica Wacom perquè coincideixi amb la relació d'aspecte de la sortida.
52.
Wacom tablet rotation
2011-05-18
Rotació de la tauleta gràfica Wacom