Translations by Joachim Johansson

Joachim Johansson has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 358 results
~
Download cannot proceed
2016-05-23
Hämtningen kan inte fortsätta
~
Select a destination folder
2016-05-23
Välj en målmapp
~
An error occurred when copying the %(filetype)s, but it was backed up
2016-05-23
Ett fel uppstod vid kopiering av %(filetype)s, men den säkerhetskopierades
~
The existing %(filetype)s was last modified on %(date)s at %(time)s.
2016-05-23
Den existerande %(filetype)s ändrades senast den %(date)s kl. %(time)s.
~
Error generating component %s.
2016-05-23
Ett fel uppstod när %s-delen skulle skapas.
~
Source: %(source)s Destination: %(destination)s
2016-05-23
Källa: %(source)s Mål: %(destination)s
~
Verify files as they are downloaded
2014-03-06
Verifiera filerna när de hämtas
~
No backup device contains a valid folder for backing up %(filetype)s
2014-03-06
Ingen enhet innehåller en giltig mapp för att säkerhetskopiera %(filetype)s
~
%(file_type)s not backed up
2014-03-06
%(file_type)s säkerhetskopierades inte
~
File verification failed. The downloaded version is different from the original.
2014-03-06
Filverifikationen misslyckades. Den hämtade versionen skiljer sig från originalet.
~
File verification failed on %(volume)s. The backed up version is different from the downloaded version.
2014-03-06
Filverifikationen misslyckades på %(volume)s. Säkerhetskopian skiljer sig från originalet.
~
Backup %(file_type)s overwritten
2014-03-06
Säkerhetskopian av %(file_type)s skrevs över
~
An unknown error occurred
2014-03-06
Ett okänt fel inträffade
~
File verification failed on these devices:
2014-03-06
Filverifikationen misslyckades på dessa enheter:
~
The %(filetype)s did not download correctly
2014-03-06
%(filetype)s hämtades inte på ett korrekt sätt
~
Backup of %(file_type)s already exists
2014-03-06
En säkerhetskopia av %(file_type)s finns redan
~
Check All Photos
2014-01-16
Markera alla bilder
~
Quit
2014-01-16
Avsluta
~
Check All Videos
2014-01-16
Markera alla filmer
~
About...
2014-01-16
Om...
~
Refresh
2014-01-16
Läs om
~
Help
2014-01-16
Hjälp
~
only output errors to the command line
2013-05-27
visa fel endast på kommandoraden
~
display program information on the command line as the program runs (default: %default)
2013-05-27
visa programinformation i kommandoraden när programmet körs (default: %default)
~
Select a folder containing %(file_types)s
2013-05-27
Välj en mapp innehållande %(file_types)s
~
About %i seconds remaining
2013-05-27
Ungefär %i sekunder återstår
~
About 1 second remaining
2013-05-27
Ungefär en sekund återstår
~
Downloading from %(location)s.
2013-05-27
För över från %(location)s.
~
About 1 minute remaining
2013-05-27
Ungefär en minut återstår
~
Do you really want to download from here? On some systems, scanning this location can take a very long time.
2013-05-27
Vill du verkligen föra över härifrån? På vissa filsystem kan det ta väldigt lång tid att söka av den här platsen.
~
When a photo or video of the same name has already been downloaded, choose whether to skip downloading the file, or to add a unique indentifier.
2013-05-27
Ange om en bild eller film med ett namn som redan finns, ska hoppas över eller tilldelas ett unikt nummer.
~
When backing up, choose whether to overwrite a file on the backup device that has the same name, or skip backing it up.
2013-05-27
Ange om en bild eller film med ett namn som redan finns på säkerhetskopian, ska hoppas över eller skrivas över.
~
Generate thumbnails (slower)
2013-05-27
Skapa miniatyrbilder (långsammare)
~
Video backup folder name:
2013-05-27
Säkerhetskopieringsmapp för filmer:
~
Photo backup folder name:
2013-05-27
Säkerhetskopieringsmapp för bilder:
~
Unmount ("eject") device upon download completion
2013-05-27
Avmontera och mata ut enheter när överföringen är färdig
~
Backup
2013-05-27
Säkerhetskopia
~
<i>/media/externaldrive/Photos</i>
2013-05-27
<i>/media/extern_enhet/Bilder</i>
~
<b>Program Automation</b>
2013-05-27
<b>Automatisera programmet</b>
~
Specify the folder in which backups are stored on the device. <i>Note: this will also be used to determine whether or not the device is used for backups. For each device you wish to use for backing up to, create a folder in it with one of these names.</i>
2013-05-27
Välj i vilken mapp på enheten som används till säkerhetskopior. <i>Observera att mappen kommer användas för att avgöra om enheten används till säkerhetskopior. För varje enhet du vill använda till säkerhetskopior kan du skapa en mapp med ett av dessa namn.</i>
~
Use _python-style regular expressions
2013-05-27
Använd _Python-kompatibla reguljära uttryck
~
If you enable automatic detection of Portable Storage Devices, the entire device will be scanned. On large devices, this could take some time. When this option is enabled, and a potential device is detected, you will be prompted to determine if it should be scanned or not.
2013-05-27
Om du aktiverar sökning av externa enheter så kommer hela enheten att avsökas. På stora enheter kan det ta en stund. När denna inställning är påslagen och en möjlig enhet hittas, så kommer du att tillfrågas om den ska avsökas eller ej.
~
If you disable automatic detection, choose the exact location of the photos and videos.
2013-05-27
Om du inaktiverar automatisk sökning, måste du ange exakt plats för bilder och filmer.
~
Rename Options
2013-05-27
Inställningar för namngivning
~
Devices are from where to download photos and videos, such as cameras, memory cards or Portable Storage Devices. You can download from multiple devices simultaneously, or you can specify a location on your hard drive. <i>Downloading directly from cameras is currently an experimental feature. If downloading directly from your camera works poorly or not at all, try setting it to PTP mode. If that is not possible, a card reader must be used.</i>
2013-05-27
Du kan överföra bilder och filmer från kameror, minneskort eller externa enheter som t.ex hårddiskar. Du kan överföra från flera enheter samtidigt, eller ange en plats på din hårddisk. <i>Överföring direkt från kameran är en experimentell funktion. Om det fungerar dåligt eller inte alls, prova att aktivera PTP läge på din kamera. Om det ändå inte fungerar måste du använda en kortläsare.</i>
~
Specify the time in 24 hour format at which the <i>Downloads today</i> sequence number should be reset.
2013-05-27
Ange tiden i 24-timmarsformat då <i>Antalet överföringar idag</i> ska nollställas.
~
Specify whether photo, video and folder names should have any characters removed that are not allowed by other operating systems.
2013-05-27
Ange om specialtecken som inte tillåts i andra operativsystem ska tas bort från fil- och mappnamn.
~
Synchronize RAW + JPEG sequence numbers
2013-05-27
Använd samma sekvensnummer för både RAW- och JPEG-filer
~
Choose the download folder. Subfolders for the downloaded videos will be automatically created in this folder using the structure specified below.
2013-05-27
Välj överföringsmapp. Undermappar kommer att skapas automatiskt enligt strukturen nedan.
~
Video Rename
2013-05-27
Namngivning av filmer