Browsing Albanian translation

861869 of 869 results
861.
Download, rename and back up photos and videos from cameras and other devices
Shkarkoni, riemërtoni dhe bëni kopje rezervë të fotove dhe videove nga kamerat dhe pajisjet e tjera
Translated and reviewed by Algent Albrahimi on 2021-01-12
Located in ../data/net.damonlynch.rapid_photo_downloader.metainfo.xml.in.h:2 ../data/net.damonlynch.rapid_photo_downloader.desktop.in.h:1
862.
Rapid Photo Downloader imports photos and videos from cameras, phones, memory cards and other devices at high speed. It can be configured to rename photos and videos with meaningful filenames you specify. It can also back up photos and videos as they are downloaded. It downloads from and backs up to multiple devices simultaneously.
Shkarkuesi i Shpejtë i Fotove importon foto dhe video nga kamerat, telefonat, kartat e kujtesës dhe pajisjet e tjera me shpejtësi të lartë. Mund të konfigurohet për të riemërtuar fotot dhe videot me emra të kuptimplote të skedarëve që specifikoni. Gjithashtu mund të rezervojë fotografi dhe video ndërsa shkarkohen. Shkarkon dhe rezervon njëkohësisht në pajisje të shumta.
Translated and reviewed by Algent Albrahimi on 2021-01-12
Located in ../data/net.damonlynch.rapid_photo_downloader.metainfo.xml.in.h:3
863.
Unique to Rapid Photo Downloader is its Timeline, which groups photos and videos based on how much time elapsed between consecutive shots. Use it to identify photos and videos taken at different periods in a single day or over consecutive days.
E veçantë për Shkarkuesin e Shpejtë të Fotove është Kohështrirja e tij, e cila grupon fotot dhe videot bazuar në sa kohë ka kaluar midis shkrepjeve radhazi. Përdoreni atë për të identifikuar fotot dhe videot e bëra në periudha të ndryshme në një ditë të vetme ose në ditë rresht.
Translated and reviewed by Algent Albrahimi on 2021-01-12
Located in ../data/net.damonlynch.rapid_photo_downloader.metainfo.xml.in.h:4
864.
Written by a photographer for professional and amateur photographers, Rapid Photo Downloader is easy to configure and use. Program preferences are configured without the need for complicated codes. Common tasks can be automated, such as unmounting a memory card when the download is complete.
Shkruar nga një fotograf për fotografë profesionistë dhe amatorë, Shkarkuesi i shpejtë i Fotove është i lehtë për tu konfiguruar dhe përdorur. Preferencat e programit konfigurohen pa pasur nevojë për kode të komplikuara. Detyrat e zakonshme mund të automatizohen, siç është heqja e një karte memorie kur përfundon shkarkimi.
Translated and reviewed by Algent Albrahimi on 2021-01-12
Located in ../data/net.damonlynch.rapid_photo_downloader.metainfo.xml.in.h:5
865.
The main window
Dritarja kryesore
Translated and reviewed by Algent Albrahimi on 2021-01-12
Located in ../data/net.damonlynch.rapid_photo_downloader.metainfo.xml.in.h:6
866.
Renaming
Riemërtimi
Translated and reviewed by Algent Albrahimi on 2021-01-12
Located in ../data/net.damonlynch.rapid_photo_downloader.metainfo.xml.in.h:7
867.
Photo Downloader
Shkarkues fotosh
Translated and reviewed by Algent Albrahimi on 2021-01-12
Located in ../data/net.damonlynch.rapid_photo_downloader.desktop.in.h:2
868.
photo;download;photography;import;video;RAW;camera;phone;ingest;backup;memory;card;
TRANSLATORS: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
foto;shkarko;fotografi;importo;video;RAW;kamera;telefon;gëlltis;rezervo;memorje;kartë;
Translated and reviewed by Algent Albrahimi on 2021-01-12
Located in ../data/net.damonlynch.rapid_photo_downloader.desktop.in.h:5
869.
Download Photos and Videos with Rapid Photo Downloader
Shkarkoni Foto dhe Video me Shkarkuesin e Shpejtë të Fotove
Translated and reviewed by Algent Albrahimi on 2021-01-12
Located in ../data/kde/net.damonlynch.rapid_photo_downloader.desktop.in.h:1
861869 of 869 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Algent Albrahimi.