Browsing Albanian translation

110 of 813 results
1.
Show version numbers of program and its libraries and exit.
Shfaq numrat e versionit të programit dhe libraritë tij dhe dil.
Translated and reviewed by Algent Albrahimi
Located in ../raphodo/argumentsparse.py:35
2.
Display program information when run from the command line.
Shfaq informacionin e programit kur ekzekutohet nga komanda në terminal.
Translated and reviewed by Algent Albrahimi
Located in ../raphodo/argumentsparse.py:42
3.
Display debugging information when run from the command line.
Shfaq informacionin e kontrollit të gabimeve kur ekzekutohet nga komanda në terminal.
Translated and reviewed by Algent Albrahimi
Located in ../raphodo/argumentsparse.py:48
4.
List photo and video file extensions the program recognizes and exit.
Rendit shtesat e skedarëve për foto dhe video që programi njeh dhe dil.
Translated and reviewed by Algent Albrahimi
Located in ../raphodo/argumentsparse.py:55
5.
Turn on or off the the renaming of photos.
Aktivizoni ose çaktivizoni riemërtimin e fotove.
Translated and reviewed by Algent Albrahimi
Located in ../raphodo/argumentsparse.py:61
6.
Turn on or off the the renaming of videos.
Aktivizoni ose çaktivizoni riemërtimin e videove.
Translated and reviewed by Algent Albrahimi
Located in ../raphodo/argumentsparse.py:67
7.
Turn on or off the automatic detection of devices from which to download.
Aktivizoni ose çaktivizoni zbulimin automatik të pajisjeve nga të cilat mund të shkarkoni.
Translated and reviewed by Algent Albrahimi
Located in ../raphodo/argumentsparse.py:75
8.
Turn on or off downloading from this computer.
Aktivizoni ose çaktivizoni shkarkimin nga ky kompjuter.
Translated and reviewed by Algent Albrahimi
Located in ../raphodo/argumentsparse.py:83
9.
PATH
SHTEG
Translated and reviewed by Algent Albrahimi
Located in ../raphodo/argumentsparse.py:88 ../raphodo/argumentsparse.py:95 ../raphodo/argumentsparse.py:102 ../raphodo/argumentsparse.py:146 ../raphodo/argumentsparse.py:156
10.
The PATH on this computer from which to download.
SHTEGU në këtë kompjuter nga e cila mund të shkarkohet.
Translated and reviewed by Algent Albrahimi
Located in ../raphodo/argumentsparse.py:90
110 of 813 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Algent Albrahimi, Damon Lynch.