Browsing Albanian translation

110 of 924 results
1.
To continue, please first install the python3 package setuptools using your system's package manager.
Për të vazhduar, ju lutemi instaloni së pari paketën setuptools të python3 duke përdorur menaxherin e paketave të sistemit tuaj.
Translated and reviewed by Algent Albrahimi
Located in ../install.py:78
2.
Rapid Photo Downloader installer
Instaluesi i Shkarkuesit të Shpejtë të Fotove
Translated and reviewed by Algent Albrahimi
Located in ../install.py:85
3.
Download and install latest version of Rapid Photo Downloader.
Shkarkoni dhe instaloni versionin më të fundit të Shkarkuesit të Shpejtë të Fotove.
Translated and reviewed by Algent Albrahimi
Located in ../install.py:86
4.
The software repository RPM Fusion Free was added to your system to (1) enable generating thumbnails for a wider range of video formats, and (2) enable support for the HEIC / HEIF image format.
Depoja e programit RPM Fusion Free u shtua në sistemin tuaj për të (1) mundësuar krijimin e miniaturave për një gamë më të gjerë të formateve të videos, dhe (2) mundësimin e mbështetjes për formatin e imazhit HEIC / HEIF.
Translated and reviewed by Algent Albrahimi
Located in ../install.py:423
5.
Installer not found:
Instaluesi nuk u gjet:
Translated and reviewed by Algent Albrahimi
Located in ../install.py:658 ../install.py:4285
6.
Installer not in tar.gz format:
Translators: do not translate the term tar.gz
Instalues jo në formatin tar.gz:
Translated and reviewed by Algent Albrahimi
Located in ../install.py:662 ../install.py:4289
7.
Exiting...
Duke dalë...
Translated and reviewed by Algent Albrahimi
Located in ../install.py:733 ../install.py:762 ../install.py:4165 ../install.py:4170
8.
The specified PyQt5 version does not exist. Valid versions are: {}.
Versioni i specifikuar PyQt5 nuk ekziston. Versione të vlefshme janë: {}.
Translated and reviewed by Algent Albrahimi
Located in ../install.py:982
9.
{} will be upgraded from version {} to version {}
{} do të përditësohet nga versioni {} në versionin {}
Translated and reviewed by Algent Albrahimi
Located in ../install.py:1068
10.
These Python3 packages will be upgraded for your user (i.e. not system-wide): {}
Translators: "not system-wide" in this context means "not for the entire system"
Këto paketa Python3 do të përditësohen për përdoruesin tuaj (d.m.th. jo në të gjithë sistemin): {}
Translated and reviewed by Algent Albrahimi
Located in ../install.py:1351 ../install.py:4245
110 of 924 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Algent Albrahimi.