Translations by Stefano Giorgio

Stefano Giorgio has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 863 results
3.
Visit us on Facebook
2013-01-29
Vào trang Facebook
14.
New Account
2013-01-29
Tài khoản mới
2011-10-31
Tài khỏan mới
15.
Edit Account
2013-01-29
Sửa tài khoản
2011-10-31
Thay đổi tài khoản
16.
Account Name:
2011-10-31
Tên tài khoản:
17.
Account Type:
2011-10-31
Loại tài khoản:
18.
Account Status:
2011-10-31
Tình trạng tài khoản
20.
Currency:
2011-10-31
Tiền tệ:
21.
Select Currency
2011-10-31
Chọn tiền tệ
22.
Favorite Account
2011-10-31
Tài khoản ưu tiên
23.
Notes
2011-10-31
Ghi chú
24.
Others
2013-01-29
Khác
2011-10-31
Các cái khác
25.
Account Number:
2011-10-31
Số tài khoản:
26.
Held At:
2013-01-29
Mở tại:
2011-10-31
Được mở tại:
27.
Website:
2011-10-31
Trang web:
28.
Contact:
2011-10-31
Thông tin liên lạc:
29.
Access Info:
2011-10-31
Thông tin truy cập:
32.
Enter the Name of the Account. This name can be renamed at any time.
2013-01-29
Điền tên tài khoản. Có thể sửa sau nếu muốn.
2011-10-31
Điền tên gọi tài khoản. Tên gọi này bạn có thể đổi bất cứ lúc nào
33.
Specify the type of account to be created.
2013-01-29
Xác định loại tài khoản muốn tạo
2011-10-31
Xác định loại tài khoản sắp được tạo
34.
Specify if this account has been closed. Closed accounts are inactive in most calculations, reporting etc.
2013-01-29
Xác định liệu tài khoản này đã bị đóng chưa. Các tài khoản bị đóng sẽ không được tính trong phần lớn các tính toán, báo cáo v.v.
2011-10-31
Xác định liệu tài khoản này đã bị đóng chưa. Các tài khoản bị đóng sẽ không hoạt động trong phần lớn các tính toán, báo cáo v.v...
35.
Enter the initial balance in this account.
2013-01-29
Điền số dư ban đầu của tài khoản này.
2011-10-31
Điền số dư đầu của tài khoản này.
36.
Specify the currency to be used by this account.
2011-10-31
Chọn tiền tệ của tài khoản này.
37.
Select whether this is an account that is used often. This is used to filter accounts display view.
2013-01-29
Xác định tài khoản này có được sử dụng nhiều không, để giúp lọc các tài khoản cần xem
2011-10-31
Xác định tài khoản này có được sử dụng nhiều không. Việc này giúp lọc các tài khoản để hiển thị
38.
Enter user notes and details about this account.
2011-10-31
Điền ghi chú của người dùng và chi tiết của tài khoản này
39.
Enter the Account Number associated with this account.
2011-10-31
Điền số tài khoản liên quan đến tài khoản này
40.
Enter the name of the financial institution in which the account is held.
2013-01-29
Điền tên tổ chức tài chính nơi tài khoản này được mở
2011-10-31
Điền tên tổ chức tài chính nơi tài khỏan này được mở
41.
Enter the URL of the website for the financial institution.
2011-10-31
Điền địa chỉ trang web của tổ chức tài chính
42.
Enter any contact information for the financial institution.
2011-10-31
Điền bất kỳ thông tin liên lạc nào của tổ chức tài chính
43.
Enter any login/access information for the financial institution. This is not secure as anyone with access to the mmb file can access it.
2013-01-29
Điền thông tin truy cập / đăng nhập vào tổ chức tài chính. Lưu ý: thông tin này không được bảo mật, bởi bất cứ ai cũng có thể truy nhập vào file mmb này.
2011-10-31
Điền thông tin truy cập / đăng nhập đối với tổ chức tài chính. Lưu ý: thông tin này không được bảo mật, bởi bất cứ ai cũng có thể truy nhập vào file mmb này.
44.
Account Name
2011-10-31
Tên tài khoản
45.
Currency
2011-10-31
Tiền tệ
48.
Open Last Opened Database
2013-01-29
Mở CSDL đã mở lần cuối
2011-10-31
Mở CSDL được mở lần cuối
49.
Create a New Database
2011-10-31
Tạo CSDL mới
50.
Create a new database file to get started
2013-01-29
Tạo CSDL mới
2011-10-31
Tạo CSDL để làm việc
51.
Open Existing Database
2011-10-31
Mở CSDL hiện có
52.
Open an already created database file with extension (*.mmb)
2011-10-31
Mở CSDL đã được tạo với đuôi (*.mmb)
53.
Read Documentation
2013-01-29
Đọc tài liệu hướng dẫn
2011-10-31
Đọc tài liệu