Translations by Tuan Do

Tuan Do has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

121 of 21 results
1.
About
2015-06-27
Giới thiệu
2.
License agreement
2015-06-27
Thông tin bản quyền
3.
Visit us on Facebook
2015-06-27
Xem trang Facebook
7.
Bug reports
2015-06-27
Báo cáo lỗi
8.
Donate
2015-06-27
Quyên góp
9.
Developers
2015-06-27
Những người phát triển
12.
License
2015-06-27
Giấy phép
19.
Initial Balance: %s
2015-06-27
Khởi tạo với số tiền: %s
31.
&Cancel
2015-06-27
Hủy bỏ
46.
Default Image
2015-06-27
Ảnh mặc định
57.
Show this window next time %s starts
2015-06-27
Hiển thị cửa sổ này trong %s lần tiếp theo
80.
&Organize Attachments
2015-06-27
Các tổ chức đính kèm
96.
Search
2015-06-27
Tìm kiếm
100.
Description
2015-06-27
Mô tả
102.
Attachment folder not defined.
2015-06-27
Chưa cài đặt thư mục đính kèm.
103.
Please set it in Tools -> Options -> Attachments
2015-06-27
Hãy cài đặt trong Tools-> Options -> Attachments
104.
Attachment folder not defined
2015-06-27
Chưa cài đặt thư mục đính kèm.
105.
Unable to find attachments folder:
2015-06-27
Không tìm thấy thư mục đính kèm:
106.
Please verify that above path is correct
2015-06-27
Kiểm tra lại đường dẫn
107.
Attachments folder not found
2015-06-27
Không tìm thấy thư mục đính kèm:
110.
Other tools
2015-06-27
Các công cụ khác