Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through GNU Mailman translators instructions.
15 of 5 results
298.
Okay, the list moderator will still have the
opportunity to approve or reject this message.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Điều tiết viênị hộp thư vẫn còn sẽ có dịp
[tab]chấp nhận hoặc từ chối thư này.
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2007-02-28
In Ubuntu:
Điều tiết viên hộp thư vẫn còn sẽ có dịp
chấp nhận hoặc từ chối thư này.
Suggested by Nguyễn Hải Nam on 2011-02-24
Located in Mailman/Cgi/confirm.py:631
342.
You can create a new mailing list by entering the
relevant information into the form below. The name of the mailing list
will be used as the primary address for posting messages to the list, so
it should be lowercased. You will not be able to change this once the
list is created.

<p>You also need to enter the email address of the initial list owner.
Once the list is created, the list owner will be given notification, along
with the initial list password. The list owner will then be able to
modify the password and add or remove additional list owners.

<p>If you want Mailman to automatically generate the initial list admin
password, click on `Yes' in the autogenerate field below, and leave the
initial list password fields empty.

<p>You must have the proper authorization to create new mailing lists.
Each site should have a <em>list creator's</em> password, which you can
enter in the field at the bottom. Note that the site administrator's
password can also be used for authentication.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Bạn có thể tạo một hộp thư chung mới bằng cách nhập thông tin thích hợp
[tab]vào đơn bên dưới. Tên của hộp thư chung sẽ được sử dụng là địa chỉ chính
[tab]khi gởi thư cho hộp thư này, vì vậy nó nên gồm chỉ chữ thường ASCII.
[tab]Một khi đã tạo hộp thư, bạn sẽ không thể thay đổi tên này.

<p>Bạn cũng cần phải nhập địa chỉ thư của người đầu tiên sở hữu hộp thư.
[tab]Một khi đã tạo hộp thư, họ sẽ nhận thư thông báo, cùng với mật khẩu
[tab]hộp thư đầu tiên. Vậy người sở hữu hộp thư sẽ có khả năng sửa đổi mật khẩu
[tab]và thêm/gỡ bỏ người sở hữu hộp thư thêm nào.

<p>Nếu bạn muốn trình Mailman tự động tạo ra mật khẩu hộp thư đầu tiên,
[tab]hãy nhắp vào « Có » trong trường tạo tự động bên dưới, và bỏ trống
[tab]những trường mật khẩu đầu tiên cho hộp thư.

<p>Bạn phải có quyền đúng để tạo hộp thư chung mới. Mỗi nơi Mạng nên có
[tab]một mật khẩu <em>tạo hộp thư</em>, mà bạn có thể nhập vào
[tab]trường tại đáy trang. Ghi chú : mật khẩu của quản trị nơi Mạng này
[tab]cũng có thể được dùng để xác thực.
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2007-02-28
In Ubuntu:
Bạn có thể tạo một hộp thư chung mới bằng cách nhập thông tin thích hợp
[tab]vào đơn bên dưới. Tên của hộp thư chung sẽ được sử dụng là địa chỉ chính
[tab]khi gởi thư cho hộp thư này, vì vậy nó nên gồm chỉ chữ thường ASCII.
[tab]Một khi đã tạo hộp thư, bạn sẽ không thể thay đổi tên này.

<p>Bạn cũng cần phải nhập địa chỉ thư của người đầu tiên sở hữu hộp thư.
[tab]Một khi đã tạo hộp thư, họ sẽ nhận thư thông báo, cùng với mật khẩu
[tab]hộp thư đầu tiên. Vậy người sở hữu hộp thư sẽ có khả năng sửa đổi mật khẩu
[tab]và thêm/gỡ bỏ người sở hữu hộp thư thêm nào.

<p>Nếu bạn muốn trình Mailman tự động tạo ra mật khẩu hộp thư đầu tiên,
[tab]hãy nhắp vào « Có » trong trường tạo tự động bên dưới, và bỏ trống
[tab]những trường mật khẩu đầu tiên cho hộp thư.

<p>Bạn phải có quyền đúng để tạo hộp thư chung mới. Mỗi địa chỉ Web nên có
[tab]một mật khẩu <em>tạo hộp thư</em>, mà bạn có thể nhập vào
[tab]trường tại đáy trang. Ghi chú : mật khẩu của quản trị địa chỉ này
[tab]cũng có thể được dùng để xác thực.
Suggested by Clytie Siddall on 2008-08-20
Located in Mailman/Cgi/create.py:316
435.
In order to change your membership option, you must
first log in by giving your %(extra)smembership password in the section
below. If you don't remember your membership password, you can have it
emailed to you by clicking on the button below. If you just want to
unsubscribe from this list, click on the <em>Unsubscribe</em> button and a
confirmation message will be sent to you.

<p><strong><em>Important:</em></strong> From this point on, you must have
cookies enabled in your browser, otherwise none of your changes will take
effect.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Để thay đổi tùy chọn thành viên, bạn cần phải đăng nhập trước hết,
[tab]bằng cách nhập mật khẩu membership%(extra)s vào phần bên dưới.
[tab]Nếu bạn không nhớ được mật khẩu thành viên mình,
[tab]bạn có thể yêu cầu nhận nó trong thư, bằng cách nhắp vào nút bên dưới.
[tab]Nếu bạn đơn giản muốn bỏ đăng ký ra hộp thư chung này,
[tab]nhắp vào nút <em>Bỏ đăng ký</em>, và một thư xác nhận sẽ được gởi cho bạn.

<p><strong><em>Quan trọng:</em></strong> Sau nơi này, bạn phải đã bật cookie (tập tin nhận diện tạm thời)
[tab]trong bộ duyệt Mạng mình; nếu không thì không có thay đổi của bạn sẽ có tác động.
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2007-02-28
In Ubuntu:
Để thay đổi tùy chọn thành viên, bạn cần phải đăng nhập trước hết,
[tab]bằng cách nhập mật khẩu membership%(extra)s vào phần bên dưới.
[tab]Nếu bạn không nhớ được mật khẩu thành viên mình,
[tab]bạn có thể yêu cầu nhận nó trong thư, bằng cách nhắp vào nút bên dưới.
[tab]Nếu bạn đơn giản muốn bỏ đăng ký ra hộp thư chung này,
[tab]nhắp vào nút <em>Bỏ đăng ký</em>, và một thư xác nhận sẽ được gởi cho bạn.

<p><strong><em>Quan trọng:</em></strong> Sau nơi này, bạn phải đã bật cookie (tập tin nhận diện tạm thời)
[tab]trong bộ duyệt Web mình; nếu không thì không có thay đổi của bạn sẽ có tác động.
Suggested by Clytie Siddall on 2008-08-20
Located in Mailman/Cgi/options.py:972
781.
Normally, Mailman sends the regular delivery messages to
the mail server in batches. This is much more efficent
because it reduces the amount of traffic between Mailman and
the mail server.

<p>However, some lists can benefit from a more personalized
approach. In this case, Mailman crafts a new message for
each member on the regular delivery list. Turning this
feature on may degrade the performance of your site, so you
need to carefully consider whether the trade-off is worth it,
or whether there are other ways to accomplish what you want.
You should also carefully monitor your system load to make
sure it is acceptable.

<p>Select <em>No</em> to disable personalization and send
messages to the members in batches. Select <em>Yes</em> to
personalize deliveries and allow additional substitution
variables in message headers and footers (see below). In
addition, by selecting <em>Full Personalization</em>, the
<code>To</code> header of posted messages will be modified to
include the member's address instead of the list's posting
address.

<p>When personalization is enabled, a few more expansion
variables that can be included in the <a
href="?VARHELP=nondigest/msg_header">message header</a> and
<a href="?VARHELP=nondigest/msg_footer">message footer</a>.

<p>These additional substitution variables will be available
for your headers and footers, when this feature is enabled:

<ul><li><b>user_address</b> - The address of the user,
coerced to lower case.
<li><b>user_delivered_to</b> - The case-preserved address
that the user is subscribed with.
<li><b>user_password</b> - The user's password.
<li><b>user_name</b> - The user's full name.
<li><b>user_optionsurl</b> - The url to the user's option
page.
</ul>
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Bình thường, trình Mailman gởi những thư phát chuẩn cho máy phục vụ
thư trong bó gởi. Cách này có hiệu suất cao vì nó giảm giao thông
giữa Mailman và máy phục vụ thư.

<p>Tuy nhiên, một số hộp thư có thể có lợi khi sử dụng
phương pháp cá nhân hơn. Trong trường hợp này, Mailman tạo
một thư mới đặc trưng cho mỗi thành viên trong danh sách phát chuẩn.
Việc bật tính năng này có thể giảm hiệu suất của nơi Mạng đó, vì vậy
bạn cần phải cân nhắc cẩn thận nếu thoả hiệp này có ích, hoặc nếu
có cách khác làm việc đã định. Nếu bạn sử dụng khả năng cá nhân đầy đủ,
bạn cũng nên theo dõi cẩn thận trọng tải trên hệ thống, để chắc là
nó thích hợp.

<p>Hãy chọn<em>Không</em> để tắt khả năng cá nhân hoá
và gởi thư cho các thành viên trong bó gởi. Còn chọn <em>Có</em>
để cá nhân hoá thư đã phát, và cho phép có biến thay thế thêm trong
dòng đầu và dòng chân thư (xem dưới). Thêm nữa, khi bạn chọn
<em>Cá nhân hoá đầy đủ</em>, dòng đầu <code>To</code> (Cho :) của mỗi thư đã gởi
sẽ được sửa đổi để gồm địa chỉ thư của thành viên, thay vào địa chỉ gởi
của hộp thư đó.

<p>Khi khả năng cá nhân hoá được bật, một số biến mở rộng
thêm có thể được gồm trong những <a href="?VARHELP=nondigest/msg_header">dòng đầu thư</a> và
<a href="?VARHELP=nondigest/msg_footer">dòng chân thư</a>.

<p>Khi tính năng này được bật, các dòng đầu và dòng chân
của thư bạn sẽ có sẵn những biến thay thế thêm này:

<ul><li><b>user_address</b> &mdash; địa chỉ thư của người dùng,
được ép buộc thành chữ thường.
<li><b>user_delivered_to</b> &mdash; địa chỉ thư có chữ hoa/thường
đã bảo tồn mà người dùng đã đăng ký với nó.
<li><b>user_password</b> &mdash; mật khẩu của người dùng.
<li><b>user_name</b> &mdash; họ tên của người dùng.
<li><b>user_optionsurl</b> &mdash; địa chỉ Mạng của trang tùy chọn
của người dùng.
</ul>
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2007-02-28
In Ubuntu:
Bình thường, trình Mailman gởi những thư phát chuẩn cho máy phục vụ
thư trong bó gởi. Cách này có hiệu suất cao vì nó giảm giao thông
giữa Mailman và máy phục vụ thư.

<p>Tuy nhiên, một số hộp thư có thể có lợi khi sử dụng
phương pháp cá nhân hơn. Trong trường hợp này, Mailman tạo
một thư mới đặc trưng cho mỗi thành viên trong danh sách phát chuẩn.
Việc bật tính năng này có thể giảm hiệu suất của địa chỉ đó, vì vậy
bạn cần phải cân nhắc cẩn thận nếu thoả hiệp này có ích, hoặc nếu
có cách khác làm việc đã định. Nếu bạn sử dụng khả năng cá nhân đầy đủ,
bạn cũng nên theo dõi cẩn thận trọng tải trên hệ thống, để chắc là
nó thích hợp.

<p>Hãy chọn<em>Không</em> để tắt khả năng cá nhân hoá
và gởi thư cho các thành viên trong bó gởi. Còn chọn <em>Có</em>
để cá nhân hoá thư đã phát, và cho phép có biến thay thế thêm trong
dòng đầu và dòng chân thư (xem dưới). Thêm nữa, khi bạn chọn
<em>Cá nhân hoá đầy đủ</em>, dòng đầu <code>To</code> (Cho :) của mỗi thư đã gởi
sẽ được sửa đổi để gồm địa chỉ thư của thành viên, thay vào địa chỉ gởi
của hộp thư đó.

<p>Khi khả năng cá nhân hoá được bật, một số biến mở rộng
thêm có thể được gồm trong những <a href="?VARHELP=nondigest/msg_header">dòng đầu thư</a> và
<a href="?VARHELP=nondigest/msg_footer">dòng chân thư</a>.

<p>Khi tính năng này được bật, các dòng đầu và dòng chân
của thư bạn sẽ có sẵn những biến thay thế thêm này:

<ul><li><b>user_address</b> &mdash; địa chỉ thư của người dùng,
được ép buộc thành chữ thường.
<li><b>user_delivered_to</b> &mdash; địa chỉ thư có chữ hoa/thường
đã bảo tồn mà người dùng đã đăng ký với nó.
<li><b>user_password</b> &mdash; mật khẩu của người dùng.
<li><b>user_name</b> &mdash; họ tên của người dùng.
<li><b>user_optionsurl</b> &mdash; địa chỉ URL của trang tùy chọn
của người dùng.
</ul>
Suggested by Clytie Siddall on 2008-08-20
Located in Mailman/Gui/NonDigest.py:61
806.
When members want to leave a list, they will make an
unsubscription request, either via the web or via email.
Normally it is best for you to allow open unsubscriptions so that
users can easily remove themselves from mailing lists (they get
really upset if they can't get off lists!).

<p>For some lists though, you may want to impose moderator
approval before an unsubscription request is processed. Examples
of such lists include a corporate mailing list that all employees
are required to be members of.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Khi thành viên muốn rời đi ra hộp thư, họ sẽ yêu cầu bỏ đăng ký,
hoặc thông qua Mạng, hoặc bằng thư. Bình thường, tốt nhất là
bạn cho phép việc bỏ đăng ký mở, để cho phép người dùng
bỏ đăng ký dẽ dàng ra hộp thư chung (họ nổi rất giận
khi không thể rời đi ra hộp thư !).

<p>Tuy nhiên, cho một số hộp thư, có lẽ bạn muốn cần thiết
điều tiết viên tán thành trước khi yêu cầu bỏ đăng ký có khả năng
được xử lý. Lấy thí dụ, trên một hộp thư chung của công ty,
nơi mọi nhân viên bắt buộc phải là thành viên.
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2007-02-28
In Ubuntu:
Khi thành viên muốn rời đi ra hộp thư, họ sẽ yêu cầu bỏ đăng ký,
hoặc thông qua Web, hoặc bằng thư. Bình thường, tốt nhất là
bạn cho phép việc bỏ đăng ký mở, để cho phép người dùng
bỏ đăng ký dẽ dàng ra hộp thư chung (họ nổi rất giận
khi không thể rời đi ra hộp thư !).

<p>Tuy nhiên, cho một số hộp thư, có lẽ bạn muốn cần thiết
điều tiết viên tán thành trước khi yêu cầu bỏ đăng ký có khả năng
được xử lý. Lấy thí dụ, trên một hộp thư chung của công ty,
nơi mọi nhân viên bắt buộc phải là thành viên.
Suggested by Clytie Siddall on 2008-08-20
Located in Mailman/Gui/Privacy.py:133
15 of 5 results

This translation is managed by translation group mailman-translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Clytie Siddall, Nguyễn Hải Nam.