Translations by Joan Queralt Gil

Joan Queralt Gil has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 3100 results
~
Block: Group portfolios
2017-09-07
Bloc: Pàgines del grup
~
Data that has been sent
2016-01-03
Dades que s'han enviat
~
Select which group members should receive a notification when a new group page is created and when a group member shares one of their pages with the group. The group member sharing the page will not receive this notification. For very large groups it would be best to limit this to non ordinary members as it can produce a lot of notifications.
2016-01-02
Seleccioneu quins membres del grup han de rebre una notificació quan es crea una nova pàgina del grup i quan un membre comparteix una de les seves pàgines amb el grup. El membre del grup que comparteixi la pàgina no rebrà aquesta notificació. Per a grups molt grans el millor és limitar-ho als membres no ordinaris, ja que pot produir una gran quantitat de notificacions.
~
Block: My portfolios
2015-09-23
Bloc: Les meves pàgines
~
Block: Note
2014-09-15
Bloc: Bloc de text
~
Block: PDF
2013-10-10
Bloc: PDF
~
Artefact: Personal website address
2012-10-24
Artefacte: Adreça del lloc web personal
~
%s has removed you from their friends list. Their reason was:
2012-10-24
%s us ha esborrat de la seva llista d'amics. La raó és:
~
Artefact: Official website address
2012-10-24
Artefacte: Adreça del lloc web oficial
~
Number of profile pages
2012-07-12
Nombre de pàgines de perfil
~
Number of group homepages
2012-07-12
Nombre de pàgines d'inici de grups
~
Number of portfolio pages
2012-07-12
Nombre de pàgines de portafolis
~
Number of dashboards
2012-07-12
Nombre de Consoles
~
Number of blocks
2012-07-12
Nombre de blocs
~
Number of artefacts
2012-07-12
Nombre d'artefactes
~
Database type
2012-07-12
Tipus de base de dades
~
Number of pages
2012-07-12
Nombre de pàgines
~
Number of blocks
2012-07-12
Nombre de blocs
~
Number of Moodle hosts
2012-07-12
Nombre d'hostes Moodle
~
Number of members of institution
2012-07-12
Nombre de membres de la institució
~
Number of friend relationships
2012-07-12
Nombre de relacions amb amics
~
Number of groups
2012-07-12
Nombre de grups
~
Number of wall posts
2012-07-12
Nombre d'entrades al mur
~
Number of group members
2012-07-12
Nombre de membres del grup
~
Number of forum posts
2012-07-12
Nombre d'entrades als fòrums
~
Number of institutions
2012-07-12
Nombre d'institucions
~
Block: Wall
2012-07-12
Bloc: Mur
~
Block: Profile information
2012-07-12
Bloc: Informació del perfil
~
Block: Plans
2012-07-12
Bloc: Plans
~
Block: Recent forum posts
2012-07-12
Bloc: Darreres entrades a fòrums
~
Block: Tagged journal entries
2012-07-12
Bloc: Entrades del diari etiquetades
~
Block: Résumé field
2012-07-12
Bloc: Camp del CV
~
Number of blocks
2012-07-12
Número de blocs
~
Block: Recent journal entries
2012-07-12
Bloc: Bloc: Darreres entrades al diari
~
Block: My inbox
2012-07-12
Bloc: La meva safata d'entrada
~
Block: Image
2012-07-12
Bloc: Imatge
~
Block: Embedded media
2012-07-12
Bloc: Multimèdia incrustat
~
Block: My groups
2012-07-12
Bloc: Els meus grups
~
Block: My friends
2012-07-12
Bloc: Els meus amics
~
Block: Some HTML
2012-07-12
Bloc: HTML
~
Block: Latest pages
2012-07-12
Bloc: Darreres pàgines
~
Block: Navigation
2012-07-12
Bloc: Navegació
~
Block: Creative Commons
2012-07-12
Bloc: Creative Commons
~
Block: External media
2012-07-12
Bloc: Multimèdia extern
~
Block: External feed
2012-07-12
Bloc: Alimentació externa
~
Block: Entire résumé
2012-07-12
Bloc: CV complet
~
Block: Google Apps
2012-07-12
Bloc: Google Apps
~
Block: Image gallery
2012-07-12
Bloc: Galeria d'imatges
~
Block: Group info
2012-07-12
Bloc: Informació del grup
~
Block: Folder
2012-07-12
Bloc: Carpeta