Translations by Joan Queralt Gil

Joan Queralt Gil has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 3473 results
1.
Annotation
2015-07-29
Anotació
2.
A block to display your annotations of why your evidence meets a standard.
2015-07-29
Un bloc que mostra les vostres anotacions sobre la raó per la qual la vostra evidència segueix un estàndard
3.
The annotation is no longer editable now that feedback has been given.
2015-07-29
Quan s'ha fet una retroacció a l'anotació, aquesta ja no es pot editar.
5.
Annotation
2015-07-29
Anotació
6.
Annotation
2015-07-29
Anotació
7.
Annotations
2015-07-29
Anotacions
8.
annotation
2015-07-29
anotació
9.
annotations
2015-07-29
anotacions
10.
Feedback
2015-07-29
Retroacció
11.
feedback
2016-11-13
retroacció
12.
Feedback on annotations
2015-07-29
Retroacció a les anotacions
13.
Allow feedback
2015-07-29
Peremt retroaccions
14.
Feedback is moderated. If you choose to make this feedback public, it will not be visible to others until it is approved by the owner.
2015-07-29
Les retroaccions estan moderades. Si trieu de fer-les públiques, els altres no les veuran fins que les aprovi el propietari.
15.
You are not the author of this feedback.
2015-07-29
No sou l'autor d'aquesta retroacció
16.
Feedback %d not in page %d.
2015-07-29
La retroacció %d no és a la pàgina %d.
17.
You can only edit feedback that is less than %d minutes old.
2015-07-29
Només podeu editar retroacions fetes fa menys de %d minuts.
18.
You can only edit the most recent feedback.
2015-07-29
Només podeu editar les retroaccions més recents.
19.
Feedback made public
2015-07-29
S'ha publicat la retroacció
20.
Your feedback on %s was deleted: %s
2015-07-29
S'ha esborrat la vostra retroacció a %s: %s
21.
Feedback on %s deleted
2015-07-29
S'ha esborrat la retroacció a %
22.
Feedback removed.
2015-07-29
S'ha esborrat la retroacció.
23.
You can update your feedback if it is less than %d minutes old and has had no newer replies added. After this time you may still be able to delete your feedback and add new feedback.
2015-07-29
Podeu actualitzar les vostres retroaccions si són de fa menys de %d minuts i no s'hi ha afegit cap nova rèplica. Passat aquest temps encara podreu esborrar la retroacció i afegir-ne de noves.
24.
Feedback updated.
2015-07-29
S'ha actualitzat la retroacció.
25.
Feedback removed by the author
2015-07-29
L'autor ha esborrat la retroacció
26.
Feedback removed by the owner
2015-07-29
El propietari ha esborrat la retroacció
27.
Feedback removed by an administrator
2015-07-29
L'administrador ha esborrat la retroacció
28.
Edit feedback
2015-07-29
Edita la retroacció
29.
Add annotation
2016-11-13
Afegeix anotació
30.
Place feedback
2015-07-29
Feu una retroacció
31.
Feedback submitted.
2015-07-29
S'ha enviat la retroacció
32.
Feedback submitted, awaiting moderation.
2015-07-29
S'ha enviat la retroacció, s'està esperant la moderació
33.
Private feedback submitted.
2015-07-29
S'ha enviat la retroacció privada
34.
Make public
2015-07-29
Fes públic
35.
You are not allowed to make this feedback public.
2015-07-29
No teniu permisos per fer pública aquesta retroacció
36.
Request to change private feedback to public.
2015-07-29
S'ha demanat el canvi de retroacció privada a pública
37.
%s has requested that you make your feedback public.
2015-07-29
%s us demana que feu pública la vostra retroacció
38.
Group administrators
2018-02-13
Administradors del grup
39.
A message has been sent to %s to request that the feedback be made public.
2015-07-29
S'ha enviat un missatge a %s per demanar-li que faci pública la seva retroacció.
40.
%s has requested that you make their feedback public.
2015-07-29
%s us demana que feu pública la seva retroacció
41.
This field is required.
2018-02-13
Aquest camp és obligatori
42.
Your feedback is empty. Please enter a message.
2015-07-29
La retroacció és buida. Cal que escriviu algun issatge.
43.
New feedback on %s
2015-07-29
Retroacció nova a %s
44.
Are you sure you want to delete this feedback?
2015-07-29
Esteu segur que voleu esborrar aquesta retroacció?
45.
This feedback is private.
2015-07-29
Aquesta retroacció és privada.
46.
You have requested that this feedback be made public.
2015-07-29
Heu demanat de fer pública aquesta retroacció.
51.
Default annotation permission
2015-07-29
Permisos per defecte de l'anotació
53.
We do not have the right information to display the annotation.
2015-08-20
No tenim informació correcta per mostrar l'anotació
54.
The feedback must be linked to either an artefact or a page.
2015-08-20
La retroacció ha d'estar enllaçada a un artefacte o a una pàgina
55.
Entries imported from a Leap2A export that were not able to be imported elsewhere
2015-07-29
Entrades importades d'una exportació en format LEAP, que no van poder ser importats en un altre lloc
56.
Unknown strategy chosen for importing entry.
2015-07-29
No es coneix l'estratègia triada per la importació de l'entrada.