Translations by Joan Queralt Gil

Joan Queralt Gil has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 1851 results
~
<p>Here you can search through the pages that can be copied on the site level as a starting point for making a new page. You can see a preview of each page by clicking on its name. Once you have found the page you wish to copy, click the corresponding "Copy page" button to make a copy and begin customising it. You may also choose to copy the entire collection that the page belongs to by clicking the corresponding "Copy collection" button.</p><p><strong>Note:</strong> Currently, it is not possible to have copies of journals, journal entries, plans and résumé information in site-level pages.</p>
2019-05-28
<p>Des d'aquí podeu buscar per les pàgines del lloc que es poden copiar com a punt de partida per crear una pàgina nova. Podeu veure una vista prèvia de cada pàgina si feu clic sobre el seu nom.<br />\r Un cop hagueu trobat la pàgina que voleu copiar, feu clic sobre el botó "Copia la pàgina" per fer-vos-en una còpia i començar a personalitzar-vos-la.<br />\r També podeu optar per copiar la col·lecció sencera a la qual pertany la pàgina tot fent clic sobre el botó "Copia la col·leccció".</p>\r <p><strong>Nota:</strong> Ara per ara no és possible obtenir còpies de diaris, entrades de Diari, Plans, i informacions del CVs.</p>
~
Add one
2016-01-02
Afegir-ne una
~
Your mobile upload token cannot be blank. Please check your mobile application settings and try again.
2015-02-22
El vostre testimoni d'autenticació pel mòbil no pot estar en blanc. Comproveu la configuració de l'aplicació del mòbil i torneu-ho a provar.
~
Sorry that mobile upload token was not found. Please check your site and mobile application settings.
2015-02-22
No s'ha trobat el testimoni d'autenticació de càrrega des del mòbil. Comproveu la configuració de l'aplicació del mòbil.
~
at
2012-10-04
a
~
<p>Here you can search through the pages that can be copied on the site level as a starting point for making a new page. You can see a preview of each page by clicking on its name. Once you have found the page you wish to copy, click the corresponding "Copy page" button to make a copy and begin customising it. You may also choose to copy the entire collection that the page belongs to by clicking the corresponding "Copy collection" button.</p><p><strong>Note:</strong> Currently, it is not possible to have copies of journals, journal entries, plans and résumé information in site-level pages.</p>
2012-10-04
<p>Des d'aquí podeu buscar per les pàgines del lloc que es poden copiar com a punt de partida per crear una pàgina nova. Podeu veure una vista prèvia de cada pàgina si feu clic sobre el seu nom.<br /> Un cop hagueu trobat la pàgina que voleu copiar, feu clic sobre el botó "Copia la pàgina" per fer-vos-en una còpia i començar a personalitzar-vos-la.<br /> També podeu optar per copiar la col·lecció sencera a la qual pertany la pàgina tot fent clic sobre el botó "Copia la col·leccció".</p> <p><strong>Nota:</strong> Ara per ara no és possible obtenir còpies de diaris, entrades de Diari, Plans, i informacions del CVs.</p>
~
Inbox
2012-10-04
Safata d'entrada
~
The end date must be after the start date.
2012-10-04
La data de finalització ha de ser posterior a la d'inici.
~
Your mobile upload token cannot be blank. Please check your mobile application settings and try again.
2012-10-04
El vostre token pel mòbil (testimoni d'autenticació) no pot estar en blanc. Comproveu la configuració de l'aplicació del mòbil i torneu-ho a provar.
~
Sorry that mobile upload token was not found. Please check your site and mobile application settings.
2012-10-04
No s'ha trobat el token (testimoni d'autenticació) de càrrega des del mòbil. Comproveu la configuració de l'aplicació del mòbil.
~
Start date
2012-10-04
Data d'inici
~
Your mobile upload username cannot be blank. Please check your mobile application settings and try again.
2012-10-04
El vostre nom d'usuari per les càrregues des del mòbil no pot estar en blanc. Comproveu la configuració de l'aplicació del mòbil i torneu-ho a provar.
~
End date
2012-10-04
Data de finalització
~
Editability
2012-10-04
Possibilitats d'edició
~
Sorry mobile uploads are not enabled.
2012-10-04
No estan habilitades les càrregues des dels mòbils
~
Institution statistics
2012-10-04
Estadístiques de la institució
~
Staff statistics access
2012-10-04
Accés dels directius a les estadístiques
~
Suspended and expired users
2012-10-04
Usuaris suspesos i caducats
~
No collections. <a href="%s">Create one</a>.
2012-10-04
No teniu cap col·lecció. <a href="%s">Creeu-ne una</a>.
~
Institution statistics are not available because there are no institutions available to your user.
2012-10-04
Les estadístiques de la institució no són accessibles perquè no hi ha cap institució relacionada amb el vostre usuari.
~
You cannot extract a file in a submitted page.
2012-10-04
No podeu extreure un fitxer d'una pàgina enviada.
~
You cannot extract a file in a folder in a submitted page.
2012-10-04
No podeu extreure un fitxer d'un directori en una pàgina enviada.
~
This profile picture is attached to other items in your portfolio.
2012-10-04
Aquesta imatge del perfil està relacionada amb altres ítems del vostre portafolis.
~
This profile picture appears in one or more of your pages.
2012-10-04
Aquesta imatge del perfil apareix en una o més pàgines vostres.
~
If checked, the journal entries will be displayed. Otherwise only the titles of the journal entries will be shown.
2012-10-04
Si està marcat es mostraran completes les entrades del diari. Si no, només es veuran els títols de les entrades.
~
The folder contains %s profile picture.
The folder contains %s profile pictures.
2012-10-04
La carpeta conté %s imatge del perfil.
La carpeta conté %s imatges del perfil.
~
on
2012-10-04
habilitat
~
Tag
2012-10-04
Etiqueta
~
<h3>Suspended and expired users</h3> <p>Select one or more users by checking the box to the right of their information. Click the appropriate button to unsuspend, delete or reactivate selected users.</p>
2012-08-17
<h3>Usuaris suspesos</h3> <p>Seleccioneu l'usuari tot clicant a la casella de la dreta a la informació de l'usuari. Cliqueu el botó corresponent per suspendre o eliminar usuaris.</p>
~
Registration reason
2012-08-01
Motiu del registre
~
<p>You have successfully registered. Please check your email account for instructions on how to activate your account</p>
2012-08-01
<p>Us heu registrat correctament. Si us plau, comproveu el vostre correu electrònic per trobar instruccions sobre el procés d'activació del vostre compte</p>
~
Members can submit pages to the group.
2012-08-01
Els membres poden enviar pàgines al grup
~
If checked, the group admin can access a report displaying all group and shared pages and who has commented on them.
2012-08-01
Si ho marqueu, l'administrador del grup pot accedir a l'informe de totes les pàgines del grup i de les compartides i qui les ha pogut comentar.
~
Password
2012-08-01
Contrasenya
~
Watched pages
2012-08-01
Les meves pàgines seguides
~
Complete registration
2012-08-01
Completeu el registre
~
View all members of this group
2012-08-01
Mostra tots el membres d'aquest Grup
~
Inbox
2012-08-01
Missatges
~
Historical data
2012-07-25
Històric
~
<p>Here you can search through the pages that this institution is allowed to copy as a starting point for making a new page. You can see a preview of each page by clicking on its name. Once you have found the page you wish to copy, click the corresponding "Copy page" button to make a copy and begin customising it. You may also choose to copy the entire collection that the page belongs to by clicking the corresponding "Copy collection" button.</p><p><strong>Note:</strong> Institutions cannot currently make copies of journals, journal entries, plans and résumé information.</p>
2012-07-12
<p>Aquí podeu buscar a través de les pàgines que aquesta institució està autoritzada a copiar com a punt de partida per a la creació d'una nova pàgina. Podreu veure una vista prèvia de cada pàgina fent clic al seu nom. Quan hagueu trobat la pàgina que voleu copiar, feu clic al corresponent botó "Copia pàgina" per fer-ne una còpia i començar a personalitzar-la. També podeu optar per copiar tota la col·lecció a la que pertany la pàgina amb el corresponent botó "Copia col·lecció".</p><strong> Nota: </strong> Actualment les institucions no poden copiar ni diaris, ni entrades de diari , ni plans ni la informació del currículum vitae.</p>
~
Check this box if you would like to add access for members of this group to view copies of the selected pages / collections that are copied by other users. Those users can revoke this access later on if they wish. Pages that are copied from a copy of this page or collection will not have this same access.
2012-07-12
Marqueu aquesta casella si voleu afegir l'accés als membres d'aquest grup a veure les còpies de les pàgines o col·leccions seleccionades que altres usuaris copiaran. Els usuaris poden revocar aquest accés més endavant si així ho desitgen. Les pàgines que es copien d'una còpia d'aquesta pàgina o col·lecció no tindrà aquest mateix accés.
~
<p>Here you can search through the pages that this group is allowed to copy as a starting point for making a new page. You can see a preview of each page by clicking on its name. Once you have found the page you wish to copy, click the corresponding "Copy page" button to make a copy and begin customising it. You may also choose to copy the entire collection that the page belongs to by clicking the corresponding "Copy collection" button.</p><p><strong>Note:</strong> Groups cannot currently make copies of journals, journal entries, plans and résumé information.</p>
2012-07-12
<p>Aquí podeu buscar a través de les pàgines que aquest grup està autoritzat a copiar com a punt de partida per a la creació d'una nova pàgina. Podreu veure una vista prèvia de cada pàgina fent clic al seu nom. Quan hagueu trobat la pàgina que voleu copiar, feu clic al corresponent botó "Copia pàgina" per fer-ne una còpia i començar a personalitzar-la. També podeu optar per copiar tota la col·lecció a la que pertany la pàgina amb el corresponent botó "Copia col·lecció".</p><strong> Nota: </strong> Actualment els grups no poden copiar ni diaris, ni entrades de diari , ni plans ni la informació del currículum vitae.</p>
~
Whenever a new user is created, automatically make a personal copy of the selected pages / collections in the user's portfolio.
2012-07-12
Cada cop que es crei un usuari nou fes automàticament una còpia personal de les pàgines o col·leccions seleccionades al portafolis de l'usuari.
~
Shared by
2012-07-12
Compartit per
~
Automatically make a personal copy of the selected pages / collections for all new members of %s.
2012-07-12
Fes automàticament una còpia de les pàgines/col·leccions seleccionades per a tots els nous membres de %s.
~
Make a copy of the selected pages / collections in all new groups with these roles:
2012-07-12
Fes una còpia de les pàgines/col·leccions seleccionades a tots els grups nous amb aquests rols:
~
Some pages in this collection have already been submitted:<br>%s<br>You cannot submit the collection until they have been released.
2012-07-12
Ja s'havien enviat algunes pàgines d'aquesta col·lecció: <br>%s<br> No podeu enviar la col·lecció sencera fins que no s'hagin publicat.
~
Submit a page or collection to this group
2012-07-12
Envieu una pàgina o una col·lecció a aquest grup
~
If you submit '%s' to %s for assessment, you will not be able to edit its contents until your tutor has finished marking it. Are you sure you want to submit now?
2012-07-12
Si envieu '%s' a %s per avaluar no podreu editar-ne els continguts fins que el vostre tutor hagi acabat de qualificar-la. Esteu segur que voleu enviar-la ara?
~
Collection submitted
2012-07-12
S'ha enviat la col·lecció