Translations by Miguel Anxo Bouzada

Miguel Anxo Bouzada has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

142 of 42 results
4.
and any information shown below:
2015-04-06
e calquera outra información amosada embaixo:
6.
Please install gdb and then run LiVES with the -debug option to collect more information.
2015-04-06
Instale «gdb» e e execute LiVES coa opción -debug para recompilar máis información.
7.
Preserving set.
2015-04-06
Preservar o conxunto.
9.
`smogrify` must be in your path, and be executable Please review the README file which came with this package before running LiVES.
2015-04-06
«smogrify» debe estar na súa ruta, e ten que ser executábel Lea o ficheiro README que ven con este paquete antes de iniciar LiVES.
10.
An incorrect version of smogrify was found in your path. Please review the README file which came with this package before running LiVES. Thankyou.
2015-04-06
Atopouse unha versión incorrecta de smogrify na súa ruta. Lea o ficheiro README que ven con este paquete antes de iniciar LiVES. Grazas.
16.
Any
2015-04-06
Calquera
19.
disabled !
2015-04-06
desactivado !
27.
Foreground
2015-04-06
Primeiro plano
28.
Background
2015-04-06
Fondo
29.
Loading realtime effect plugins...
2015-04-06
Cargando complementos de efectos en tempo real...
32.
Starting jack audio server...
2015-04-06
Iniciando o servidor de son jack...
33.
Starting jack transport server...
2015-04-06
Iniciando o servidor de transporte jack...
44.
little endian
2015-04-06
little endian
45.
big endian
2015-04-06
big endian
52.
UNKNOWN - please patch me !
2015-04-06
DESCOÑECIDO - arranxe isto !
58.
GUI type is:
2015-04-06
A interface é do tipo:
59.
GTK+ version %d.%d.%d (compiled with %d.%d.%d)
2015-04-06
GTK+ versión %d.%d.%d (compilado con %d.%d.%d)
64.
Compiled with jack support, good !
2015-04-06
Compilado con compatibilidade con jack, perfecto !
89.
start_time : filename start time in seconds
2015-04-06
momento_de_inicio : momento do inicio de nome_ficheiro en segundos
90.
frames : maximum number of frames to open
2015-04-06
fotogramas : número máximo de fotogramas para abrir
129.
Starting GUI...
2015-04-06
Iniciando a interface...
132.
LiVES was unable to locate 'convert'. You should install convert and image-magick if you want to use rendered effects.
2015-04-06
LiVES non foi quen de atopar o «convert». Debe instalar convert e image-magick se quere utilizar efectos de renderizado.
133.
LiVES was unable to locate 'composite'. You should install composite and image-magick if you want to use the merge function.
2015-04-06
LiVES non foi quen de atopar o «composite». Debe instalar composite e image-magick se quere utilizar a función de combinación.
134.
LiVES was unable to locate 'sox'. Some audio features may not work. You should install 'sox'.
2015-04-06
LiVES non foi quen de atopar o «sox». É probábel que algunhas características de son no funcionen. Debe instalar «sox».
139.
LiVES
2015-04-06
LiVES
155.
LiVES was unable to capture this image
2015-04-06
LiVES non puido capturar esta imaxe
166.
A directory named %s already exists. Do you wish to use this directory ? (Free space = %s)
2015-04-06
Xa existe un directorio chamado %s Quere usar este directorio aínda así ? (Espazo libre = %s)
168.
Create the directory %s ? (Free space = %s)
2015-04-06
Crear o directorio %s ? (Espazo libre = %s)
258.
Preview
2015-04-06
Vista previa
264.
Please Wait
2015-04-06
Agarde
286.
Keep _my settings
2015-04-06
Manter as _miñas opcións
287.
Use _recommended settings
2015-04-06
Usar os axustes _recomendados
295.
Insert _after selection
2015-04-06
Inserir a_pós a selección
794.
translator_credits
2019-06-21
Launchpad Contributions: Guybrush88 https://launchpad.net/~guybrush Miguel Anxo Bouzada https://launchpad.net/~mbouzada nitrofurano https://launchpad.net/~nitrofurano-3t salsaman https://launchpad.net/~salsaman
896.
Merge done.
2015-04-06
feita a combinación.
934.
_Merge Clipboard with Selection...
2015-04-06
_Combinar o portapapeis coa selección...
935.
_Delete Selection
2015-04-06
_Eliminar a selección
944.
Select Last Insertion/_Merge
2015-04-06
Seleccionar a última inserción/_Combinar
1255.
Show _Details
2015-04-06
Amosar os _detalles
1450.
Utilities
2015-04-20
Utilidades
1786.
GUI
2015-04-06
Interface
2439.
frames
2015-04-06
fotogramas