Translations by Piotr Strębski

Piotr Strębski has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 566 results
3.
Home
2013-12-04
Katalog domowy
20.
Main Menu
2014-11-21
Menu główne
21.
Restore the default menu layout
2014-11-21
Przywraca domyślny układ menu
22.
Restore System Configuration
2014-11-21
Przywraca konfigurację systemu
23.
_New Menu
2014-11-21
_Nowe menu
24.
Ne_w Item
2014-11-21
No_wy element
35.
Execution of '%s' failed:
2012-03-10
Uruchomienie '%s' nie powiodło się:
38.
About...
2014-10-27
O programie...
39.
Configure...
2013-08-28
Konfiguracja...
46.
Certain applets do not allow multiple instances or were at their max number of instances so were not copied
2016-11-18
Pewne aplety nie dopuszczają wielu instancji lub uzyskały maksymalną liczbę instancji, dlatego nie zostały skopiowane
56.
Loaded successfully
2015-06-12
Pomyślnie wczytywano
61.
Problems during Cinnamon startup
2014-10-27
Wystąpiły problemy z uruchomieniem Cinnamon
62.
Cinnamon started successfully, but one or more applets, desklets or extensions failed to load.
2016-07-11
Środowisko graficzne Cinnamon zostało pomyślnie uruchomione, ale jeden z apletów, deskletów lub rozszerzeń nie wczytało się poprawnie.
63.
Check your system log and the Cinnamon LookingGlass log for any issues.
2014-11-25
Sprawdź swój dziennik systemowy i dziennik szkła powiększającego Cinnamon na wypadek jakichś problemów.
2014-11-25
Sprawdź swój dziennik systemowy i dziennik Cinnamon LookingGlass na wypadek jakichś problemów.
64.
You can disable the offending extension(s) in Cinnamon Settings to prevent this message from recurring.
2014-11-27
W Ustawieniach Cinnamona możesz wyłączyć naruszanie rozszerzenia (rozszerzeń), aby zapobiec powracaniu tej wiadomości.
65.
Please contact the developer.
2014-10-27
Proszę o kontakt z programistą.
73.
Select position of new panel. Esc to cancel.
2015-11-13
Wybierz nową pozycję dla nowego panelu. Esc, aby zakończyć.
74.
Select new position of panel. Esc to cancel.
2015-11-13
Wybierz nową pozycję dla panelu. Esc, aby zakończyć.
75.
You don't have any panels added. Do you want to open panel settings?
2016-11-18
Nie dodałeś żadnych paneli. Czy chcesz otworzyć ustawienia paneli?
76.
Panel settings
2012-03-10
Ustawienia panelu
81.
Troubleshoot
2015-11-09
Rozwiązywanie problemów
83.
Looking Glass
2014-11-25
Szkło powiększające
91.
Hold <Super> to enter snap mode
2014-11-27
Przytrzymaj klawisz <Super>, aby wejść w tryb rezerwowania przestrzeni
92.
Hold <Alt> to enter snap mode
2014-11-27
Przytrzymaj <Alt>, aby wejść w tryb rezerwowania przestrzeni
93.
Hold <Ctrl> to enter snap mode
2014-11-27
Przytrzymaj <Ctrl>, aby wejść w tryb rezerwowania przestrzeni
94.
Hold <Shift> to enter snap mode
2014-11-27
Przytrzymaj <Shift>, aby wejść w tryb rezerwowania przestrzeni
101.
Move to left workspace
2012-03-10
Przenieś na obszar roboczy po lewej
102.
Move to right workspace
2012-03-10
Przenieś na obszar roboczy po prawej
103.
Visible on all workspaces
2012-03-10
Widoczne na wszystkich obszarach roboczych
106.
Only on this workspace
2012-03-10
Tylko na tym obszarze roboczym
107.
Unmaximize
2012-03-10
Cofnij maksymalizację
110.
Screen Reader
2016-04-29
Czytnik ekranu
111.
Screen Keyboard
2012-03-10
Klawiatura ekranowa
118.
Large Text
2012-03-10
Wielkie litery
119.
Date and Time Settings
2012-03-10
Ustawienia daty i czasu
121.
Move to the other monitor
2015-06-12
Przenieś na inny mionitor
123.
Move to another workspace
2015-11-09
Przenieś na inny obszar roboczy
134.
Restore to full opacity
2014-04-14
Przywrócić do pełnej nieprzezroczystości
144.
Notifications
2014-02-04
Powiadomienia
145.
Show Keyboard Layout
2012-03-10
Pokaż układ klawiatury
146.
Show Character Table
2012-03-10
Pokaż tablicę znaków
147.
Keyboard Settings
2014-03-04
Ustawienia klawiatury
155.
Open with
2015-11-09
Otwórz za pomocą
156.
Other application...
2015-11-09
Inny program...
157.
All Applications
2012-03-10
Wszystkie programy
162.
Leave the session
2012-03-10
Zakończ sesję
175.
connection failed
2012-03-10
połączenie nie powiodło się
176.
More
2015-11-09
Więcej
178.
Ethernet
2015-11-09
Ethernet