Translations by Huy Le

Huy Le has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

121 of 21 results
19.
License
2009-11-29
Bản quyền
32.
Continue
2009-11-29
Tiếp tục
36.
Warning
2009-11-29
Cảnh báo
38.
Merge
2009-11-29
Gộp
80.
Information
2009-11-29
Thông tin
136.
Download data
2009-11-29
Tải dữ liệu
166.
Toggle fullscreen view
2009-11-29
Bật/tắt hiện toàn màn hình
170.
Export GPX file
2009-11-29
Xuất file GPX
245.
Merge layer
2009-11-29
Gộp lớp
246.
Merge the current layer into another layer
2009-11-29
Gộp lớp hiện tại vào một lớp khác
255.
Abort Merging
2009-11-29
Hủy tiến tiến trình gộp
282.
Opening files
2009-11-29
Mở tập tin
290.
Opening file ''{0}'' ...
2009-11-29
Mở tập tin ''{0}'' ...
303.
Start downloading data
2009-11-29
Bắt đầu tải dữ liệu
304.
Close dialog and cancel downloading
2009-11-29
Đóng hộp thoại và hủy tiến trình tải
343.
Could not rename file ''{0}''
2009-11-29
Không thể đặt lại tên tập tin "{0}"
457.
Update data
2009-11-29
Cập nhật dữ liệu
464.
Updates the currently selected objects from the server (re-downloads data)
2009-11-29
Cập nhật các đối tượng đang được chọn từ server (tải lại dữ liệu)
469.
Upload data
2009-11-29
Tải lên dữ liệu
2856.
Update objects
2009-11-29
Cập nhật các đối tượng
2946.
All Formats
2009-11-29
Tất cả định dạng