Translations by Fabien Tassin

Fabien Tassin has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

12 of 2 results
477.
The formatting process can take a couple of seconds. Please wait.
2011-08-12
Ձեւաչափումը կարող է տեւել մի քանի վայրկյան։ Խնդրում ենք սպասել։
2093.
In this case, the certificate has not been verified by a third party that your computer trusts. Anyone can create a certificate claiming to be whatever website they choose, which is why it must be verified by a trusted third party. Without that verification, the identity information in the certificate is meaningless. It is therefore not possible to verify that you are communicating with %{DOMAIN} instead of an attacker who generated his own certificate claiming to be %{DOMAIN2}. You should not proceed past this point.
2011-06-23
Այս դեպքում վկայագիրը չի ստուգվել երրորդ կողմից, որին վստահում է Ձեր համակարգիչը։ Յուրաքանյուր օգտվողը կարող է ստեղծել վկայագիր, որն ունակ է մարմանվորել ցանկացած այլ էջը։ Այդ պատճառով վկայագրերը պետք է ստուգվեն վստահելի երրորդ կողմից։ Առանց այդպիսի ստուգմանը վկայագրի նույնականացման մասին տեղեկություններն անիմաստ են։ Ինչի պատճառով անհնար է ստուգել թե իրոք Դուք հաղորդակցվում եք %{DOMAIN}֊ի այլ ոչ թե ոճրագործների հետ, ովքեր ստեղծել են իրենց անձնական վկայագիրը, մարմնավորելով %{DOMAIN2} էջը։ Դուք չպետք է շարունակեք։