Browsing Armenian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Launchpad Translators instructions and Armenian guidelines.
14 of 4 results
5.
Chromium Helper
UNUSED: (is_macosx) == False
note: "The helper application's name.  Should contain the Chrome application name (IDS_PRODUCT_NAME). Example: Google Chrome Helper."
note: "The helper application's short name, used for the Mac's application menu, activity monitor, etc. Example: Chrome Helper, not Google Chrome Helper."
in: results/cr/chrome/app/chromium_strings.grd, as IDS_HELPER_NAME
in: results/cr/chrome/app/chromium_strings.grd, as IDS_SHORT_HELPER_NAME
Chromium֊ի օգնական
Translated by Serj Safarian
Reviewed by Serj Safarian
In Ubuntu:
Chromium֊ի օգնականը
Suggested by Serj Safarian
Located in id: 2572494885440352020; intermediary: cmlpgrid v1
33.
Chromium OS does not support launching an external application to handle %{SCHEME} links. The link requested is %{PROTOLINK}.
UNUSED: (chromeos) == False
note: 'General information about what Chrome is trying to do when opening this external protocol'
in: results/cr/chrome/app/chromium_strings.grd, as IDS_EXTERNAL_PROTOCOL_INFORMATION
in: upstream/cr-46.0.2490.64/chrome/app/chromium_strings.grd, as IDS_EXTERNAL_PROTOCOL_INFORMATION
Chromium OՀ֊ը չի աջակցում արտաքին հավելվածի գործարկումը՝ %{SCHEME} հղումների գործածման համար։ Հղումը պահանջում է %{PROTOLINK}։
Translated by Serj Safarian
Reviewed by Serj Safarian
In Ubuntu:
Chromium OS֊ը չի աջակցում արտաքին հավելվածի գործարկումը՝ %{SCHEME} հղումներ գործածման համար։ Հղումը պահանջում է %{PROTOLINK}։
Suggested by Serj Safarian
Located in id: 1221340462641866827; intermediary: cmlpgrid v1
74.
An operating system error occurred during installation. Please download Chromium again.
UNUSED: (is_win) == False
note: 'Error displayed when any Windows API call fails and we do not have more specific information.'
in: results/cr/chrome/app/chromium_strings.grd, as IDS_INSTALL_OS_ERROR
in: upstream/cr-46.0.2490.64/chrome/app/chromium_strings.grd, as IDS_INSTALL_OS_ERROR
Տեղադրման ժամանակ տեղի ունեցավ օպերացիոն համակարգի սխալ։ Խնդրում ենք ներբեռնել Chromium֊ը եւս մեկ անգամ։
Translated and reviewed by Serj Safarian
In Ubuntu:
Տեղադրման ժամանակ տեղի ունեցավ օպերացիոն համակարգի սխալ։ Խնդրում ենք ներբեռնել Chromium֊ը եւս մեկ անգամ։
Suggested by Serj Safarian
Located in id: 2648074677641340862; intermediary: cmlpgrid v1
187.
Why am I seeing this?
UNUSED: (is_win) == False
note: 'Text of the url link that explains why this dialog is being shown'
in: results/cr/chrome/app/chromium_strings.grd, as IDS_TRY_TOAST_WHY
in: upstream/cr-46.0.2490.64/chrome/app/chromium_strings.grd, as IDS_TRY_TOAST_WHY
Ինչո՞ւ եմ ես սա տեսնում։
Translated by Serj Safarian
Reviewed by Serj Safarian
In Ubuntu:
Ինչո՞ւ եմ ես տեսնել սա։
Suggested by Serj Safarian
Located in id: 7196020411877309443; intermediary: cmlpgrid v1
14 of 4 results

This translation is managed by Launchpad Armenian Translators, assigned by Launchpad Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Chad Miller, Fabien Tassin, Narek Babajanyan, Serj Safarian.