Translations by Serj Safarian

Serj Safarian has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

111 of 11 results
11.
Repair the boot of the computer
2011-09-05
Վերականգնել բեռնումը
12.
Recommended repair
2011-09-05
Խորհուրդ է տրվում վերանորոգել
13.
repairs most frequent problems
2011-09-05
Ամենահաճախ խնդիրների նորոգում
50.
Scanning systems
2011-09-05
Համակարգերի ծրում
2011-09-05
Համակարգի ծրում
147.
to get help by email or forum
2011-09-05
փոստի կամ ֆորումի միջոցով օգնության համար
149.
Please note the following URL:
2011-09-05
Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ այս հետեւյալ .
151.
In case you still experience boot problem, indicate this URL to:
2011-09-05
Եթե Դ​դուք այնուամենայնիվ բեռնումի հետ կապված խնդիրներ ունեք, ուղարկե՛ք այս URL֊ն հետեւյալ հասցեով.
153.
or to your favorite support forum.
2011-09-05
կամ Ձեր սիրած աջակցության ֆորումին։
258.
Remove any operating system from your computer
2011-09-05
Ջնջում է համակարգչից ցանկացած օպերացիոն համակարգը
261.
Which operating system do you want to uninstall ?
2011-09-05
Ո՞ր օպերացիոն համակարգն եք կամենում տեղահանել։