Translations by Walter Garcia-Fontes

Walter Garcia-Fontes has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

125 of 25 results
1.
Boot-Info
2019-09-30
Boot-Info
5.
Online report (pastebin URL)
2019-09-30
Informe en línea (pastebin URL)
6.
${APPNAME}, simple tool to diagnose the boot of the computer
2019-09-30
${APPNAME}, eina simple per diagnosticar l'arranc de l'ordinador
7.
Easy-to-use (1 click ! )
2019-09-30
Fàcil d'usar (1 clic)
8.
Helpful (helps to get help by email or on your favorite forum)
2019-09-30
Útil (ajuda a obtenir ajuda per correu electrònic o al vostre fòrum favorit)
9.
Launch ${APPNAME}, then choose the type of report you prefer (either local or online).
2019-09-30
Llenceu ${APPNAME}, i a continuació escolliu el tipus d'informe que preferiu (local o en línea).
14.
${APPNAME}, simple tool to recover access to your Operating Systems.
2019-09-30
${APPNAME}, eina senzilla per recuperar l'accés als vostres sistemes operatius.
15.
Easy-to-use (repair in 1 click ! )
2019-09-30
Fàcil d'usar (reparació en 1 clic)
16.
Helpful (Boot-Info summary to get help by email or on your favorite forum)
2019-09-30
Útil (resum de Boot-Info per obtenir ajuda per correu electrònic o al vostre fòrum favorit)
17.
Whatever the systems installed on your disk,
2019-09-30
Qualssevol que siguin els sistemes instal·lats al vostre equip,
18.
Safe (automatic backups)
2019-09-30
Segur (còpies de seguretat automàtiques)
19.
Reliable (300.000 users per year)
2019-09-30
Fiable (300.000 usuaris a l'any)
20.
Can recover access to Windows (XP, Vista, Windows7, Windows8).
2019-09-30
Pot recuperar l'accés al Windows (XP, Vista, Windows7, Windows8).
21.
Can recover access to Debian, Ubuntu, Mint, Fedora, OpenSuse, ArchLinux...
2019-09-30
Pot recuperar l'accés al Debian, a l'Ubuntu, al Mint, al Fedora, a l'OpenSuste, a l'ArchLinux...
22.
Can recover access to any OS (Windows, MacOS, Linux..) if your PC contains Debian, Ubuntu, Mint, Fedora, OpenSuse, ArchLinux, or derivative.
2019-09-30
Pot recuperar l'accés a quasevol SO (Windows, MacOs, Linux...) si el vostre PC conté el Debian, l'Ubuntu, el Mint, el Fedora, l'OpenSuste, l'ArchLinux, o derivat.
23.
Can repair the boot when you have the "GRUB Recovery" error message
2019-09-30
Pot recuperar l'arranc quan teniu el missatge d'error "Grub Recovery"
24.
Options to reinstall GRUB2/GRUB1 bootloader easily (OS by default, purge, unhide, kernel options..)
2019-09-30
Opcions per reinstal·lar el bootloader GRUB2/GRUB1 fàcilment (SO per defecte, purgar, desfer amagar, opcions del nucli...)
26.
or: boot on a Boot-Repair-Disk. ${APPNAME} will be launched automatically.
2019-09-30
o: arrenca en un disc Boot-Repair. ${APPNAME} s'executarà automàticament.
27.
Launch Boot-Repair, then click the "Recommended repair" button. When repair is finished, write on a paper the URL (paste.ubuntu.com/XXXXX) that appears on the screen, then reboot and check if you recovered access to your OSs.
2019-09-30
Inicieu Boot-Repar, després cliqueu el botó «Reparació recomendada». Quan hagi acabat la reparació, escriviu en un paper l'URL (paste.ubuntu.com/XXXXX) que apareix en la pantalla, i a continuació reinicieu i comproveu si heu recuperat l'accés al vostres SOs.
28.
If the repair did not succeed, indicate the URL to boot.repair@gmail.com in order to get help.
2019-09-30
Si la reparació no ha reeixit, indiqueu la URL a boot.repair@gmail.com per poder obtenir ajuda.
29.
Warning: the default settings of the Advanced Options are the ones used by the "Recommended Repair". Changing them may worsen your problem. Do not modify them before asking advice.
2019-09-30
Advertiment: la configuració per defecte de les Opcions Avançades son les que s'usa a «Reparació Recomendada». Si les canvieu podeu empitjorar el vostre problema. No les modifiqueu abans de demanar consell.
30.
${RESCUEDISK}, the must-have rescue CD !
2019-09-30
${RESCUEDISK}, el CD de rescat que s'ha de tenir !
31.
Here is THE Rescue Disk that you should keep close to your computer !
2019-09-30
Aquí està EL disc de rescat que hauríeu de tenir a prop del vostre ordinador!
32.
runs automatically ${APPNAME} rescue tool at start-up
2019-09-30
executa automàticament l'eina ${APPNAME} de rescat a l'inici
33.
also contains the ${TOOL1} and ${TOOL2} tools.
2019-09-30
també conté les eines ${TOOL1} i ${TOOL2}.