Translations related to badboyyyyyy

Last translation activity by badboyyyyyy was on 2014-06-28.

Activity

These are the translations that badboyyyyyy last worked on:

2014-06-28 DC++ trunk series
2012-09-10 DC++ trunk series
2008-12-05 DC++ trunk series