Translations related to Vladimir Kolesnikov

Last translation activity by Vladimir Kolesnikov was on 2011-08-21.

Activity

These are the translations that Vladimir Kolesnikov last worked on:

2011-08-21 wp-plugin-blcheck 1.0 series
2011-05-23 wp-plugin-blcheck 1.0 series
2011-05-02 yasm source package in Oneiric
2011-05-02 yasm source package in Maverick
2011-05-02 yasm source package in Natty
2011-05-02 yasm source package in 14.09
2011-05-02 yasm source package in Utopic
2011-05-02 yasm source package in Quantal
2011-05-02 yasm source package in Precise
2011-05-02 yasm source package in Raring