Translations related to Vladimir Kolesnikov

Last translation activity by Vladimir Kolesnikov was on 2018-03-18.

Activity

These are the translations that Vladimir Kolesnikov last worked on:

2018-03-18 yasm source package in Quantal
2018-03-18 yasm source package in Saucy
2018-03-18 yasm source package in Trusty
2018-03-18 yasm source package in Zesty
2018-03-18 yasm source package in Vivid
2018-03-18 yasm source package in 14.09
2018-03-18 yasm source package in Utopic
2018-03-18 yasm source package in Bionic
2018-03-18 yasm source package in Artful
2018-03-18 yasm source package in Oneiric