Translations related to Mikhail Novosyolov

Last translation activity by Mikhail Novosyolov was on 2018-10-24.

Activity

These are the translations that Mikhail Novosyolov last worked on:

2018-10-24 gscan2pdf trunk series