Translations related to Mikhail Novosyolov

Last translation activity by Mikhail Novosyolov was on 2019-09-19.

Activity

These are the translations that Mikhail Novosyolov last worked on:

2019-09-19 gscan2pdf trunk series