Translations related to Alexander Kuporosov

Last translation activity by Alexander Kuporosov was .

Activity

These are the translations that Alexander Kuporosov last worked on:

ConnectBot trunk series