Translation activity by Baurzhan Muftakhidinov

Baurzhan Muftakhidinov has contributed to the following translations.

175 of 2333 results
3 hours ago Kazakh (kk) translation of gvfs in Ubuntu Vivid package "gvfs"
3 hours ago Kazakh (kk) translation of gvfs in Ubuntu Oneiric package "gvfs"
3 hours ago Kazakh (kk) translation of gvfs in Ubuntu Xenial package "gvfs"
3 hours ago Kazakh (kk) translation of gvfs in Ubuntu Yakkety package "gvfs"
3 hours ago Kazakh (kk) translation of gvfs in Ubuntu Trusty package "gvfs"
3 hours ago Kazakh (kk) translation of gvfs in Ubuntu Cosmic package "gvfs"
3 hours ago Kazakh (kk) translation of gvfs in Ubuntu Zesty package "gvfs"
3 hours ago Kazakh (kk) translation of gvfs in Ubuntu Bionic package "gvfs"
3 hours ago Kazakh (kk) translation of gvfs in Ubuntu Precise package "gvfs"
3 hours ago Kazakh (kk) translation of gvfs in Ubuntu Quantal package "gvfs"
3 hours ago Kazakh (kk) translation of gvfs in Ubuntu Raring package "gvfs"
3 hours ago Kazakh (kk) translation of gvfs in Ubuntu Utopic package "gvfs"
3 hours ago Kazakh (kk) translation of gvfs in Ubuntu RTM 14.09 package "gvfs"
3 hours ago Kazakh (kk) translation of gvfs in Ubuntu Artful package "gvfs"
3 hours ago Kazakh (kk) translation of gvfs in Ubuntu Wily package "gvfs"
3 hours ago Kazakh (kk) translation of gvfs in Ubuntu Saucy package "gvfs"
7 hours ago Kazakh (kk) translation of glib20 in Ubuntu Cosmic package "glib2.0"
7 hours ago Kazakh (kk) translation of glib20 in Ubuntu Trusty package "glib2.0"
7 hours ago Kazakh (kk) translation of glib20 in Ubuntu Zesty package "glib2.0"
7 hours ago Kazakh (kk) translation of glib20 in Ubuntu Artful package "glib2.0"
7 hours ago Kazakh (kk) translation of glib20 in Ubuntu Precise package "glib2.0"
7 hours ago Kazakh (kk) translation of glib20 in Ubuntu Saucy package "glib2.0"
7 hours ago Kazakh (kk) translation of glib20 in Ubuntu RTM 14.09 package "glib2.0"
7 hours ago Kazakh (kk) translation of glib20 in Ubuntu Utopic package "glib2.0"
7 hours ago Kazakh (kk) translation of glib20 in Ubuntu Xenial package "glib2.0"
7 hours ago Kazakh (kk) translation of glib20 in Ubuntu Quantal package "glib2.0"
7 hours ago Kazakh (kk) translation of glib20 in Ubuntu Oneiric package "glib2.0"
7 hours ago Kazakh (kk) translation of glib20 in Ubuntu Vivid package "glib2.0"
7 hours ago Kazakh (kk) translation of glib20 in Ubuntu Yakkety package "glib2.0"
7 hours ago Kazakh (kk) translation of glib20 in Ubuntu Wily package "glib2.0"
7 hours ago Kazakh (kk) translation of glib20 in Ubuntu Raring package "glib2.0"
7 hours ago Kazakh (kk) translation of glib20 in Ubuntu Bionic package "glib2.0"
7 hours ago Kazakh (kk) translation of glib20 in Ubuntu Dapper package "glib2.0"
7 hours ago Kazakh (kk) translation of glib20 in Ubuntu Natty package "glib2.0"
7 hours ago Kazakh (kk) translation of glib20 in Ubuntu Maverick package "glib2.0"
7 hours ago Kazakh (kk) translation of glib20 in Ubuntu Intrepid package "glib2.0"
7 hours ago Kazakh (kk) translation of glib20 in Ubuntu Hardy package "glib2.0"
7 hours ago Kazakh (kk) translation of glib20 in Ubuntu Karmic package "glib2.0"
7 hours ago Kazakh (kk) translation of glib20 in Ubuntu Jaunty package "glib2.0"
7 hours ago Kazakh (kk) translation of glib20 in Ubuntu Lucid package "glib2.0"
2018-09-17 Kazakh (kk) translation of shotwell in Ubuntu Cosmic package "shotwell"
2018-09-13 Kazakh (kk) translation of nautilus in Ubuntu Bionic package "nautilus"
2018-09-13 Kazakh (kk) translation of gnome-screenshot in Ubuntu Cosmic package "gnome-screenshot"
2018-09-13 Kazakh (kk) translation of gnome-terminal in Ubuntu Cosmic package "gnome-terminal"
2018-09-13 Kazakh (kk) translation of vte-2.91 in Ubuntu Cosmic package "vte2.91"
2018-09-10 Kazakh (kk) translation of gnome-shell in Ubuntu Cosmic package "gnome-shell"
2018-09-09 Kazakh (kk) translation of libgweather-3.0 in Ubuntu Cosmic package "libgweather"
2018-09-09 Kazakh (kk) translation of libgweather-locations in Ubuntu Saucy package "libgweather"
2018-09-09 Kazakh (kk) translation of libgweather-locations in Ubuntu Intrepid package "libgweather"
2018-09-09 Kazakh (kk) translation of libgweather-locations in Ubuntu Yakkety package "libgweather"
2018-09-09 Kazakh (kk) translation of libgweather-locations in Ubuntu Trusty package "libgweather"
2018-09-09 Kazakh (kk) translation of libgweather-locations in Ubuntu Maverick package "libgweather"
2018-09-09 Kazakh (kk) translation of libgweather-locations in Ubuntu Artful package "libgweather"
2018-09-09 Kazakh (kk) translation of libgweather-locations in Ubuntu Oneiric package "libgweather"
2018-09-09 Kazakh (kk) translation of libgweather-locations in Ubuntu Quantal package "libgweather"
2018-09-09 Kazakh (kk) translation of libgweather-locations in Ubuntu Lucid package "libgweather"
2018-09-09 Kazakh (kk) translation of libgweather-locations in Ubuntu Karmic package "libgweather"
2018-09-09 Kazakh (kk) translation of libgweather-locations in Ubuntu Precise package "libgweather"
2018-09-09 Kazakh (kk) translation of libgweather-locations in Ubuntu Xenial package "libgweather"
2018-09-09 Kazakh (kk) translation of libgweather-locations in Ubuntu Vivid package "libgweather"
2018-09-09 Kazakh (kk) translation of libgweather-locations in Ubuntu Bionic package "libgweather"
2018-09-09 Kazakh (kk) translation of libgweather-locations in Ubuntu RTM 14.09 package "libgweather"
2018-09-09 Kazakh (kk) translation of libgweather-locations in Ubuntu Wily package "libgweather"
2018-09-09 Kazakh (kk) translation of libgweather-locations in Ubuntu Zesty package "libgweather"
2018-09-09 Kazakh (kk) translation of libgweather-locations in Ubuntu Raring package "libgweather"
2018-09-09 Kazakh (kk) translation of libgweather-locations in Ubuntu Jaunty package "libgweather"
2018-09-09 Kazakh (kk) translation of libgweather-locations in Ubuntu Natty package "libgweather"
2018-09-09 Kazakh (kk) translation of libgweather-locations in Ubuntu Utopic package "libgweather"
2018-09-09 Kazakh (kk) translation of gtksourceview in Ubuntu Trusty package "gtksourceview3"
2018-09-09 Kazakh (kk) translation of gtksourceview in Ubuntu Saucy package "gtksourceview3"
2018-09-09 Kazakh (kk) translation of gtksourceview in Ubuntu Utopic package "gtksourceview3"
2018-09-09 Kazakh (kk) translation of gtksourceview in Ubuntu Raring package "gtksourceview3"
2018-09-09 Kazakh (kk) translation of gtksourceview in Ubuntu Wily package "gtksourceview3"
2018-09-09 Kazakh (kk) translation of gtksourceview in Ubuntu Quantal package "gtksourceview3"
2018-09-09 Kazakh (kk) translation of gtksourceview in Ubuntu Yakkety package "gtksourceview3"
175 of 2333 results