Translation activity by Baurzhan Muftakhidinov

Baurzhan Muftakhidinov has contributed to the following translations.

175 of 2185 results
2017-11-17 Kazakh (kk) translation of gnome-software in Ubuntu Artful package "gnome-software"
2017-11-17 Kazakh (kk) translation of gnome-shell in Ubuntu Artful package "gnome-shell"
2017-11-17 Kazakh (kk) translation of gnome-settings-daemon in Ubuntu Artful package "gnome-settings-daemon"
2017-11-16 Kazakh (kk) translation of gnome-control-center-2.0 in Ubuntu Artful package "gnome-control-center"
2017-11-16 Kazakh (kk) translation of mutter in Ubuntu Artful package "mutter"
2017-11-04 Kazakh (kk) translation of evince in Ubuntu Karmic package "evince"
2017-11-04 Kazakh (kk) translation of evince in Ubuntu Xenial package "evince"
2017-11-04 Kazakh (kk) translation of evince in Ubuntu Raring package "evince"
2017-11-04 Kazakh (kk) translation of evince in Ubuntu Intrepid package "evince"
2017-11-04 Kazakh (kk) translation of evince in Ubuntu Jaunty package "evince"
2017-11-04 Kazakh (kk) translation of evince in Ubuntu Wily package "evince"
2017-11-04 Kazakh (kk) translation of evince in Ubuntu Quantal package "evince"
2017-11-04 Kazakh (kk) translation of evince in Ubuntu Trusty package "evince"
2017-11-04 Kazakh (kk) translation of evince in Ubuntu Oneiric package "evince"
2017-11-04 Kazakh (kk) translation of evince in Ubuntu Utopic package "evince"
2017-11-04 Kazakh (kk) translation of evince in Ubuntu Dapper package "evince"
2017-11-04 Kazakh (kk) translation of evince in Ubuntu Zesty package "evince"
2017-11-04 Kazakh (kk) translation of evince in Ubuntu Yakkety package "evince"
2017-11-04 Kazakh (kk) translation of evince in Ubuntu Lucid package "evince"
2017-11-04 Kazakh (kk) translation of evince in Ubuntu Bionic package "evince"
2017-11-04 Kazakh (kk) translation of evince in Ubuntu Maverick package "evince"
2017-11-04 Kazakh (kk) translation of evince in Ubuntu Saucy package "evince"
2017-11-04 Kazakh (kk) translation of evince in Ubuntu Natty package "evince"
2017-11-04 Kazakh (kk) translation of evince in Ubuntu Artful package "evince"
2017-11-04 Kazakh (kk) translation of evince in Ubuntu Vivid package "evince"
2017-11-04 Kazakh (kk) translation of evince in Ubuntu Hardy package "evince"
2017-11-04 Kazakh (kk) translation of evince in Ubuntu Precise package "evince"
2017-10-23 Kazakh (kk) translation of gdm in Ubuntu Artful package "gdm3"
2017-10-12 Kazakh (kk) translation of gnome-screenshot in Ubuntu Artful package "gnome-screenshot"
2017-10-12 Kazakh (kk) translation of gnome-calculator in Ubuntu Artful package "gnome-calculator"
2017-10-12 Kazakh (kk) translation of totem in Ubuntu Artful package "totem"
2017-10-11 Kazakh (kk) translation of orca in Ubuntu Vivid package "gnome-orca"
2017-10-11 Kazakh (kk) translation of orca in Ubuntu Trusty package "gnome-orca"
2017-10-11 Kazakh (kk) translation of orca in Ubuntu Utopic package "gnome-orca"
2017-10-11 Kazakh (kk) translation of orca in Ubuntu Saucy package "gnome-orca"
2017-10-11 Kazakh (kk) translation of orca in Ubuntu Raring package "gnome-orca"
2017-10-11 Kazakh (kk) translation of orca in Ubuntu Bionic package "gnome-orca"
2017-10-11 Kazakh (kk) translation of orca in Ubuntu Yakkety package "gnome-orca"
2017-10-11 Kazakh (kk) translation of orca in Ubuntu Zesty package "gnome-orca"
2017-10-11 Kazakh (kk) translation of orca in Ubuntu Artful package "gnome-orca"
2017-10-11 Kazakh (kk) translation of orca in Ubuntu Xenial package "gnome-orca"
2017-10-11 Kazakh (kk) translation of orca in Ubuntu Wily package "gnome-orca"
2017-10-06 Kazakh (kk) translation of file-roller in Ubuntu Artful package "file-roller"
2017-10-05 Kazakh (kk) translation of gnome-calendar in Ubuntu Artful package "gnome-calendar"
2017-10-03 Kazakh (kk) translation of gvfs in Ubuntu Artful package "gvfs"
2017-10-03 Kazakh (kk) translation of gtksourceview in Ubuntu Artful package "gtksourceview3"
2017-09-25 Kazakh (kk) translation of gnome-software in Ubuntu Yakkety package "gnome-software"
2017-09-25 Kazakh (kk) translation of gnome-software in Ubuntu Xenial package "gnome-software"
2017-09-25 Kazakh (kk) translation of gnome-software in Ubuntu Zesty package "gnome-software"
2017-09-22 Kazakh (kk) translation of shotwell in Ubuntu Artful package "shotwell"
2017-09-20 Kazakh (kk) translation of gdk-pixbuf in Ubuntu Vivid package "gdk-pixbuf"
2017-09-20 Kazakh (kk) translation of gdk-pixbuf in Ubuntu Bionic package "gdk-pixbuf"
2017-09-20 Kazakh (kk) translation of gdk-pixbuf in Ubuntu Maverick package "gdk-pixbuf"
2017-09-20 Kazakh (kk) translation of gdk-pixbuf in Ubuntu Xenial package "gdk-pixbuf"
2017-09-20 Kazakh (kk) translation of gdk-pixbuf in Ubuntu Utopic package "gdk-pixbuf"
2017-09-20 Kazakh (kk) translation of gdk-pixbuf in Ubuntu Precise package "gdk-pixbuf"
2017-09-20 Kazakh (kk) translation of gdk-pixbuf in Ubuntu Oneiric package "gdk-pixbuf"
2017-09-20 Kazakh (kk) translation of gdk-pixbuf in Ubuntu Saucy package "gdk-pixbuf"
2017-09-20 Kazakh (kk) translation of gdk-pixbuf in Ubuntu Artful package "gdk-pixbuf"
2017-09-20 Kazakh (kk) translation of gdk-pixbuf in Ubuntu Raring package "gdk-pixbuf"
2017-09-20 Kazakh (kk) translation of gdk-pixbuf in Ubuntu RTM 14.09 package "gdk-pixbuf"
2017-09-20 Kazakh (kk) translation of gdk-pixbuf in Ubuntu Yakkety package "gdk-pixbuf"
2017-09-20 Kazakh (kk) translation of gdk-pixbuf in Ubuntu Quantal package "gdk-pixbuf"
2017-09-20 Kazakh (kk) translation of gdk-pixbuf in Ubuntu Natty package "gdk-pixbuf"
2017-09-20 Kazakh (kk) translation of gdk-pixbuf in Ubuntu Trusty package "gdk-pixbuf"
2017-09-20 Kazakh (kk) translation of gdk-pixbuf in Ubuntu Zesty package "gdk-pixbuf"
2017-09-20 Kazakh (kk) translation of gdk-pixbuf in Ubuntu Wily package "gdk-pixbuf"
2017-09-19 Kazakh (kk) translation of gnome-font-viewer in Ubuntu Artful package "gnome-font-viewer"
2017-09-15 Kazakh (kk) translation of gnome-shell in Ubuntu Bionic package "gnome-shell"
2017-09-15 Kazakh (kk) translation of nautilus in Ubuntu Artful package "nautilus"
2017-09-15 Kazakh (kk) translation of gnome-software in Ubuntu Bionic package "gnome-software"
2017-09-14 Kazakh (kk) translation of gtksourceview in Ubuntu Vivid package "gtksourceview3"
2017-09-14 Kazakh (kk) translation of gtksourceview in Ubuntu Yakkety package "gtksourceview3"
2017-09-14 Kazakh (kk) translation of gtksourceview in Ubuntu Precise package "gtksourceview3"
2017-09-14 Kazakh (kk) translation of gtksourceview in Ubuntu Oneiric package "gtksourceview3"
175 of 2185 results