Translation activity by Baurzhan Muftakhidinov

Baurzhan Muftakhidinov has contributed to the following translations.

175 of 2197 results
2018-02-20 Kazakh (kk) translation of gnome-software in Ubuntu Bionic package "gnome-software"
2018-02-19 Kazakh (kk) translation of gvfs in Ubuntu Bionic package "gvfs"
2018-02-16 Kazakh (kk) translation of gnome-terminal in Ubuntu Bionic package "gnome-terminal"
2018-02-16 Kazakh (kk) translation of gnome-control-center-2.0 in Ubuntu Bionic package "gnome-control-center"
2018-02-16 Kazakh (kk) translation of gnome-settings-daemon in Ubuntu Bionic package "gnome-settings-daemon"
2018-02-16 Kazakh (kk) translation of libgweather-3.0 in Ubuntu Bionic package "libgweather"
2018-02-16 Kazakh (kk) translation of totem in Ubuntu Bionic package "totem"
2018-02-16 Kazakh (kk) translation of evince in Ubuntu Bionic package "evince"
2018-02-16 Kazakh (kk) translation of mutter in Ubuntu Bionic package "mutter"
2018-02-16 Kazakh (kk) translation of gnome-font-viewer in Ubuntu Bionic package "gnome-font-viewer"
2018-02-16 Kazakh (kk) translation of nautilus in Ubuntu Yakkety package "nautilus"
2018-02-16 Kazakh (kk) translation of nautilus in Ubuntu Intrepid package "nautilus"
2018-02-16 Kazakh (kk) translation of nautilus in Ubuntu RTM 14.09 package "nautilus"
2018-02-16 Kazakh (kk) translation of nautilus in Ubuntu Xenial package "nautilus"
2018-02-16 Kazakh (kk) translation of nautilus in Ubuntu Natty package "nautilus"
2018-02-16 Kazakh (kk) translation of nautilus in Ubuntu Zesty package "nautilus"
2018-02-16 Kazakh (kk) translation of nautilus in Ubuntu Lucid package "nautilus"
2018-02-16 Kazakh (kk) translation of nautilus in Nautilus main
2018-02-16 Kazakh (kk) translation of nautilus in Ubuntu Maverick package "nautilus"
2018-02-16 Kazakh (kk) translation of nautilus in Ubuntu Utopic package "nautilus"
2018-02-16 Kazakh (kk) translation of nautilus in Ubuntu Wily package "nautilus"
2018-02-16 Kazakh (kk) translation of nautilus in Ubuntu Karmic package "nautilus"
2018-02-16 Kazakh (kk) translation of nautilus in Ubuntu Dapper package "nautilus"
2018-02-16 Kazakh (kk) translation of nautilus in Ubuntu Quantal package "nautilus"
2018-02-16 Kazakh (kk) translation of nautilus in Ubuntu Hardy package "nautilus"
2018-02-16 Kazakh (kk) translation of nautilus in Ubuntu Oneiric package "nautilus"
2018-02-16 Kazakh (kk) translation of nautilus in Ubuntu Trusty package "nautilus"
2018-02-16 Kazakh (kk) translation of nautilus in Ubuntu Jaunty package "nautilus"
2018-02-16 Kazakh (kk) translation of nautilus in Ubuntu Bionic package "nautilus"
2018-02-16 Kazakh (kk) translation of nautilus in Ubuntu Artful package "nautilus"
2018-02-16 Kazakh (kk) translation of nautilus in Ubuntu Vivid package "nautilus"
2018-02-16 Kazakh (kk) translation of nautilus in Ubuntu Saucy package "nautilus"
2018-02-16 Kazakh (kk) translation of nautilus in Ubuntu Precise package "nautilus"
2018-02-16 Kazakh (kk) translation of nautilus in Ubuntu Raring package "nautilus"
2018-02-16 Kazakh (kk) translation of cheese in Ubuntu Bionic package "cheese"
2018-02-15 Kazakh (kk) translation of glib20 in Ubuntu Artful package "glib2.0"
2018-02-15 Kazakh (kk) translation of glib20 in Ubuntu Zesty package "glib2.0"
2018-02-15 Kazakh (kk) translation of glib20 in Ubuntu Yakkety package "glib2.0"
2018-02-15 Kazakh (kk) translation of gnome-shell in Ubuntu Bionic package "gnome-shell"
2018-02-13 Kazakh (kk) translation of gnome-logs in Ubuntu Bionic package "gnome-logs"
2018-02-13 Kazakh (kk) translation of gnome-calculator in Ubuntu Bionic package "gnome-calculator"
2018-02-11 Kazakh (kk) translation of org.gnome.characters in Ubuntu Bionic package "gnome-characters"
2018-02-07 Kazakh (kk) translation of gnome-disk-utility in Ubuntu Zesty package "gnome-disk-utility"
2018-02-07 Kazakh (kk) translation of gnome-disk-utility in Ubuntu Utopic package "gnome-disk-utility"
2018-02-07 Kazakh (kk) translation of gnome-disk-utility in Ubuntu Wily package "gnome-disk-utility"
2018-02-07 Kazakh (kk) translation of gnome-disk-utility in Ubuntu Xenial package "gnome-disk-utility"
2018-02-07 Kazakh (kk) translation of gnome-disk-utility in Ubuntu Trusty package "gnome-disk-utility"
2018-02-07 Kazakh (kk) translation of gnome-disk-utility in Ubuntu Yakkety package "gnome-disk-utility"
2018-02-07 Kazakh (kk) translation of gnome-disk-utility in Ubuntu Vivid package "gnome-disk-utility"
2018-02-07 Kazakh (kk) translation of gnome-disk-utility in Ubuntu Saucy package "gnome-disk-utility"
2018-02-07 Kazakh (kk) translation of gnome-disk-utility in Ubuntu Artful package "gnome-disk-utility"
2018-02-06 Kazakh (kk) translation of gdm in Ubuntu Bionic package "gdm3"
2018-02-04 Kazakh (kk) translation of gnome-mahjongg in Ubuntu Bionic package "gnome-mahjongg"
2018-02-04 Kazakh (kk) translation of gnome-mines in Ubuntu Bionic package "gnome-mines"
2018-02-03 Kazakh (kk) translation of gnome-calendar in Ubuntu Bionic package "gnome-calendar"
2018-01-31 Kazakh (kk) translation of gnome-software in Ubuntu Zesty package "gnome-software"
2018-01-31 Kazakh (kk) translation of gnome-software in Ubuntu Yakkety package "gnome-software"
2018-01-31 Kazakh (kk) translation of gnome-software in Ubuntu Artful package "gnome-software"
2018-01-31 Kazakh (kk) translation of gnome-software in Ubuntu Xenial package "gnome-software"
2018-01-29 Kazakh (kk) translation of shadow in Ubuntu Artful package "shadow"
2018-01-29 Kazakh (kk) translation of shadow in Ubuntu Xenial package "shadow"
2018-01-29 Kazakh (kk) translation of shadow in Ubuntu Utopic package "shadow"
2018-01-29 Kazakh (kk) translation of shadow in Ubuntu Trusty package "shadow"
2018-01-29 Kazakh (kk) translation of shadow in Ubuntu Wily package "shadow"
2018-01-29 Kazakh (kk) translation of shadow in Ubuntu Zesty package "shadow"
2018-01-29 Kazakh (kk) translation of shadow in Ubuntu Raring package "shadow"
2018-01-29 Kazakh (kk) translation of shadow in Ubuntu Saucy package "shadow"
2018-01-29 Kazakh (kk) translation of shadow in Ubuntu Vivid package "shadow"
2018-01-29 Kazakh (kk) translation of shadow in Ubuntu Yakkety package "shadow"
2018-01-29 Kazakh (kk) translation of shadow in Ubuntu RTM 14.09 package "shadow"
2018-01-29 Kazakh (kk) translation of shadow in Ubuntu Bionic package "shadow"
2018-01-26 Kazakh (kk) translation of aisleriot in Ubuntu Bionic package "aisleriot"
2018-01-25 Kazakh (kk) translation of file-roller in Ubuntu Bionic package "file-roller"
2018-01-24 Kazakh (kk) translation of gedit in Ubuntu Bionic package "gedit"
2018-01-16 Kazakh (kk) translation of transmission in Ubuntu Utopic package "transmission"
175 of 2197 results