Translation activity by Baurzhan Muftakhidinov

Baurzhan Muftakhidinov has contributed to the following translations.

175 of 2333 results
2018-06-22 Kazakh (kk) translation of gnome-software in Ubuntu Artful package "gnome-software"
2018-06-22 Kazakh (kk) translation of gnome-software in Ubuntu Zesty package "gnome-software"
2018-06-22 Kazakh (kk) translation of gnome-software in Ubuntu Xenial package "gnome-software"
2018-06-22 Kazakh (kk) translation of gnome-software in Ubuntu Bionic package "gnome-software"
2018-06-22 Kazakh (kk) translation of gnome-software in Ubuntu Cosmic package "gnome-software"
2018-06-22 Kazakh (kk) translation of gnome-software in Ubuntu Yakkety package "gnome-software"
2018-06-21 Kazakh (kk) translation of gnome-terminal in Ubuntu Bionic package "gnome-terminal"
2018-06-21 Kazakh (kk) translation of vte-2.91 in Ubuntu Bionic package "vte2.91"
2018-06-21 Kazakh (kk) translation of gnome-initial-setup in Ubuntu Bionic package "gnome-initial-setup"
2018-06-21 Kazakh (kk) translation of gdm in Ubuntu Bionic package "gdm3"
2018-06-20 Kazakh (kk) translation of gdm in Ubuntu Cosmic package "gdm3"
2018-06-18 Kazakh (kk) translation of gnome-control-center-2.0 in Ubuntu Bionic package "gnome-control-center"
2018-06-14 Kazakh (kk) translation of gvfs in Ubuntu Cosmic package "gvfs"
2018-06-08 Kazakh (kk) translation of gnome-online-accounts in Ubuntu Xenial package "gnome-online-accounts"
2018-06-08 Kazakh (kk) translation of gnome-online-accounts in Ubuntu Wily package "gnome-online-accounts"
2018-06-08 Kazakh (kk) translation of gnome-online-accounts in Ubuntu Saucy package "gnome-online-accounts"
2018-06-08 Kazakh (kk) translation of gnome-online-accounts in Ubuntu Vivid package "gnome-online-accounts"
2018-06-08 Kazakh (kk) translation of gnome-online-accounts in Ubuntu Quantal package "gnome-online-accounts"
2018-06-08 Kazakh (kk) translation of gnome-online-accounts in Ubuntu Zesty package "gnome-online-accounts"
2018-06-08 Kazakh (kk) translation of gnome-online-accounts in Ubuntu Yakkety package "gnome-online-accounts"
2018-06-08 Kazakh (kk) translation of gnome-online-accounts in Ubuntu Trusty package "gnome-online-accounts"
2018-06-08 Kazakh (kk) translation of gnome-online-accounts in Ubuntu Utopic package "gnome-online-accounts"
2018-06-08 Kazakh (kk) translation of gnome-online-accounts in Ubuntu Artful package "gnome-online-accounts"
2018-06-08 Kazakh (kk) translation of gnome-online-accounts in Ubuntu RTM 14.09 package "gnome-online-accounts"
2018-06-08 Kazakh (kk) translation of gnome-online-accounts in Ubuntu Bionic package "gnome-online-accounts"
2018-06-08 Kazakh (kk) translation of gnome-online-accounts in Ubuntu Raring package "gnome-online-accounts"
2018-06-04 Kazakh (kk) translation of org.gnome.characters in Ubuntu Bionic package "gnome-characters"
2018-06-01 Kazakh (kk) translation of gnome-control-center-2.0 in Ubuntu Cosmic package "gnome-control-center"
2018-05-30 Kazakh (kk) translation of gnome-terminal in Ubuntu Cosmic package "gnome-terminal"
2018-05-30 Kazakh (kk) translation of vte-2.91 in Ubuntu Cosmic package "vte2.91"
2018-05-30 Kazakh (kk) translation of gnome-initial-setup in Ubuntu Cosmic package "gnome-initial-setup"
2018-05-30 Kazakh (kk) translation of gnome-session-3.0 in Ubuntu Cosmic package "gnome-session"
2018-05-30 Kazakh (kk) translation of gtksourceview in Ubuntu Bionic package "gtksourceview3"
2018-05-30 Kazakh (kk) translation of gtksourceview in Ubuntu Artful package "gtksourceview3"
2018-05-30 Kazakh (kk) translation of gtksourceview in Ubuntu Cosmic package "gtksourceview3"
2018-05-30 Kazakh (kk) translation of gtksourceview in Ubuntu Raring package "gtksourceview3"
2018-05-30 Kazakh (kk) translation of gtksourceview in Ubuntu Quantal package "gtksourceview3"
2018-05-30 Kazakh (kk) translation of gtksourceview in Ubuntu Xenial package "gtksourceview3"
2018-05-30 Kazakh (kk) translation of gtksourceview in Ubuntu Natty package "gtksourceview2"
2018-05-30 Kazakh (kk) translation of gtksourceview in Ubuntu Vivid package "gtksourceview3"
2018-05-30 Kazakh (kk) translation of gtksourceview in Ubuntu Maverick package "gtksourceview2"
2018-05-30 Kazakh (kk) translation of gtksourceview in Ubuntu Utopic package "gtksourceview3"
2018-05-30 Kazakh (kk) translation of gtksourceview in Ubuntu Trusty package "gtksourceview3"
2018-05-30 Kazakh (kk) translation of gtksourceview in Ubuntu Oneiric package "gtksourceview3"
2018-05-30 Kazakh (kk) translation of gtksourceview in Ubuntu Precise package "gtksourceview2"
2018-05-30 Kazakh (kk) translation of gtksourceview in Ubuntu Wily package "gtksourceview3"
2018-05-30 Kazakh (kk) translation of gtksourceview in Ubuntu Precise package "gtksourceview3"
2018-05-30 Kazakh (kk) translation of gtksourceview in Ubuntu Lucid package "gtksourceview2"
2018-05-30 Kazakh (kk) translation of gtksourceview in Ubuntu Yakkety package "gtksourceview3"
2018-05-30 Kazakh (kk) translation of gtksourceview in Ubuntu Oneiric package "gtksourceview2"
2018-05-30 Kazakh (kk) translation of gtksourceview in Ubuntu Saucy package "gtksourceview3"
2018-05-30 Kazakh (kk) translation of gtksourceview in Ubuntu Zesty package "gtksourceview3"
2018-05-30 Kazakh (kk) translation of gnome-logs in Ubuntu Cosmic package "gnome-logs"
2018-05-30 Kazakh (kk) translation of gnome-system-monitor in Ubuntu Maverick package "gnome-system-monitor"
2018-05-30 Kazakh (kk) translation of gnome-system-monitor in Ubuntu Yakkety package "gnome-system-monitor"
2018-05-30 Kazakh (kk) translation of gnome-system-monitor in Ubuntu Hardy package "gnome-system-monitor"
2018-05-30 Kazakh (kk) translation of gnome-system-monitor in Ubuntu Utopic package "gnome-system-monitor"
2018-05-30 Kazakh (kk) translation of gnome-system-monitor in Ubuntu Dapper package "gnome-system-monitor"
2018-05-30 Kazakh (kk) translation of gnome-system-monitor in Ubuntu Oneiric package "gnome-system-monitor"
2018-05-30 Kazakh (kk) translation of gnome-system-monitor in Ubuntu Raring package "gnome-system-monitor"
2018-05-30 Kazakh (kk) translation of gnome-system-monitor in Ubuntu Natty package "gnome-system-monitor"
2018-05-30 Kazakh (kk) translation of gnome-system-monitor in Ubuntu Zesty package "gnome-system-monitor"
2018-05-30 Kazakh (kk) translation of gnome-system-monitor in Ubuntu Xenial package "gnome-system-monitor"
2018-05-30 Kazakh (kk) translation of gnome-system-monitor in Ubuntu Karmic package "gnome-system-monitor"
2018-05-30 Kazakh (kk) translation of gnome-system-monitor in Ubuntu Lucid package "gnome-system-monitor"
2018-05-30 Kazakh (kk) translation of gnome-system-monitor in Ubuntu Saucy package "gnome-system-monitor"
2018-05-30 Kazakh (kk) translation of gnome-system-monitor in Ubuntu Quantal package "gnome-system-monitor"
2018-05-30 Kazakh (kk) translation of gnome-system-monitor in Ubuntu Jaunty package "gnome-system-monitor"
2018-05-30 Kazakh (kk) translation of gnome-system-monitor in Ubuntu Intrepid package "gnome-system-monitor"
2018-05-30 Kazakh (kk) translation of gnome-system-monitor in Ubuntu Bionic package "gnome-system-monitor"
2018-05-30 Kazakh (kk) translation of gnome-system-monitor in Ubuntu Wily package "gnome-system-monitor"
2018-05-30 Kazakh (kk) translation of gnome-system-monitor in Ubuntu Precise package "gnome-system-monitor"
2018-05-30 Kazakh (kk) translation of gnome-system-monitor in Ubuntu Trusty package "gnome-system-monitor"
2018-05-30 Kazakh (kk) translation of gnome-system-monitor in Ubuntu Vivid package "gnome-system-monitor"
2018-05-30 Kazakh (kk) translation of gnome-system-monitor in Ubuntu Artful package "gnome-system-monitor"
175 of 2333 results