Translations by Talip ÇAKIR

Talip ÇAKIR has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 2035 results
~
Upgrade Complete
2020-05-21
Yükseltme Tamamlandı
~
Upgrade Paused
2020-05-21
Yükseltme Duraklatıldı
~
Stats Export %s to %s
2020-05-21
İstatistikleri dışarı ver %s den %s
~
[No longer supported in 1.8+ players!] CEF is Chrome Embedded and offers up to date web rendering. If unselected the default Internet Explorer control will be used. The Player software will need to be restarted after making this change.
2020-05-21
[Artık 1.8+ oyuncuda desteklenmiyor!] CEF, Chrome Embedded'dir ve güncel web oluşturma olanağı sunar. Seçili değilse, varsayılan Internet Explorer denetimi kullanılır. Bu değişikliği yaptıktan sonra Player yazılımının yeniden başlatılması gerekir.
~
Set the orientation of the device.
2020-05-21
Cihazın yönünü ayarlayın.
~
A JSON object indicating the on/off timers to set
2020-05-21
Ayarlanacak açma/kapama zamanlayıcılarını gösteren bir JSON nesnesi
~
On/Off Time
2020-05-21
Aç/Kapat Zamanı
~
Add Stocks
2020-05-21
Hisse Senedi Ekle
~
What transition should be applied when this item is finished?
2020-05-21
Bu öğe bittiğinde hangi geçiş uygulanmalıdır?
~
The Image to display for this module. This should be a path relative to the root of the installation.
2020-05-21
Bu modül için görüntülenecek resim. Bu, kurulumun köküne göre bir yol olmalıdır.
~
All Layouts and Media
2020-05-21
Tüm Tasarımlar ve Medya
~
Warning: No DataSet found.
2020-05-21
Uyarı: Veri Seti bulunamadı.
~
Tags for this Template - used when searching for it. Comma delimited. (1 - 250 characters)
2020-05-21
Bu Şablon için Etiketler - arama yaparken kullanılır. Virgüllerle ayrılmış. (1 - 250 karakter)
~
This is the fully qualified URI of the site. e.g http://www.xibo.co.uk/
2020-05-21
Bu, sitenin tam nitelikli URI'sidir. ör. http://www.xibo.co.uk/
~
Finance uses the Yahoo API. Please enter the number of seconds you would like to cache results.
2020-05-21
Finans, Yahoo API'sını kullanır. Lütfen sonuçları önbelleğe almak istediğiniz saniye sayısını girin.
~
Sets whether debug information is recorded when an error occurs.\r\n<br />\r\nThis should be set to "off" to ensure smaller log sizes
2020-05-21
Hata oluştuğunda hata ayıklama bilgilerinin kaydedilip kaydedilmeyeceğini ayarlar.\r\n<br />\r\nDaha küçük günlük boyutlarını sağlamak için bu ayar "Kapalı" olarak ayarlanmalıdır.
~
Switch to Grid
2020-05-21
Izgara Görünümü
~
Sets the default user type selected when creating a user.\r\n<br />\r\nWe recommend that this is set to "User"
2020-05-21
Bir kullanıcı oluştururken seçilen varsayılan kullanıcı türünü ayarlar.\r\n<br />\r\nBunun "User" olarak ayarlanmasını öneririz
~
This sets which user authentication module is currently being used.
2020-05-21
Bu, hangi kullanıcı kimlik doğrulama modülünün kullanılmakta olduğunu ayarlar.
~
Please press Request Forecast
2020-05-21
Lütfen Hava Durumu İste'ye basın
~
Tags for this campaign - used when searching for it. Comma delimited. (1 - 250 characters)
2020-05-21
Kampanya etiketleri - ararken kullanılır. Virgüllerle ayrılmış. (1 - 250 karakter)
~
Which days of the week does this event repeat?
2020-05-21
Bu etkinlik haftanın hangi günlerinde tekrarlanıyor?
~
This is an old format layout, please consider upgrading using Actions tab
2020-05-21
Bu eski bir tasarım düzenidir, lütfen İşlemler sekmesini kullanarak yeni sürüme geçmeyi düşünün
~
When should this event stop repeating? Leave empty to repeat forever.
2020-05-21
Bu etkinlik ne zaman tekrarlanmalıdır? Sonsuza kadar tekrar etmek için boş bırakın.
~
Add Embedded
2020-05-21
Gömülü Kod Ekle
~
What type of repeat is required?
2020-05-21
Ne tür bir tekrar gerekir?
~
This Layout is very large, so we have disabled region drag and drop. You could enlarge the designer from the options menu or use Region Options to Manually Position your regions.
2020-05-21
Bu Tasarım çok büyük, bu nedenle bölge sürükleyip bırakma özelliğini devre dışı bıraktık. Tasarımcıyı seçenekler menüsünden büyütebilir veya bölgelerinizi Manuel Olarak Konumlandırmak için Bölge Seçenekleri'ni kullanabilirsiniz.
~
Please save the pending position changes first by clicking Save Positions or cancel by clicking Undo.
2020-05-21
Lütfen bekleyen konum değişikliklerini önce Konumları Kaydet'i tıklayarak kaydedin veya Geri Al'ı tıklayarak iptal edin.
~
How often does this event repeat?
2020-05-21
Bu etkinlik ne sıklıkta tekrarlanıyor?
~
Editing a Template will only affect future Layouts.
2020-05-21
Bir Şablonu düzenlemek yalnızca gelecekteki Tasarımları etkiler.
~
Tag this item. Comma Separated.
2020-05-21
Bu öğeyi etiketleyin. Virgülle ayrılmış.
~
Enter the template for the current forecast. For a list of substitutions click Request Forecast below.
2020-05-21
Geçerli Hava Durumu için şablonu girin. Değişikliklerin listesi için aşağıdaki Hava Durumu İsteye tıklayın.
~
Lock Positions
2020-05-21
Konumu Kilitle
~
Decrease the canvas size
2020-05-21
Tuval boyutunu küçült
~
Save Region Positions
2020-05-21
Bölge Konumlarını Kaydet
~
Save canvas size as default
2020-05-21
Tuval boyutunu varsayılan olarak kaydet
~
Template for Daily Forecast
2020-05-21
Günlük Hava Durumu Şablonu
~
Increase the canvas size
2020-05-21
Tuval boyutunu büyüt
~
Layout Duration: Duration may change depending on the exact number of items in ticker/twitter media items.
2020-05-21
Tasarım Süresi: Kayan yazı / twitter medya öğelerindeki tam öğe sayısına bağlı olarak süre değişebilir.
~
Template for Current Forecast
2020-05-21
Mevcut Hava Durumu Şablonu
~
The Twitter Widget has not been configured yet, please ask your CMS Administrator to look at it for you.
2020-05-21
Twitter Widget henüz yapılandırılmadı, lütfen CMS Yöneticinizden sizin için bakmasını isteyin.
~
Edit Finance
2020-05-21
Finansı Düzenle
~
Result Identifier
2020-05-21
Sonuç Tanımlayıcı
~
Add HLS Video Stream
2020-05-21
HLS Video Akışı Ekle
~
The format to apply to all dates in PHP date format: http://uk3.php.net/manual/en/function.date.php
2020-05-21
PHP tarih biçimindeki tüm tarihlere uygulanacak biçim: http://uk3.php.net/manual/en/function.date.php
~
Add Twitter
2020-05-21
Twitter Ekle
~
The YQL query to use for data
2020-05-21
Veri için kullanılacak YQL sorgusu
~
The item wanted, can be comma separated.
2020-05-21
İstenen öğe virgülle ayrılabilir.
~
The name of the result identifier returned by the YQL
2020-05-21
YQL tarafından döndürülen sonuç tanımlayıcısının adı
~
The source for this Ticker
2020-05-21
Kayan yazı için kaynak