Translations by Talip ÇAKIR

Talip ÇAKIR has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

51100 of 1812 results
105.
Select where the Navigation Menu should be positioned. Once selected please refresh your browser window to apply changes.
2020-05-07
Gezinme Menüsünün nereye konumlandırılacağını seçin. Seçildikten sonra, değişiklikleri uygulamak için lütfen tarayıcı pencerenizi yenileyin.
106.
Use the default configured by your administrator
2020-05-07
Yöneticiniz tarafından yapılandırılan varsayılanı kullanın.
107.
Horizontal along the top
2020-05-07
Üst kısım boyunca yatay
108.
Vertically on the left
2020-05-07
Solda dikey olarak
109.
Use Library duration?
2020-05-07
Kütüphane süresi kullanılsın mı?
110.
Assign all Media items based on their Library duration. Leave this option unticked to use the Default Module duration.
2020-05-07
Tüm Medya öğelerini Kitaplık sürelerine göre atayın. Varsayılan: Modül süresini kullanmak için bu seçeneği işaretlemeyin.
111.
Auto show thumbnail column?
2020-05-07
Küçük resim sütununu otomatik göster?
112.
When requesting a screenshot from a display should the Thumbnail column be automatically shown if it's not visible?
2020-05-07
Bir ekrandan ekran görüntüsü isterken Görünür değilse Küçük Resim sütunu otomatik olarak gösterilmeli mi?
113.
Delete Application
2020-05-07
Uygulamayı Sil
114.
Are you sure you want to delete this application? This cannot be undone
2020-05-07
Bu uygulamayı silmek istediğinizden emin misiniz? (Bu işlem geri alınamaz.)
115.
Welcome to the %themeName% Installation
2020-05-07
%ThemeName% Kurulum Sayfasına Hoş Geldiniz.
118.
First we need to check if your server meets %themeName%'s requirements.
2020-05-07
Öncelikle, sunucunuzun %themeName% kurulum gereksinimlerini karşıladığı kontrol edilmelidir.
126.
Verify all modules have been installed correctly by reinstalling any module related files
2020-05-07
Modülle ilgili dosyaları yeniden yükleyerek tüm modüllerin doğru şekilde takıldığını doğrulayın.
127.
Edit Sub-Playlist
2020-05-07
Alt Oynatma Listesini Düzenle
129.
Configuration
2020-05-07
Yapılandırma
130.
Please select one or more Playlists to embed. If selecting more than one use the Configuration tab to adjust how each Playlist is combined.
2020-05-07
Lütfen yerleştirilecek bir veya daha fazla Oynatma Listesi seçin. Birden fazla seçim yapıyorsanız, her Oynatma Listesinin nasıl birleştirileceğini ayarlamak için Yapılandırma sekmesini kullanın.
131.
Optionally set Spot options to expand or shrink each Playlist to a particular size or duration. Leave the Spot options empty to use the count of Widgets in each Playlist.
2020-05-07
İsteğe bağlı olarak, her Oynatma Listesini belirli bir boyuta veya süreye genişletmek veya daraltmak için Spot seçeneklerini ayarlayın. Her Oynatma Listesindeki Widget sayısını kullanmak için Spot seçeneklerini boş bırakın.
132.
Setting Spots to 0 will omit the first Playlist from the play order, and will be used as a Spot Fill option.
2020-05-07
Spotların 0 (Sıfır) olarak ayarlanması, ilk Çalma Listesini çalma sırasından çıkarır ve Spot Dolgu seçeneği olarak kullanılır.
133.
Playlists
2020-05-07
Çalma Listeleri
134.
How many spots would you like on this Sub-Playlist? This is used before ordering to expand or shrink the list to the specified size. Leave empty to use the count of Widgets.
2020-05-07
Bu Alt Oynatma Listesinde kaç yer istersiniz? Bu, listeyi belirtilen boyuta genişletmek veya daraltmak için sipariş vermeden önce kullanılır. Widget sayısını kullanmak için boş bırakın.
135.
Spots
2020-05-07
Noktalar
136.
Set the duration of all Widgets in the Playlist to a specific value in seconds. Leave empty to use each Widget duration.
2020-05-07
Oynatma Listesindeki tüm Widget'ların süresini saniye cinsinden belirli bir değere ayarlayın. Her Widget süresini kullanmak için boş bırakın.
137.
Spot Length
2020-05-07
Nokta Uzunluğu
138.
If there are not enough Widgets fill all spots, how should the remaining spots be filled?
2020-05-07
Tüm noktaları doldurmak için yeterli Widget yoksa, kalan noktalar nasıl doldurulmalıdır?
139.
Spot Fill
2020-05-07
Nokta Dolgusu
140.
Playlist Ordering
2020-05-07
Oynatma Listesi Siparişi
141.
How would you like the Widgets on these Playlists to be ordered?
2020-05-07
Bu Oynatma Listelerindeki Widget'ların nasıl getirilmesini istersiniz?
142.
Play all - Playlists will play in their entirety one after the other in the order they appear on the General tab
2020-05-07
Tümünü oynat - Oynatma listeleri, Genel sekmesinde göründükleri sırayla tamamen ardı ardına çalınır.
143.
Round Robin - take one Widget from each Playlist in the order they appear on the General tab and repeat
2020-05-07
Genel sekmesinde göründükleri sırayla her Oynatma Listesinden bir Widget alın ve tekrarlayın
144.
Auto - ensure Widgets are played evenly from each Playlist using the total count of Widgets on all Playlists
2020-05-07
Otomatik - Widget'ların tüm Oynatma Listelerindeki toplam Widget sayısını kullanarak her bir Oynatma Listesinde eşit olarak oynatıldığından emin olun.
145.
Remaining Widgets
2020-05-07
Kalan Widget'lar
146.
If there are Widgets left unordered at the end, what should be done with these Widgets?
2020-05-07
Sonunda sırasız kalan Widget'lar varsa, bu Widget'lar ile ne yapılmalı?
147.
Add - After ordering any remaining Widgets are to be added to the end
2020-05-07
Ekle - Sipariş verdikten sonra kalan tüm Widget'lar sonuna eklenecek
148.
Discard - Uses the Playlist with the least Widgets and ignores remaining Widgets on the longer Playlists
2020-05-07
Sil - Oynatma Listesini en az Widget ile kullanır ve daha uzun Oynatma Listelerinde kalan Widget'ları yoksayar.
149.
Repeat - Uses the Playlist with the most Widgets and repeats remaining Widgets on the shorter Playlists
2020-05-07
Tekrarla - Oynatma Listesini en fazla Widget ile kullanır ve kalan Widget'ları daha kısa Oynatma Listelerinde tekrarlar.
156.
Bandwidth Usage. Limit %xmdsLimit%
2020-05-07
Bant Genişliği Kullanımı. Limit %xmdsLimit%
157.
Bandwidth Usage (%bandwidthSuffix%)
2020-05-07
Bant Genişliği Kullanımı (%bandwidthSuffix%)
158.
More Statistics
2020-05-07
Daha Fazla İstatistik
165.
Full Article
2020-05-07
Tam makale
166.
Delete %obj%
2020-05-07
%obj% Sil
167.
Are you sure? All changes related to this object will be erased
2020-05-07
Emin misiniz? Bu nesneyle ilgili tüm değişiklikler silinecek.
169.
All changes saved!
2020-05-07
Bütün değişiklikler kaydedildi!
170.
Back
2020-05-07
Geri
171.
Load %prop% for %obj%
2020-05-11
Yüklenen %obj% de %prop%
2020-05-07
Yüklenen %obj%'de %prop%
172.
Loading
2020-05-07
Yükleniyor
173.
Layout Designer Tour enabled!
2020-05-08
Tasarım Dizayn Turu etkin!
174.
Tooltips disabled!
2020-05-08
Araç ipuçları devre dışı!
175.
Tooltips enabled!
2020-05-07
Araç ipuçları devre dışı!
176.
Upload media
2020-05-07
Medya yükleyin