Translations by Talip ÇAKIR

Talip ÇAKIR has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

51100 of 1595 results
117.
Scroll Horizontal
2020-05-08
Yatay Kaydırma
118.
Scroll Vertical
2020-05-08
Dikey Kaydırma
119.
Flip Horizontal
2020-05-08
Yatay Çevir
120.
Flip Vertical
2020-05-08
Dikey Çevir
121.
shuffle
2020-05-08
karıştır
122.
Tile Slide
2020-05-08
Desen Kaydır
123.
Tile Blind
2020-05-08
Desen Karart
124.
Marquee Left
2020-05-08
Sola Kayan Çerçeve
125.
Marquee Right
2020-05-08
Sağa Kayan Çerçeve
126.
Marquee Up
2020-05-08
Yukarı Kayan Çerçeve
127.
Marquee Down
2020-05-08
Aşağı Kayan Çerçeve
129.
The transition speed of the selected effect in milliseconds (normal = 1000) or the Marquee Speed in a low to high scale (normal = 1).
2020-05-08
Seçilen efektin milisaniye (normal = 1000) veya Çerçeve Düşük - Yüksek Ölçekli (normal = 1) geçiş hızı.
130.
Marquee Selector
2020-05-08
Marquee Seçici
131.
The selector to use for stacking marquee items in a line when scrolling Left/Right.
2020-05-08
Sola / Sağa kaydırırken seçim çerçevesi öğelerini bir satıra istiflemek için kullanılacak seçici.
132.
Main Template
2020-05-08
Ana Şablon
133.
Visual editor
2020-05-07
Görsel editör
136.
Enter text or HTML in the box below.
2020-05-07
Aşağıdaki kutuya metin veya HTML girin.
137.
Enter text to display using the inline editor which can be opened by clicking in the preview on the left.
2020-05-08
Soldaki önizlemeyi tıklatarak açılabilen satır içi düzenleyiciyi kullanarak görüntülenecek metni girin.
138.
When using the inline editor Shift+Enter will drop a single line. Enter alone starts a new paragraph.
2020-05-08
Satır içi düzenleyiciyi kullanırken Shift + Enter tek bir satır bırakacaktır. Enter yeni bir paragraf başlatır.
139.
Enter the text to display. The red rectangle reflects the size of the region you are editing.
2020-05-08
Görüntülenecek metni girin. Kırmızı dikdörtgen, düzenlediğiniz bölgenin boyutunu yansıtır.
140.
Shift+Enter will drop a single line. Enter alone starts a new paragraph.
2020-05-07
Shift + Enter tek bir satır bırakacaktır. Enter yeni bir paragraf başlatır.
141.
Snippets
2020-05-08
Parçacıklar
144.
You have selected %layoutName% for export. A ZIP file will be downloaded which contains the layout, its widgets and media. It will also contain the structure for associated DataSets.
2020-05-08
Dışa aktarma için %layoutName% öğesini seçtiniz. Düzeni, widget'larını ve medyasını içeren bir ZIP dosyası indirilecektir. Ayrıca ilişkili Veri Kümelerinin yapısını da içerecektir.
145.
Include DataSet data?
2020-05-08
Veri Setleri eklensin mi?
146.
Do you want to include the DataSet data?
2020-05-08
Veri Setlerini eklemek istiyor musunuz?
147.
Delete Profile
2020-05-08
Profili sil
150.
Default Colors
2020-05-08
Varsayılan Renkler
151.
Enter all default colors here, separated by a comma. Example: #7293CB, #E1974C, #84BA5B, #D35E60, #808585, #9067A7, #AB6857, #CCC210, #396AB1, #DA7C30, #3E9651, #CC2529, #535154, #6B4C9A, #922428, #948B3D
2020-05-08
Tüm varsayılan renkleri virgülle ayırarak buraya girin. Örnek: #7293CB, #E1974C, #84BA5B, #D35E60, #808585, #9067A7, #AB6857, #CCC210, #396AB1, #DA7C30, #3E9651, #CC2529, #535154, #6B4C9A, #922428, #9483
153.
Install Module
2020-05-08
Modülü Kur
155.
Are you sure you want to install this module?
2020-05-08
Bu modülü kurmak istediğinizden emin misiniz?
156.
Check or un-check the options against each item to control whether access is allowed or not.
2020-05-08
Erişime izin verilip verilmediğini kontrol etmek için her bir öğeyle ilgili seçenekleri işaretleyin veya işaretini kaldırın.
158.
Edit Playlist
2020-05-08
Oynatma Listesini Düzenle
160.
The Name of the Playlist - (1 - 50 characters)
2020-05-08
Çalma Listesinin Adı - (1-50 karakter)
163.
Dynamic?
2020-05-08
Dinamik?
164.
Is the Playlist to have Library media assignments managed automatically by the CMS based on filter criteria? Set a filter on the next tab.
2020-05-09
Oynatma Listesi, Kütüphane medya atamalarının filtre ölçütlerine göre CMS tarafından otomatik olarak yönetilmesini sağlıyor mu? Sonraki sekmeye bir filtre yerleştirin.
165.
Populate with Library Media matching the criteria below and automatically maintain the Playlist.
2020-05-09
Aşağıdaki ölçütlere uyan Kütüphane Ortamı ile doldurun ve Oynatma Listesini otomatik olarak saklayın.
166.
Name filter
2020-05-09
İsim filtresi
167.
Tag filter
2020-05-09
Etiket filtresi
168.
ID
2020-05-07
Kimlik (ID)
170.
Filter options are not available on a Playlist which isn't dynamic.
2020-05-09
Filtre seçenekleri, dinamik olmayan bir Oynatma Listesinde kullanılamaz.
171.
Copy %name%
2020-05-08
%name% Kopyala
173.
Description
2020-05-07
Açıklama
176.
This will duplicate all media that is currently assigned to the Layout being copied.
2020-05-08
Bu, kopyalanmakta olan Tasarıma atanmış olan tüm ortamları çoğaltır.
178.
Delete %playlistName%
2020-05-11
%playlistName% Sil
2020-05-08
%playlistName% 'i Sil
179.
Are you sure you want to delete this Playlist?
2020-05-08
Bu Oynatma Listesini silmek istediğinizden emin misiniz?
180.
All media will be unassigned and any playlist specific media such as text/rss will be lost. The playlist will be removed from all Layouts.
2020-05-08
Tüm ortamların ataması kaldırılacak ve metin / rss gibi çalma listesine özgü tüm ortamlar kaybolacaktır. Oynatma listesi tüm Düzenler'den kaldırılacak.
181.
Network
2020-05-07
187.
The email address will be used to license this Player. This is the email address you provided when you purchased the licence.
2020-05-09
E-posta adresi bu Oynatıcıyı lisanslamak için kullanılacaktır. Bu, lisansı yetkilisinin e-posta adresidir.
191.
How often should the Player check for new content.
2020-06-11
Player içerikleri ne kadar sıklıkla kontrol etmeli?