Translations by Talip ÇAKIR

Talip ÇAKIR has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

51100 of 282 results
1134.
Are you sure you want to delete this event from <b>all</b> displays? If you only want to delete this item from certain displays, please deselect the displays in the edit dialogue and click Save.
2020-05-09
Bu etkinliği <b> tümünü </b> ekranlardan silmek istediğinizden emin misiniz? Bu öğeyi yalnızca belirli ekranlardan silmek istiyorsanız, lütfen düzenleme iletişim kutusundaki ekranların seçimini kaldırın ve Kaydet'i tıklayın.
1137.
Hours this event should be scheduled for
2020-05-08
Etkinliğin saatleri
1138.
Minutes this event should be scheduled for
2020-05-08
Etkinliğin dakikalar için planlanması gerekir
1139.
Seconds this event should be scheduled for
2020-05-08
Etkinliğin saniye olarak planlanması gerekir
1140.
Should this event have an order?
2020-05-08
Bu etkinliğin bir emri olmalı mı?
1204.
Are you sure you want to remove this region? All media files will be unassigned and any context saved to the region itself (such as Text, Tickers) will be lost permanently.
2020-05-08
Bu bölgeyi kaldırmak istediğinizden emin misiniz? Tüm medya dosyaları atanmamış olur ve bölgenin kendisine kaydedilen tüm içerikler (Metin, Tickers gibi) kalıcı olarak kaybolur.
1215.
Switch to Grid
2020-05-21
Izgara Görünümü
1232.
Can this transition be used for media end?
2020-05-08
Bu geçiş medya sonu için kullanılabilir mi?
1238.
The CMS is temporarily off-line as an upgrade is in progress. Please check with your system administrator for updates or refresh your page in a few minutes.
2020-05-08
Yükseltme işlemi devam ederken CMS geçici olarak çevrimdışıdır. Lütfen güncellemeler için sistem yöneticinize başvurun veya sayfanızı birkaç dakika içinde yenileyin.
1253.
Add a new User
2020-05-08
Yeni Kullanıcı ekle
1255.
View my authenticated applications
2020-05-08
Doğrulanmış uygulamaları görüntüle
1271.
Homepage for this user. This is the page they will be taken to when they login.
2020-05-08
Bu kullanıcı için ana sayfa. Bu, giriş yaptıkları sırada yönlendirilecekleri sayfadır.
1273.
Are you sure you want to delete? You may not be able to delete this user if they have associated content. You can retire users by using the Edit Button.
2020-05-08
Silmek istediğine emin misin? İlişkilendirilmiş içeriği varsa bu kullanıcıyı silemeyebilirsiniz. Düzenle Düğmesini kullanarak kullanıcıları kullanımdan kaldırabilirsiniz.
1274.
Delete all items owned by this User?
2020-05-08
Bu Kullanıcının sahip olduğu tüm öğeler silinsin mi?
1275.
Check to delete all items owned by this user, including Layouts, Media, Schedules, etc.
2020-05-08
Bu kullanıcının sahip olduğu Düzenler, Medya, Zaman Planları vb. Tüm öğeleri silmek için işaretleyin.
1292.
Repeat the new Password for this user.
2020-05-08
Bu kullanıcı için yeni Şifreyi tekrarlayın.
1309.
Default User Type
2020-05-08
Varsayılan Kullanıcı Türü
1310.
User Module
2020-05-14
Kullanıcı Modülü
1313.
Sending email address
2020-05-08
Gönderim E-posta adresi
1314.
Default Image Duration
2020-05-14
Varsayılan Görüntü Süresi
1315.
Default PowerPoint Duration
2020-05-14
Varsayılan PowerPoint Süresi
1316.
Default Flash Duration
2020-05-14
Varsayılan Flaş Süresi
1318.
Location of the Manual
2020-05-07
Kılavuzun Yeri
1320.
Phone home key
2020-05-07
Telefon ana tuşu
1321.
Phone home URL
2020-05-07
Telefon ana URL'si
1322.
Phone home time
2020-05-07
Telefonun yerel saati
1326.
Maintenance Key
2020-05-07
Bakım Anahtarı
1327.
Max Log Age
2020-05-07
Maks. Günlük Süresi
1328.
Max Statistics Age
2020-05-08
Maksimum İstatistik Süresi
1329.
Max Display Timeout
2020-05-08
Maksimum Ekran Zaman Aşımı
1332.
Send repeat Display Timeouts
2020-05-08
Tekrarlanan Görüntüleme Zaman Aşımlarını Gönder
1333.
Send Schedule in advance?
2020-05-07
Programı önceden gönder?
1334.
Send files in advance?
2020-05-07
Önceden dosya gönderilsin mi?
1335.
How to colour Media on the Region Timeline
2020-05-08
Bölge Zaman Çizelgesi'nde Medya renklendirme
1336.
Default copy media when copying a layout?
2020-05-07
Bir tasarım kopyalanırken varsayılan medyayı kopyala?
1337.
Number of display slots
2020-05-07
Ekran yuvası sayısı
1339.
Password Policy Regular Expression
2020-05-08
Parola İlkesi Düzenli İfade
1340.
Description of Password Policy
2020-05-08
Şifre Politikasının Açıklaması
1341.
Lock Module Config
2020-05-08
Kilit Modülü Yapılandırması
1345.
Allow modifications to the transition configuration?
2020-05-08
Geçiş ayarlarında değişiklik yapılmasına izin verilsin mi?
1349.
Schedule with view permissions?
2020-05-08
Görüntüleme izinleriyle planlansın mı?
1350.
Allow Import?
2020-05-07
İçe Aktarma İzni?
1351.
Enable Library Tidy?
2020-05-07
Kitaplık Düzenlemes İzni?
1352.
File download mode
2020-05-08
Dosya indirme modu
1353.
Status Dashboard Widget
2020-05-07
Durum Gösterge Öğeleri
1354.
Proxy URL
2020-05-08
Proxy URL'si
1355.
Proxy Port
2020-05-08
Proxy Port'u
1356.
Proxy Credentials
2020-05-08
Proxy Kimlik Bilgileri
1357.
Date Format
2020-05-08
Tarih Formatı
1358.
The Date Format to use when displaying dates in the CMS.
2020-05-08
CMS'de tarihleri görüntülerken kullanılacak Tarih Biçimi.