Translations by Talip ÇAKIR

Talip ÇAKIR has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

101150 of 282 results
1361.
Force HTTPS?
2020-05-08
HTTPS zorlansın mı?
1362.
Force the portal into HTTPS?
2020-05-08
Portal HTTPS'ye zorlansın mı?
1363.
Enable STS?
2020-05-08
STS etkinleştirilsin mi?
1364.
Add STS to the response headers? Make sure you fully understand STS before turning it on as it will prevent access via HTTP after the first successful HTTPS connection.
2020-05-08
Yanıt başlıklarına STS eklensin mi? İlk başarılı HTTPS bağlantısından sonra HTTP üzerinden erişimi engelleyeceği için STS'yi açmadan önce tam olarak anladığınızdan emin olun.
1366.
Maintenance Alerts for Users
2020-05-14
Kullanıcılar için Bakım Uyarıları
1367.
Email maintenance alerts for users with view permissions to effected Displays.
2020-05-14
Etkilenen Ekranlar için görüntüleme izinlerine sahip kullanıcılar için e-posta bakım uyarıları.
1368.
Set the level of logging the CMS should record. In production systems "error" is recommended.
2020-05-08
CMS'nin kaydetmesi gereken günlük kaydı seviyesini ayarlayın. Üretim sistemlerinde "hata" önerilir.
1370.
Enable Latest News?
2020-05-07
Son Haberler etkinleştirilsin mi?
1371.
Default for "Delete old version of Media" checkbox. Shown when Editing Library Media.
2020-05-07
"Medyanın eski sürümünü sil" onay kutusu için varsayılan değer. Kütüphane Medyasını Düzenlerken gösterilir.
1372.
Should the Dashboard show latest news? The address is provided by the theme.
2020-05-07
Gösterge Tablosu en son haberleri göstermeli mi? Adres tema tarafından sağlanır.
1373.
Proxy Exceptions
2020-05-08
Proxy İstisnaları
1374.
Hosts and Keywords that should not be loaded via the Proxy Specified. These should be comma separated.
2020-05-08
Belirtilen Proxy aracılığıyla yüklenmemesi gereken ana makineler ve Anahtar Kelimeler. Bunlar virgülle ayrılmalıdır.
1378.
String
2020-05-07
String
1380.
DataSet View
2020-05-07
Veri Seti Görünümü
1383.
Embedded
2020-05-07
Gömülü
1393.
Media will be created with these settings. If public everyone will be able to view and use this media.
2020-05-08
Bu ayarlarla medya oluşturulacaktır. Herkese açıksa bu medyayı herkes görebilir ve kullanabilir.
1394.
New layouts will be created with these settings. If public everyone will be able to view and use this layout.
2020-05-08
Bu ayarlarla yeni düzenler oluşturulacaktır. Herkese açıksa, herkes bu düzeni görüntüleyebilir ve kullanabilir.
1395.
Sets the default user type selected when creating a user.\r\n<br />\r\nWe recommend that this is set to "User"
2020-05-21
Bir kullanıcı oluştururken seçilen varsayılan kullanıcı türünü ayarlar.\r\n<br />\r\nBunun "User" olarak ayarlanmasını öneririz
1396.
Sets whether debug information is recorded when an error occurs.\r\n<br />\r\nThis should be set to "off" to ensure smaller log sizes
2020-05-21
Hata oluştuğunda hata ayıklama bilgilerinin kaydedilip kaydedilmeyeceğini ayarlar.\r\n<br />\r\nDaha küçük günlük boyutlarını sağlamak için bu ayar "Kapalı" olarak ayarlanmalıdır.
1397.
This sets which user authentication module is currently being used.
2020-05-21
Bu, hangi kullanıcı kimlik doğrulama modülünün kullanılmakta olduğunu ayarlar.
1398.
Sets the admin message to be displayed on the client page at all times
2020-05-21
İstemci sayfasında her zaman görüntülenecek yönetici mesajını ayarlar
1399.
Set the default timezone for the application
2020-05-08
Uygulama için varsayılan saat dilimini ayarlama
1400.
Errors will be mailed here
2020-05-21
Hataları buraya postala
1401.
Mail will be sent from this address
2020-05-08
Bu adresten posta gönderilecek
1402.
This is the fully qualified URI of the site. e.g http://www.xibo.co.uk/
2020-05-21
Bu, sitenin tam nitelikli URI'sidir. ör. http://www.xibo.co.uk/
1403.
Default length for JPG files (in seconds)
2020-05-21
JPG dosyaları için varsayılan uzunluk (saniye olarak)
1404.
Default length for PPT files
2020-05-21
PPT dosyaları için varsayılan uzunluk
1405.
Default height for PPT files
2020-05-21
PPT dosyaları için varsayılan yükseklik
1406.
Default length for PPT files (in seconds)
2020-05-21
PPT dosyaları için varsayılan uzunluk (saniye olarak)
1407.
Default length for SWF files
2020-05-21
SWF dosyaları için varsayılan uzunluk
1408.
Turn on the auditing information. Warning this will quickly fill up the log
2020-05-21
Denetim bilgilerini açın. Bunun, günlüğü hızla dolduracağına dikkat edin
1411.
The URL to connect to to PHONE_HOME (if enabled)
2020-05-07
PHONE_HOME hizmetine bağlanmak için URL (etkinse)
1412.
The last time we PHONED_HOME in seconds since the epoch
2020-05-07
Dönemden bu yana geçen saniye içinde PHONED_HOME
1413.
This should only be set if you want to display the maximum allowed error messaging through the user interface. <br /> Useful for capturing critical php errors and environment issues.
2020-05-08
Bu, yalnızca kullanıcı arabirimi üzerinden izin verilen maksimum hata mesajını görüntülemek istiyorsanız ayarlanmalıdır. <br /> Kritik php hatalarını ve çevre sorunlarını yakalamak için kullanışlıdır.
1414.
Allow the maintenance script to run if it is called?
2020-05-07
Bakım komut dosyasının çağrılması durumunda çalışmasına izin verilsin mi?
1415.
Global switch for email alerts to be sent
2020-05-07
Gönderilecek e-posta uyarıları için genel anahtar
1416.
String appended to the maintenance script to prevent malicious calls to the script.
2020-05-07
Komut dosyasına kötü amaçlı çağrı yapılmasını önlemek için bakım komut dosyasına eklenen anahtar.
1419.
How long in minutes after the last time a client connects should we send an alert? Can be overridden on a per client basis.
2020-05-21
Client en son bağlandıktan sonra ne kadar süre içinde bir uyarı gönderilecek? İstemci başına geçersiz kılınabilir.
1446.
The duration in seconds this item should be displayed.
2020-05-08
Bu öğenin görüntülenmesi gereken saniye cinsinden süre.
1447.
Offset
2020-05-09
Saat Gösterimi
1464.
Please select the DataSet to use as a source of data for this view.
2020-05-08
Lütfen bu görünüm için veri kaynağı olarak kullanılacak Veri Setini seçin.
1466.
Please enter a SQL clause for how this dataset should be ordered
2020-05-07
Lütfen bu veri kümesinin nasıl düzenlenmesi gerektiğine ilişkin bir SQL yan tümcesi girin
1467.
Please enter a SQL clause to filter this DataSet.
2020-05-07
Bu Veri Kümesine filtre uygulamak için lütfen bir SQL yan tümcesi girin.
1469.
Should the Table headings be shown?
2020-05-07
Tablo başlıkları gösterilmeli mi?
1471.
Please enter the Lower Row Limit for this DataSet (enter 0 for no limit)
2020-05-08
Lütfen bu Veri Seti için Alt Satır Sınırını girin (sınırsız=0)
1473.
Please enter the Upper Row Limit for this DataSet (enter 0 for no limit)
2020-05-07
Lütfen bu Veri Kümesi için Üst Satır Sınırını girin. (Sınırsız: 0)
1474.
Update Interval (mins)
2020-05-07
Güncelleme Aralığı (dk)
1475.
Please enter the update interval in minutes. This should be kept as high as possible. For example, if the data will only change once per day this could be set to 60.
2020-05-07
Lütfen güncelleme aralığını dakika olarak girin. Bu mümkün olduğunca yüksek tutulmalıdır. Örneğin, veriler günde yalnızca bir kez değişecekse, bu 60 olarak ayarlanabilir.
1477.
Please enter the number of rows per page. 0 for no pages.
2020-05-07
Lütfen sayfa başına satır sayısını girin. Sayfa olmaması için 0 girin..
1478.
Enter a style sheet for the table
2020-05-07
Tablo için bir stil sayfası girin