Translations by Talip ÇAKIR

Talip ÇAKIR has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 282 results
~
Id
2020-05-07
Kimlik (ID)
36.
Enable the mouse.
2020-05-08
Fare etkinleştir.
42.
The logging level that should be recorded by the Player.
2020-05-08
Oynatıcı tarafından kaydedilmesi gereken kayıt düzeyi.
69.
How often should the Player check for new content.
2020-06-11
Player içerikleri ne kadar sıklıkla kontrol etmeli?
70.
Orientation
2020-06-11
Yönlendirme
551.
ID
2020-05-07
Kimlik (ID)
575.
Delete Campaign
2020-05-07
Kampanyayı Sil
617.
Description
2020-05-07
Açıklama
642.
A comma separated list of items to present in a combo box
2020-05-11
Combo Boxta gösterilecek, virgül ile listelenmiş öğeler.
871.
If you have not yet created an empty database and database user for Xibo to use, and know the user name / password of a MySQL administrator stay on this tab, otherwise click "Use Existing".
2020-05-11
Henüz boş veri tabanı oluşturmadıysanız ve veritabanı kullanıcısı yok ise, MySQL kullanıcı adı ve şifresini biliyorsanız bu sekmede kalınız yada "Mevcudu Kullan" a basın
874.
Please enter the hostname for the MySQL server. This is usually localhost.
2020-05-11
Lütfen MySQL sunucu adını giriniz. Genellikle localhost.
886.
Please provide a database host. This is usually localhost.
2020-05-11
Lütfen veritabanı sunucusu belirtiniz.Genellikle localhost tur.
891.
Could not connect to MySQL with the administrator details. Please check and try again. Error Message = [%s]
2020-05-11
Bu yönetici detayları ile MySQL e bağlanılamıyor. Lütfen kontrol edip tekrar deneyiniz. Hata Mesajı = [%s]
935.
Layouts are now designed at the display resolution allowing better positioning, smoother scrolling and much more. To upgrade this layout you need to select the intended resolution.
2020-05-08
Tasarımlar artık ekran çözünürlüğünde daha iyi konumlandırma, daha düzgün kaydırma ve çok daha fazlasına olanak tanıyacak şekilde tasarlandı. Bu düzeni yükseltmek için istenen çözünürlüğü seçmeniz gerekir.
937.
The regions will be resized to fit with the new resolution, but you may need to adjust the content manually.
2020-05-08
Bölgeler, yeni çözünürlüğe uyacak şekilde yeniden boyutlandırılacaktır, ancak içeriği manuel olarak ayarlamanız gerekebilir.
938.
Upscale?
2020-05-08
Üst Kalite?
939.
Automatically upscale all media content on this Layout to fit with the new resolution selected. Manual adjustment may still be required.
2020-05-08
Bu Tasarımdaki tüm medya içeriğini seçilen yeni çözünürlüğe uyacak şekilde otomatik olarak yükseltin. Manuel ayarlama yine de gerekebilir.
940.
Upgrade Layout
2020-05-08
Tasarımı Yükselt
944.
Are you sure you want to delete this layout?
2020-05-09
Bu tasarımı silmek istediğinizden emin misiniz?
945.
All media will be unassigned and any layout specific media such as text/rss will be lost. The layout will be removed from all Schedules.
2020-05-09
Tüm ortamların ataması kaldırılır ve metin / rss gibi düzene özgü ortamlar kaybolur. Düzen tüm Zamanlamalardan kaldırılacaktır.
964.
Tags for this layout - used when searching for it. Comma delimited. (1 - 250 characters)
2020-05-21
Tasarım etiketleri - ararken kullanılır. Virgüllerle ayrılmış. (1 - 250 karakter)
968.
Optionally choose a template you have saved before.
2020-05-08
İsteğe bağlı olarak daha önce kaydettiğiniz bir şablonu seçin.
969.
Choose the resolution this Layout should be designed for.
2020-05-08
Bu Düzenin tasarlanması gereken çözünürlüğü seçin.
971.
Background Colour
2020-05-07
Arkaplan Rengi
972.
Use the colour picker to select the background colour
2020-05-07
Arka plan rengi Arka plan rengini seçmek için renk seçiciyi kullanma
975.
Change the resolution
2020-05-09
Çözünürlüğü değiştir
976.
Layer
2020-05-09
Katman
978.
Background thumbnail
2020-05-09
Arka plan küçük resmi
987.
This will duplicate all media that is currently assigned to the Layout being copied.
2020-05-08
Bu, kopyalanmakta olan Tasarıma atanmış olan tüm ortamları çoğaltır.
993.
Replace Existing Media?
2020-05-08
Mevcut Medya Değiştirilsin mi?
995.
Import Tags?
2020-05-08
Etiketler İçe Aktarılsın mı?
999.
Interval
2020-05-08
Zaman Aralığı
1003.
Duration back
2020-05-08
Dönüş Süresi
1006.
Logs
2020-05-08
Günlükler (Logs)
1021.
Verify all modules have been installed correctly.
2020-05-08
Tüm modüllerin doğru kurulduğundan emin olun.
1034.
The Extensions allowed on files uploaded using this module. Comma Separated.
2020-05-08
Bu modül kullanılarak yüklenen dosyalarda izin verilen uzantılar. Virgülle ayrılmış.
1035.
The Image to display for this module. This should be a path relative to the root of the installation.
2020-05-21
Bu modül için görüntülenecek resim. Bu, kurulumun köküne göre bir yol olmalıdır.
1046.
Verify all modules have been installed correctly by reinstalling any module related files
2020-05-07
Modülle ilgili dosyaları yeniden yükleyerek tüm modüllerin doğru şekilde takıldığını doğrulayın.
1089.
The Height for this Resolution
2020-05-08
Çözünürlük İçin Yükseklik
1092.
Enable?
2020-05-08
Etkinleştir?
1093.
Is the Resolution enabled for use?
2020-05-08
Çözünürlük kullanım için etkin mi?
1100.
Please select one or more displays / groups for this event to be shown on.
2020-05-08
Bu etkinliğin gösterilmesi için lütfen bir veya daha fazla ekran/grup seçin.
1102.
Select the start time for this event
2020-05-08
Bu etkinliğin başlangıç zamanını seçin
1104.
Select the end time for this event
2020-05-08
Bu etkinliğin bitiş saatini seçin
1106.
Please select a Layout or Campaign for this Event to show
2020-05-08
Lütfen bu Etkinliğin göstermesi için bir Tasarım veya Kampanya seçin
1108.
Please select the order this event should appear in relation to others when there is more than one event scheduled
2020-05-08
Birden fazla etkinlik planlandığında lütfen bu etkinliğin diğerleriyle ilişkili olarak görünmesi gereken sırayı seçin
1117.
What type of repeat is required?
2020-05-21
Ne tür bir tekrar gerekir?
1118.
Repeat every
2020-05-08
Tekrarlama
1119.
How often does this event repeat?
2020-05-21
Bu etkinlik ne sıklıkta tekrarlanıyor?
1120.
Until
2020-05-08
Kadar