Translations by Danilo Majhenič

Danilo Majhenič has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 270 results
~
Unable to update loggedin status for display.
2011-03-22
Ne uspem posodobit statusa prijave za zaslon.
~
Tags for this layout - used when searching for it. Space delimited. (1 - 250 characters)
2010-04-07
Oznake za ta predvajalni razpored - se uporablja pri funkciji iskanja. Oznake ločite s presledki. (1 - 250 znakov)
~
Are you sure you want to delete this layout? All media will be unassigned. Any layout specific media such as text/rss will be lost.
2010-04-06
Ali ste prepričani da želite izbrisati predvajalni razpored? Vsebine več ne bodo dodeljene. Besedila in RSS vključeni v predvajalni razpored bodo izgubljeni.
~
Can not get layout information
2010-04-06
Ne uspem pridobiti informacij o predvajalnem razporedu
~
You must specify a help page.
2010-04-06
Navesti morate stran za pomoč.
~
No help file found for Topic %s and Category %s.
2010-04-06
Ne najdem datoteke za pomoč za naslov %s in kategorijo %s.
~
Can't get this groups information
2010-04-06
Ne uspem pridobiti informacij o tej skupini
~
You should send your screenshot to info@xibo.org.uk with a reference to the Launchpad Question/Bug you have created previously.
2010-04-06
Dobro bi bilo da pošljete sliko zaslona na info@xibo.org.uk z povezavo na Launchpad vprašanja/napake, ki ste jo predhodno pripravili.
~
Delete Group
2010-04-01
Zbriši skupino
~
Click on the below link to open the bug report page for this Xibo release.
2010-04-01
Klikni na povezavo, da odpreš stran za prijavljanje napake za to različico Xibo.
~
Unable to access displays
2010-04-01
Ne uspem dostopati do zaslonov
~
Cannot set debug to On
2010-04-01
Ne morem vklopiti razhroščevanja
~
Cannot set debug to Off
2010-04-01
Ne uspem nastaviti razhroščevanja na izklopljeno stanje
~
System Information
2010-04-01
Sistemske informacije
1.
General
2010-04-07
Splošno
119.
JSON Extension
2010-04-01
JSON razširitev
121.
SOAP Extension
2010-09-17
SOAP razširitev
123.
GD Extension
2010-04-01
GD razširitev
129.
PCRE
2010-04-01
PCRE
133.
Calendar Extension
2010-04-01
razširitev s koledarjem
135.
DOM Extension
2010-04-01
DOM razširitev
137.
DOM XML Extension
2010-04-01
DOM XML razširitev
141.
Allow PHP to open external URLs
2010-04-01
Omogočite v PHP odpiranje zunanjih URL-jev.
162.
No menu provided
2010-04-07
Noben menu ni dostopen
163.
No permissions for this menu.
2010-04-06
Nimate pravic za ta menu.
165.
You do not have permission to access this page.
2010-04-01
Nimate pravic za dostop do te strani.
187.
Unknown Error
2010-04-01
Neznana napaka
189.
Description can not be longer than 254 characters
2010-04-01
Opis ne more biti daljši od 254 znakov
219.
Could not add a display group for the new display.
2010-04-06
Nisem uspel dodat skupine zaslonov za nov zaslon.
220.
Could not link the new display with its group.
2010-04-01
Nisem uspel povezato novega zaslona z njegovo skupino.
221.
Could not add display
2010-04-01
Nisem uspel dodati zaslona
222.
Can not have a display without a name
2010-04-01
Ne morete imeti zaslona brez imena
229.
Could not update this display with a new name.
2010-04-01
Nisem uspel posodobiti zaslona z novim imenom.
230.
Could not update display
2010-04-01
Nisem uspel posodobiti zaslona.
232.
Error updating this displays last accessed information.
2010-04-06
Napaka pri posodabljanju informacije o zadnjem dostopu do zaslona.
233.
Error updating this displays default layout.
2011-03-22
Napaka pri posodabljanju privzetega seznama predvajanja na tem zaslonu.
249.
Please enter a display group name
2010-04-06
Vpiši ime skupine zaslonov
251.
Could not add Display Group
2010-04-06
Nisem uspel dodat skupine zaslonov
254.
Unable to delete Display Group.
2010-04-06
Nisem uspel izbrisat skupine zaslonov
255.
Unable to get the DisplayGroup for this Display
2010-04-06
Ne uspem pridobiti skupine zaslonov za ta zaslon
256.
Unable to delete Schedule records for this DisplayGroup.
2010-04-06
Ne uspem izbrisati vnosov v urnik za to skupino zaslonov.
258.
Could not Link Display Group to Display
2010-04-06
Nisem uspel povezati zaslona s skupino zaslonov
259.
Could not Unlink Display Group from Display
2010-04-06
Nisem uspel razvezati zaslona od skupine zaslonov
260.
Unable to update the DisplayGroup for this Display
2010-04-06
Ne uspem posodobit skupine zaslonov za ta zaslon
282.
Layout Name must be between 1 and 50 characters
2010-04-06
Ime za predvajalni razpored mora imeti med 1 in 50 znaki.
283.
Tags can not be longer than 254 characters
2010-04-06
Oznake ne morejo biti daljše od 254 znakov
289.
Unknown error editing %s
2010-04-06
neznana napaka ob urejanju %s
292.
Unable to copy layout
2011-03-22
Ne uspem kopirat seznama
295.
Unable to Copy this Layout
2011-03-22
Ne uspem kopirat seznama
296.
No Layout selected
2010-04-06
Noben predvajalni razpored ni izbran