Translations by Desley

Desley has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 223 results
2.
Location
2019-11-12
Locatie
3.
Troubleshooting
2019-11-12
Oplossen van problemen
13.
Enable stats reporting?
2019-11-12
Rapporteren van statistieken inschakelen?
33.
Duration for Empty Layouts
2019-11-12
Duur van Lege Lay-outs
40.
Expire Modified Layouts immediately on change. This means a layout can be cut during playback if it receives an update from the CMS
2019-11-12
Laat Aangepaste Lay-outs na wijziging meteen vervallen. Dit betekent dat een Lay-out afgebroken kan worden tijdens afspelen wanneer het een update ontvangt van het CMS
41.
Log Level
2019-11-12
Log niveau
42.
The logging level that should be recorded by the Player.
2019-11-12
Het logging niveau dat de Player moet bevatten.
79.
How should the action bar behave?
2019-11-12
Hoe moet de actie werkbalk zich gedragen?
91.
Store all HTML resources on the Internal Storage? Should be selected if the device cannot display text, ticker, dataset media.
2019-11-12
Moeten alle HTML bronnen bewaard worden op de interne opslag? Selecteer deze optie als het apparaat geen display tekst, lichtkrant, dataset media kan tonen.
92.
Expire Modified Layouts?
2019-11-12
Aangepaste Lay-outs laten vervallen?
93.
Action for Screen Shot Intent
2019-11-12
Action for Screen Shot Intent
94.
The Intent Action to use for requesting a screen shot. Leave empty to natively create an image from the player screen content.
2019-11-12
De intentie die moet worden gebruikt om een screenshot aan te vragen. Laat leeg om native een afbeelding te maken van de inhoud van het spelersscherm.
100.
Off
2019-11-12
Uit
105.
Set the device time using the CMS. Only available on rooted devices or system signed players.
2019-11-12
Gebruik het CMS om de tijd in het apparaat te zetten. Alleen beschikbaar op rooted apparaat of systeem ondertekende players.
107.
Item
2019-11-12
Artikel
127.
FileInfo
2019-11-12
Bestandsinformatie
144.
This enables import / export of layouts.
2019-11-12
Dit schakelt de import/export van lay-outs in.
164.
There is a problem with this installation. "install.php" should be deleted.
2019-11-12
Er is een probleem met deze installatie. 'install.php' moet worden verwijderd.
168.
The theme "%s" does not exist
2019-11-12
Het thema '%s' bestaat niet
197.
Please provide a column heading.
2019-11-12
Vul een kolom titel in.
228.
Pattern of secureOn-password is not "xx-xx-xx-xx-xx-xx" (x = digit or CAPITAL letter)
2019-11-12
Patroon of secureOn wachtwoord is niet 'xx-xx-xx-xx-xx-xx' (x = nummer of HOOFDletter)
237.
Pattern of MAC-address is not "xx-xx-xx-xx-xx-xx" (x = digit or letter)
2019-11-12
Patroon van MAC adres is niet 'xx-xx-xx-xx-xx-xx' (x = getal of letter)
238.
Pattern of SecureOn-password is not "xx-xx-xx-xx-xx-xx" (x = digit or CAPITAL letter)
2019-11-12
Patroon van SecureOn wachtwoord is niet 'xx-xx-xx-xx-xx-xx' (x = getal of HOOFDletter)
244.
Using "fwrite()" failed, due to error:
2019-11-12
Kan 'fwrite()' niet gebruiken door de volgende fout:
246.
Using "socket_set_option()" failed, due to error:
2019-11-12
Kan 'socket_set_option()' niet gebruiken door de volgende fout:
247.
Using "socket_sendto()" failed, due to error:
2019-11-12
Kan 'socket_sendto()' niet gebruiken door de volgende fout:
250.
You already own a display group called "%s". Please choose another name.
2019-11-12
Je bezit al een display groep genaamd '%s'. Kies een andere naam.
327.
Exec is not available.
2019-11-12
Exec is niet beschikbaar.
382.
User name must be between 1 and 50 characters.
2019-11-12
Gebruikersnaam moet tussen de 1 en 50 tekens bevatten.
383.
Please enter a Password.
2019-11-12
Voer een wachtwoord in.
436.
View Library
2019-11-12
Bekijk Bibliotheek
447.
Tag this media. Comma Separated.
2019-11-12
Label deze media. Komma gescheiden.
460.
You do not have permissions to edit this layout
2019-11-12
U heeft niet de juiste machtigingen om deze lay-out te wijzigen
472.
What transition should be applied when this region is finished?
2019-11-12
Welke overgang moet worden toegepast als deze regio klaar is?
501.
Tidy Library
2019-11-12
Bibliotheek Opruimen
504.
The Library Location you have picked is not writeable
2019-11-12
In de geselecteerde bibliotheeklocatie is het niet toegestaan bestanden op te slaan
519.
This will create a dump file of your database that you can restore later using the import functionality.
2019-11-12
Creeert een dump van uw database die u later kunt terug zetten met de importeer-functionaliteit.
520.
You should also manually take a backup of your library.
2019-11-12
Maak ook handmatig een back-up van je bibliotheek.
538.
Selecting this option will remove any media that is not currently being used in Layouts or linked to Displays. This process cannot be reversed.
2019-11-12
Als je deze optie selecteert zal alle media worden verwijderd die momenteel niet wordt gebruikt in de Lay-outs of gerelateerd is aan de Displays. Deze actie kan niet teruggedraaid worden.
539.
Library Tidy Complete
2019-11-12
Bibliotheek Opschonen Voltooid
555.
Output Audit Trail as CSV
2019-11-12
Output Audit Trail in CSV
558.
Add a new Campaign
2019-11-12
Voeg een campagne toe
561.
Schedule Now
2019-11-12
Inplannen in Kalender
563.
Edit
2019-11-12
Bewerk
569.
Edit Campaign
2019-11-12
Bewerk Campagne
581.
Change the Owner of this item. Leave empty to keep the current owner.
2019-11-12
Wijzig de eigenaar van dit item. Laat leeg om de huidige eigenaar te behouden.
592.
Retired
2019-11-12
Slaapstand
612.
DataSets
2019-11-12
DataSets
626.
Edit DataSet
2019-11-12
Bewerk DataSet
641.
List Content
2019-11-12
Organiseer Inhoud