Translations by Georgi Popov

Georgi Popov has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 678 results
1.
General
2019-02-20
Основни
2.
Location
2019-02-20
Местоположение
3.
Troubleshooting
2019-02-20
Отстраняване на проблеми
4.
Advanced
2019-02-20
Разширени
7.
Download Window Start Time
2019-02-20
Начално време за изтегляне
8.
The start of the time window to connect to the CMS and download updates.
2019-02-20
Начално време за връзка със сървъра и изтегляне на ъпдейти.
9.
Download Window End Time
2019-02-20
Финално време за изтегляне
10.
The end of the time window to connect to the CMS and download updates.
2019-02-20
Финално време на връзката със сървъра и изтегляне на ъпдейти.
11.
Enable PowerPoint?
2019-02-20
Включи PowerPoint?
12.
Should Microsoft PowerPoint be Enabled?
2019-02-20
Трябва ли да бъде разрешен PowerPoint?
13.
Enable stats reporting?
2019-02-20
Включи статистика?
14.
Should the application send proof of play stats to the CMS.
2019-02-20
Трябва ли приложението да изпраща статистика за излъчванията към сървъра.
15.
Width
2019-02-20
Широчина
16.
The Width of the Display Window. 0 means full width.
2019-02-20
Широчина на екрана. 0 означава пълна широчина.
17.
Height
2019-02-20
Височина
18.
The Height of the Display Window. 0 means full height.
2019-02-20
Височината на екрана. 0 означава пълна височина.
19.
Left Coordinate
2019-02-20
Лява координата
20.
The left pixel position the display window should be sized from.
2019-02-20
Позицията на най-левия пиксел, от която трябва да започне оразмеряването на прозореца.
21.
Top Coordinate
2019-02-20
Горна координата
22.
The top pixel position the display window should be sized from.
2019-02-20
Позицията на най-горния пиксел от която трябва да започне оразмеряването на прозореца.
23.
Show the icon in the task bar?
2019-02-20
Покажи иконка в лентата на задачите?
24.
Should the application icon be shown in the task bar?
2019-02-20
Трябва ли да се показва иконка в лентата на задачите?
25.
CTRL Key required to access Client Information Screen?
2019-02-20
CTRL бутона трябва да е натиснат за достъп до Екрана с информация за клиента?
26.
Should the client information screen require the CTRL key?
2019-02-20
Трябва ли екрана с информация за клиента да изисква натискане на бутона CTRL?
27.
Key for Client Information Screen
2019-02-20
Бутон за Екран с информация за клиента
28.
Which key should activate the client information screen? A single character.
2019-02-20
Кой бутон трябва да активира Екран с информация за клиента? .
29.
Cursor Start Position
2019-02-20
Начална позиция на курсора
30.
The position of the cursor when the client starts up.
2019-02-20
Позиция на курсора при стартиране на клиента.
31.
Enable Double Buffering
2019-02-20
Разреши двойно буфериране
32.
Double buffering helps smooth the playback but should be disabled if graphics errors occur
2019-02-20
Двойното буфериране помага за плавното възпроизвеждане, но трябва да бъде изключено ако се появят грешки в графиката
33.
Duration for Empty Layouts
2019-02-20
Продължителност за празни оформления
35.
Enable Mouse
2019-02-20
Включи мишка
36.
Enable the mouse.
2019-02-20
Разреши използването на мишка.
37.
Enable Shell Commands
2019-02-20
Включи Shell команди
38.
Enable the Shell Command module.
2019-02-20
Разреши използването на Shell команди.
39.
Expire Modified Layouts
2019-02-20
Задай като изтекли променените оформления
40.
Expire Modified Layouts immediately on change. This means a layout can be cut during playback if it receives an update from the CMS
2019-02-20
Задай като изтекли променените оформления веднага при промяна. Това означава, че оформлението може да бъде прекъснато по време на възпроизвеждане ако получи информация за промяна от сървъра
41.
Log Level
2019-02-20
Ниво на лог
42.
The logging level that should be recorded by the Player.
2019-02-20
Ниво на подробност на лога.
43.
Log file path name.
2019-02-20
Име на лога.
44.
Create a log file on disk in this location. Please enter a fully qualified path.
2019-02-20
Създава лог файл в диска на посочена локация. Въведете пълния път до файла.
45.
Maximum concurrent downloads
2019-02-20
Максимални едновременни сваляния
46.
The maximum number of concurrent downloads the client will attempt.
2019-02-20
Максималния брой едновременни сваляния.
47.
Shell Command Allow List
2019-02-20
Списък с разрешени Shell команди
48.
Which shell commands should the client execute?
2019-02-20
Кои Shell команди може да изпълни клиента?
49.
Use CEF as the Web Browser
2019-02-20
Използвай CEF за Уеб браузър
51.
Notify current layout
2019-02-20
Съобщи текущото оформление
52.
When enabled the client will send the current layout to the CMS each time it changes. Warning: This is bandwidth intensive and should be disabled unless on a LAN.
2019-02-20
Когато е включено клиента ще изпраща текущото оформление към Сървъра всеки път когато то се промени. Внимание, изисква голям обем данни и не трябва да се използва извън локалната мрежа.
53.
Screen shot interval
2019-02-20
Интервал за снимка на екрана
54.
The duration between status screen shots in minutes. 0 to disable. Warning: This is bandwidth intensive.
2019-02-20
Продължителност между снимките на състоянието в минути. 0 за да изключите. Внимание , изисква голям обем данни.