Browsing Luxembourgish translation

110 of 559 results
1.
Welcome to the Xibo Installer!
Wëllkomm zur Xibo Installatioun!
Translated and reviewed by Marc Teusch on 2009-05-14
Located in server/install.php:68
2.
The installer will take you through setting up Xibo one step at a time.
Dësen Installatiounsprogramm féiert Iech duerch all néideg Schrëtt fier den Xibo eng Eischte Kéier anzestellen.
Translated and reviewed by Marc Teusch on 2009-05-14
Located in server/install.php:69
3.
Lets get started!
Lass geet et!
Translated and reviewed by Marc Teusch on 2009-05-14
Located in server/install.php:70 server/upgrade.php:98
4.
Next
Weider
Translated and reviewed by Marc Teusch on 2009-05-14
Located in /tmp/cache/59e5af30d0a17/d0/d0969335533864a8d1e2c7460f53850e7328981ec455a0c412871bf595434348.php:785 /tmp/cache/59e5af30ea92b/68/680d0218b3e61989b1ed81d40b6f62cc5df470fc285c74eb1beaa371615fc30d.php:50 /tmp/cache/59e5af3123982/2c/2c2f4ca7fe1c2c9ea79e6915e300d7754c838a78f0f4bd6b5872dd67eaab7c92.php:308 /tmp/cache/59e5af3123982/2c/2c2f4ca7fe1c2c9ea79e6915e300d7754c838a78f0f4bd6b5872dd67eaab7c92.php:342 /tmp/cache/59e5af3123982/2c/2c2f4ca7fe1c2c9ea79e6915e300d7754c838a78f0f4bd6b5872dd67eaab7c92.php:380 /tmp/cache/59e5af3123982/2c/2c2f4ca7fe1c2c9ea79e6915e300d7754c838a78f0f4bd6b5872dd67eaab7c92.php:470 /tmp/cache/59e5af3123982/2c/2c2f4ca7fe1c2c9ea79e6915e300d7754c838a78f0f4bd6b5872dd67eaab7c92.php:506 /tmp/cache/59e5af313b5fa/55/55775b6b0ad78f05c6d7ec526cf443ef460bd65529d15ea57c89de9455b5f2fd.php:181 /tmp/cache/59e5af313b5fa/55/55775b6b0ad78f05c6d7ec526cf443ef460bd65529d15ea57c89de9455b5f2fd.php:197 /tmp/cache/59e5af313b5fa/c5/c556339e27b382345e7523ffbf99dff229229780ec52178777b2fa30266fcf52.php:262 /tmp/cache/59e5af313b5fa/c3/c386d0a6327aa7afadcc0cc7be10c2a57bcd6ee4c0e3e2b7b36a9a960776d436.php:89 /tmp/cache/59e5af313b5fa/d7/d70a44c4efe92a310609340ddb3490c7ee38c0f28b60c34235b5394d61183274.php:104 /tmp/cache/59e5af3181133/92/928755b140ce62dfaaf9a65cf9a73919d113505b84818bb27485abf9211cdc36.php:62 /tmp/cache/59e5af319ab21/7b/7b38c9150b3b95bd8e95e899801e206b30159223ac5580c9b875063bc36fd565.php:78
5.
First we need to check if your server meets Xibo's requirements.
Fir d'Eischt musse mer kontrolléieren, op den Serveur den Xibo Viraussetzungen gerecht gett.
Translated and reviewed by Marc Teusch on 2009-05-14
Located in server/install.php:82 server/upgrade.php:178
6.
Retest
Nei Testen
Translated and reviewed by Marc Teusch on 2009-05-14
Located in /tmp/cache/59e5af313b5fa/55/55775b6b0ad78f05c6d7ec526cf443ef460bd65529d15ea57c89de9455b5f2fd.php:151 /tmp/cache/59e5af313b5fa/55/55775b6b0ad78f05c6d7ec526cf443ef460bd65529d15ea57c89de9455b5f2fd.php:168
7.
Xibo needs to setup a new database.
Xibo muss eng nei Datebank uleen.
Translated and reviewed by Marc Teusch on 2009-05-14
Located in server/install.php:121
8.
If you have not yet created an empty database and database user for Xibo to use, and know the username/password of a MySQL administrator, click the "Create New" button, otherwise click "Use Existing".
Wann Dier nach keng eidel Datebank ugeluecht hudd, dei Xibo notzen kann, an Dier wësst d'admin Notzernumm a Passwuert vum mySQL Server, klickt elo den "Nei erstellen" Knäppchen. Am aanere Fall, klickt den "Bestoend notzen" Knäppchen.
Translated and reviewed by Marc Teusch on 2009-05-14
Located in server/install.php:122
9.
Note that any existing database must be empty
Passt op, dass all bestoend Datebank eidel sinn muss
Translated and reviewed by Marc Teusch on 2009-05-14
Located in server/install.php:123
10.
Create New
Nei erstellen
Translated and reviewed by Marc Teusch on 2009-05-14
Located in server/install.php:127
110 of 559 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Fränk Fries, Marc Teusch.