Translations by Vu Do Quynh

Vu Do Quynh has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 52 results
1.
An error occurred: %(error)s For more information, please see the log file: %(log)s
2011-04-13
Đã gặp lỗi sai: %(error)s Để biết thêm thông tin, vui lòng xem tệp nhật ký: %(log)s
2.
A previous installation was detected in %s. Please uninstall that before continuing.
2011-04-13
Đã phát hiện hệ thống cài đặt ở %s. Vui lòng tháo gỡ trước khi tiếp tục.
3.
No CD detected, cannot run CD menu
2011-04-13
Không nhận thấy CD, không thể khởi hành trình đơn CD
4.
Could not find any valid CD. CD boot helper can only be used with a Live CD.
2011-04-13
Không tìm được CD hợp lệ. Trình giúp khởi động bằng CD chỉ hoạt động được với một live CD.
13.
Creating a preseed file
2011-04-13
Tạo một tệp làm hạt giống
17.
Ejecting the CD
2011-04-13
Đẩy đĩa CD ra
20.
Installing CD boot helper
2011-04-13
Cài đặt trình trợ giúp khởi động bằng CD
22.
Backup ISO
2011-04-13
Sao chép tệp ISO
34.
0s
2011-04-13
35.
%ih
2011-04-13
%igiờ
36.
%imin
2011-04-13
%iphút
39.
Accessibility profile
2008-03-16
Đặc tính về khả năng truy cập
40.
Please select the appropriate accessibility profile
2008-03-16
Vui lòng chọn một đặc tính về khả năng truy cập thích hợp
43.
Visibility Aids
2008-03-16
Công cụ trợ giúp cho sự Nhìn thấy
44.
Visibility1
2011-04-13
Nhìn thấy1
45.
Visibility2
2011-04-13
Nhìn thấy2
46.
Visibility3
2011-04-13
Nhìn thấy3
48.
Mobility Aids
2008-03-16
Công cụ trợ giúp cơ động
51.
None
2008-03-16
Không cần
55.
To start the Live CD you need to reboot your machine leaving the CD in the tray. If your machine cannot boot from the CD, the last option should work in most cases.
2011-04-13
Để khởi động Live CD bạn cần đưa đĩa CD vào ổ CD trước khi khởi động lại máy tính. Nếu máy tính của bạn không khởi động được từ ổ CD, hãy chọn mục cuối cùng.
58.
Help me to boot from CD
2011-04-13
Giúp tôi khởi động từ đĩa CD
61.
Try %(distro)s without installing! Simply reboot your machine with the CD in the tray. You may perform a full installation from within the demo to install %(distro)s either alongside Windows or as the only operating system.
2011-04-13
Thử %(distro)s mà không cần cài đặt! Chỉ cần khởi động lại máy tính với chiếc đĩa CD trong ổ. Từ phiên bản chạy thử bạn sẽ có khả năng cài đặt đầy đủ %(distro)s song song với Windows hoặc một mình.
63.
Install and uninstall %(distro)s like any other application, without the need for a dedicated partition. You will be able to boot into either Windows or %(distro)s. Hibernation is not enabled in this mode and disk performance is slightly reduced.
2011-04-13
Cài đặt và tháo gỡ %(distro)s giống như với bất kỳ ứng dụng nào khác, mà không cần phân vùng lại riêng. Bạn sẽ có khả năng khởi động máy tính dùng Windows hoặc %(distro)s. Tính năng ngủ đông sẽ không được kích hoạt trong trường hợp này và hiệt quả ghi/đọc ổ đĩa sẽ bị giảm một chút.
65.
%(distro)s is a free, community developed, linux-based operating system complete with a web browser, productivity software, instant messaging, and much more.
2011-04-13
%(distro)s là một hệ điều hành tự do, do cộng đồng phát triển, dựa vào linux và có đầy đủ chức năng thông qua một trình duyệt web, phần mềm văn phòng, trình nhắn tin, và nhiều hơn nữa.
66.
%s CD Boot Helper
2011-04-13
%s trình Trợ giúp Khởi đông bằng CD
68.
Accessibility
2011-04-13
Khả năng truy cập
70.
Install CD boot helper
2011-04-13
Cài đặt trình trợ giúp khởi động bằng CD
71.
If your machine cannot boot off the CD, this program will install a new boot menu entry to help you boot from CD. In most cases this program is not needed, and it is sufficient to reboot with the CD-Rom in the tray. Do you want to proceed and install the CD booter?
2008-03-16
Nếu máy tính không khởi động được qua ổ đọc CD, trình này sẽ bổ sung lựa chọn khởi động CD vào thực đơn khởi động. Thông thường sẽ không cần đến chương trình này, chỉ cần đưa đĩa CD vào ổ đọc CD và khởi dộng lại máy tính. Bạn có muốn tiến hành cài trình khởi động CD không?
73.
Completing the %s Setup Wizard
2011-04-13
Đang hoàn thành trình Trợ giúp Cấu hình %s
76.
Only %sMB of disk space are available. At least 1024MB are required as a bare minimum. Quitting
2011-04-13
Chỉ có %sMB không gian đĩa có sẵn. Cần it nhất 1024MB là yêu cầu tối thiểu. Đang thoát
77.
%(min_space)sMB of disk size are required for installation. Only %(max_space)sMB are available. The installation may fail in such circumstances. Do you wish to continue anyway?
2011-04-13
Cần %(min_space)sMB ổ đĩa trống để cài đặt. Chỉ có sẵn %(max_space)sMB. Vì vậy việc cài đặt có thể thất bại. Mặc dù vậy, bạn có muốn tiếp tục không?
79.
Please select username and password for the new account
2008-03-11
Vui lòng chọn tên người dùng và mật mã cho tài khoản mới
80.
Installation drive:
2011-04-13
Ổ đĩa để cài đặt:
81.
Installation size:
2011-04-13
Kích cỡ cài đặt:
83.
Language:
2008-03-11
Ngôn ngữ :
84.
Username:
2008-03-11
Tên người dùng:
85.
Password:
2008-03-11
Mật khẩu:
86.
%s Installer
2011-04-13
Trình cài đặt %s
87.
You are about to install %(distro)s-%(version)s
2011-04-13
Bạn sắp cài đặt %(distro)s-%(version)s
88.
%(min_memory)sMB of memory are required for installation. Only %(total_memory)sMB are available. The installation may fail in such circumstances. Do you wish to continue anyway?
2011-04-13
Cần tối thiểu %(min_memory)sMB bộ nhới RAM để cài đặt. Chỉ có sẵn %(total_memory)sMB. Vì vậy việc cài đặt có thể thất bại. Mặc dù vậy, bạn có muốn tiếp tục không?
90.
Please use all lower cases in the username.
2008-03-15
Bạn vui lòng chỉ dùng chữ nhỏ trong tên người dùng.
91.
Please do not use spaces in the username.
2008-03-15
Bạn vui lòng không dùng phím cách khi đặt tên người dùng.
92.
Your username must start with a lower-case letter.
2011-04-13
Tên người dùng phải bắt đầu với một chữ nhỏ.
93.
Your username must contain only lower-case letters, numbers, hyphens, and underscores.
2011-04-13
Tên người dùng chỉ có thể dùng chữ nhỏ, chữ số, vạch ngăn và vạch dưới.
95.
Please enter a valid password.
2008-03-15
Bạn vui lòng chọn một mật mã hợp lý.
96.
Please do not use spaces in the password.
2008-03-15
Bạn không được dùng phím cách trong mật mã.
97.
Passwords do not match.
2008-03-15
Hai mật mã đã điền không giống nhau.
100.
Remaining time approximately %s
Remaining time approximately %s
2011-04-13
Thời gian còn lại khoảng %s
103.
%s Uninstaller
2011-04-13
%s Trình tháo gỡ cài đặt
104.
Uninstallation required
2011-04-13
Cần tháo gỡ cài đặt cũ