Translations by zeratulbk

zeratulbk has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

5160 of 60 results
78.
(%sGB free)
2009-04-16
(%sGB trống)
82.
Desktop environment:
2009-04-18
Môi trường làm việc:
94.
The selected username is reserved, please select a different one.
2009-04-16
Tên người dùng được sử dụng rồi, xin vui lòng lựa chọn một tên khác.
98.
Please wait
2009-04-16
Vui lòng chờ
99.
Do not download, use a local file
2009-04-16
Không tải về, sử dụng một tập tin cục bộ
101.
Uninstallation completed
2009-04-16
Hoàn thành Gỡ cài đặt
102.
%s has been successfully uninstalled
2009-04-16
%s vừa gỡ cài đặt thành công
106.
Uninstall
2009-04-16
Gỡ cài đặt
108.
Are you sure you want to uninstall?
2009-04-16
Bạn có chắc bạn muốn gỡ cài đặt?
109.
Backup the downloaded files (ISO)
2009-04-18
Sao lưu các tập tin đã tải về (ISO)