Translations by zeratulbk

zeratulbk has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 60 results
5.
Selecting the target directory
2009-04-14
Chọn thư mục đích
6.
Creating the installation directories
2009-04-14
Đang tạo các thư mục cài đặt
7.
Uncompressing files
2009-04-16
Đang giải nén các tập tin
8.
Creating the uninstaller
2009-04-14
Đang tạo trình gỡ cài đặt
9.
Copying installation files
2009-04-14
Đang sao chép các tập tin cài đặt
10.
Retrieving installation files
2009-04-16
Đang tải các tập tin cài đặt
11.
Extracting the kernel
2009-04-16
Giải nén Nhân
12.
Choosing disk sizes
2009-04-16
Chọn cỡ Đĩa
14.
Adding a new bootloader entry
2009-04-16
Đang thêm một mục mới vào trình khởi động
15.
Setting up installation boot menu
2009-04-16
Đang thiết lập cài đặt trình khởi động
16.
Creating the virtual disks
2009-04-16
Đang tạo các đĩa ảo
18.
Installing %(distro)s-%(version)s
2009-04-16
Đang cài đặt %(distro)s-%(version)s
19.
Extracting CD content
2009-04-16
Trích xuất nội dung CD
21.
Rebooting
2009-04-16
Đang Khởi động lại
23.
Remove bootloader entry
2009-04-16
Bỏ mục trong trình khởi động
24.
Remove target dir
2009-04-16
Bỏ thư mục đích
25.
Remove registry key
2009-04-16
Bỏ khóa Đăng ký
26.
Uninstalling %s
2009-04-16
Đang gỡ cài đặt %s
27.
Checking CD %s
2009-04-16
Đang kiểm tra CD %s
28.
Downloading information on installation files
2009-04-16
Đang tải về thông tin về các tập tin cài đặt
29.
Checking installation files
2009-04-16
Đang Kiểm tra các tập tin cài đặt
30.
Validating %s
2009-04-16
Đang Xác nhận %s
31.
Extracting files from %s
2009-04-16
Trích xuất các tập tin từ %s
32.
Checking %s
2009-04-16
Đang kiểm tra %s
33.
Downloading %s
2009-04-14
Đang tải %s
34.
0s
2009-04-14
0g
35.
%ih
2009-04-14
%ig
36.
%imin
2009-04-14
%ip
37.
%is
2009-04-14
%ig
38.
The installation failed. Logs have been saved in: %s. Note that in verbose mode, the logs may include the password. The system will now reboot.
2009-04-16
Tiến trình cài đặt không thành công. Các bản ghi đã được lưu trong:% s. Lưu ý rằng trong chế độ verbose, các bản ghi có thể bao gồm cả mật khẩu của bạn. Hệ thống sẽ khởi động lại ngay bây giờ.
41.
Next >>
2009-04-16
Tiếp Tục >>
42.
Cancel
2009-04-16
Huỷ bỏ
47.
Braille
2009-04-16
Chữ nổi
49.
Mobility1
2011-04-14
Mobility1
50.
Mobility2
2011-04-14
Mobility2
52.
< Back
2009-04-16
< Quay lại
53.
Finish
2009-04-16
Hoàn Tất
54.
Reboot required
2009-04-16
Cần phải khởi động lại hệ thống
56.
Reboot now
2009-04-16
Khởi động lại ngay bây giờ
57.
I want to manually reboot Later
2009-04-16
Tôi muốn tự khởi động lại sau
59.
%s Menu
2009-04-18
%s Thực đơn
60.
Demo and full installation
2009-04-18
Cài đặt Thử nghiệm và Đầy đủ
62.
Install inside Windows
2009-04-16
Cài đặt bên trong Windows
64.
Learn more
2009-04-16
Tìm hiểu thêm
67.
Not enough disk space to proceed
2009-04-16
Không đủ dung lượng đĩa để tiếp tục
69.
Install
2009-04-16
Cài đặt
72.
Are you sure you want to quit?
2009-04-16
Bạn có chắc muốn thoát không?
74.
You need to reboot to complete the installation
2009-04-16
Bạn cần phải khởi động lại để hoàn tất việc cài đặt
75.
I want to manually reboot later
2009-04-16
Tôi muốn tự khởi động lại sau
76.
Only %sMB of disk space are available. At least 1024MB are required as a bare minimum. Quitting
2009-04-16
Chỉ có %sMB không gian đĩa có sẵn. Ít nhất 1024MB là yêu cầu tối thiểu. Đang thoát